Lausunnot ja kommentit

29.2.2024 Lausunto hallituksen esitykseen rakentamislain muuttamisesta

26.10.2023 Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

14.6.2023 Lausunto luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi

30.3.2023 Lausunto aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta

6.2.2023 Lausunto selvityksestä järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

4.11.2022 Lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

28.10.2022 Kotiseutuliiton ja seurantaloasiain neuvottelukunnan yhteinen lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle seurantalojen korjausavustuksista

19.8.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

19.8.2022 Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

19.8.2022 Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

11.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

16.5.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta

26.1.2022 Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

7.12.2021 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

9.11.2021 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle korona-avustuksista seurantaloille (linkki tiedotteeseen)

25.10.2021 Kotiseutuliiton ja seurantaloasiain neuvottelukunnan yhteinen lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle seurantalojen korjausavustuksista

15.10.2021 Lausunto Kansallisarkistolle luonnoksesta Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta ja sen perustelumuistiosta

13.10.2021 Keskusjärjestöjen yhteinen kannanotto seurantalojen korjausavustusten puolesta ja leikkauksia vastaan

5.8.2021 Lausunto valtiovarainministeriölle järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

13.4.2021 Lausunto oikeusministeriölle Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

18.3.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista

15.3.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ympäristöministeriölle ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi

11.3.2021 Lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

29.1.2021 Lausunto valtiovarainministeriölle valtionavustushankkeen järjestöjaoston väliraportista

3.12.2020 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle korona-avustuksista seurantaloille (linkki uutiseen)

30.11.2020 lausunto sisäministeriölle
Suomen Kotiseutuliitto vetoaa museoiden ja keräilijöiden ampuma-aselupahintojen kohtuullistamiseksi

25.11.2020 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

24.9.2020 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto sote-uudistuksesta 

28.8.2020 lausunto Kansallisarkistolle
Lausunto luonnoksesta arvonmääritys- ja seulontapolitiikaksi

18.6.2020 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto ympäristöministeriölle rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

5.6.2020 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle laajakaistarakentamisen tuesta

2.3.2020 kommentti ympäristöministeriölle
Kommentti rakennetun ympäristön valtakunnallisen rekisterin ja tietoalustan valmistelua varten

11.2.2020 kommentti ympäristöministeriölle
Korjausrakentamisen strategia 2050

12.12.2019 kommentti Museovirastolle
Kommentti Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaan

20.11.2019 kommentti ympäristöministeriölle
Kommentti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta

17.12.2018 Suomen Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023
Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeä osa yhteiskunnan hyvinvointityötä

20.8.2018 lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle
Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

21.6.2018 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseen

31.5.2018 lausunto sisäministeriölle
Esitys ampuma-aselain muutoksesta huomioi museotoiminnan tarpeet

18.9.2017 lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Lausunto Faron puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta laiksi

19.6.2017 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

5.6.2017 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi

25.4.2017 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto Faron puiteyleissopimuksen hyväksymisestä

21.3.2017 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto sote-uudistuksen valinnanvapauslaista

21.3.2017 kommentti valtionvarainministeriölle
Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030

21.3.2017 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaiksi

16.12.2016 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta

8.11.2016 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle
Sote- ja maakuntauudistus

6.10.2016 vastine opetus- ja kulttuuriministeriön kommenttipyyntöön
Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2015–2025

16.9.2016 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

31.8.2016 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

1.3.2016 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista

22.10.2015 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

21.10.2015 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

1.4.2015 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta

25.3.2015 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto esityksestä Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi

13.3.2015 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto yksityisarkistolakityöryhmän muistiosta

12.12.2014 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Simoon

26.8.2014 lausunto valtiovarainministeriölle
Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

15.5.2014 lausunto Opetushallitukselle
Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

28.4.2014 lausunto Verohallinnolle
Lausunto verotusohjeesta yleishyödyllisille yhteisöille

7.4.2014 lausunto Jyväskylän kaupungille
Lausunto ehdotuksesta luopua Suomen käsityön museon ylläpidosta kaupungin varoilla

31.3.2014 lausunto Valtiovarainministeriölle
Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta

21.1.2014 lausunto Suomen Kylätoiminta ry:lle
Lausunto paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman 2014–2020 luonnoksesta

9.12.2013 lausunto Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle (YTR)
Kuudes maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020

4.12.2013 kommentti ympäristöministeriölle
Kommentti maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta arvioivalle työryhmälle

13.11.2013 lausunto Uudenmaan liitolle
Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista

27.9.2013 kommentti Opetushallitukselle
Kommentti esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

2.9.2013 lausunto ympäristöministeriöön
Lausunto työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020

7.4. 2013 lausunto valtiovarainministeriöön
Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

3.4.2012 lausunto valtiovarainministeriöön
Lausunto Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksestä

14.10.2011 lausunto Uudenmaan liittoon
Lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta

27.9.2011 lausunto ympäristöministeriöön
Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa -oppaan luonnoksesta

3.3.2011 lausunto opetusministeriölle
selvityksestä ’Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset’

21.5.2010 lausunto opetusministeriölle
ehdotuksesta kulttuuripoliittiseksi selonteoksi

20.4.2010 lausunto ympäristöministeriölle
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta tuulivoimarakentamista varten

Maaliskuu 2010 lausunto opetusministeriölle
selvitysmies Seppo Ahon selvityksestä: Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen
(Opetusministeriö työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2)

13.1.2009 lausunto Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle
Maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2009–2013

6.8.2009 lausunto oikeusministeriön asiakirjaluonnoksesta
Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä