Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta

16.12.2016

Suomen Kotiseutuliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta

Lausuntopyyntö LVM/1877/03/2016

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa hallituksen esitystä maaseutualueiden laajakaistarakentamisen tukeen liittyvän lain muuttamisesta. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja maaseudun haja-asutusalueiden elinkelpoisuuden vahvistamiseksi tarvitaan Suomessa koko maan kattavia, kansalaisten saavutettavissa olevia tietoverkkoja.

Hallituksen esityksessä (s. 5) todetaan, että laajakaistojen rahoitukseen suunnitellut muutokset lisäävät selvästi tuen kiinnostavuutta, sillä suurempi osa investointikustannuksista on tukikelpoisia. Muutokset laskevat tuen saajan maksettavaksi jääviä rakentamiskustannuksia ja mahdollistavat edullisemmat liityntämaksut, minkä odotetaan lisäävän kysyntää ja myös sen kautta parantavan hankkeiden kannattavuutta.

Suomen Kotiseutuliitto katsoo edelliseen viitaten, että valtion laajakaistarahoituksessa on syytä varautua kysynnän kasvuun jopa siinä määrin, että siihen on varauduttava myös valtion budjetissa.