Finlands Hembygdsförbund

Finlands Hembygdsförbund är centralorganisationen för det finländska hembygdsarbetet och en av de största medborgarorganisationerna i Finland. Finlands Hembygdsförbund främjar kulturell mångfald och kulturarv, lyfter fram lokala kulturer, stöder hembygdsarbete och påverkar samhälls- och regionplanering. Bland medlemmarna finns cirka 750 hembygdsföreningar, stadsdelsföreningar och andra föreningar, mer än hundra kommuner samt landskapsförbunden. I Hembygdsförbundets medlemskår finns omkring 150 000 aktiva medborgare.

Det befrämjar mångsidig finsk kultur och värdering av lokala kulturer, utvecklar och stödjar hembygdsarbete samt betjänar sina medlemmar som hembygdsarbetets intresseorganisation. Dessutom värnar förbundet om kulturmiljöer och naturvärden samt påverkar samhälls- och regionplanering.

Förbundets viktigaste uppgift är bevakning av medlemskårens intressen och rådgivning med anknytning till hembygdsarbete, lokalitet och kulturarv.

Finlands Hembygdsförbund

  • organiserar utbildning i anknytning till hembygds- och lokalverksamhet
  • utövar publikations- och informationsverksamhet
  • förverkligar projekt och kampanjer i anknytning till hembygdsarbete
  • beslutar om och deltar i organisering av Riksomfattande Hembygdsdagarna
  • nominerar Årets stadsdel, hembygdsförening, hembygdsbok och ibland hembygdsgärning
  • delar ut renoveringsstöd för föreningshus på uppdrag av Utbildnings- och kulturministeriet och ger renoveringsråd i anknytning till stödet
  • deltar i organisering av Europeiska kulturmiljödagarna

Förbundet har över 850 samfundsmedlemmar. Privata personer kan bli förbundets stödmedlemmar och delta i Kotiseutukilta.

Vad är hembygdsarbete?

Hembygdsarbete innebär att man verkar för och utövar påverkan för en hållbar lokal gemenskap: värnande om och hållbar utveckling av lokala särdrag och sociala nätverk, att bidra till en levande bostadsort och förstå bostadsorten samt att möjliggöra en god levnadsmiljö och en kontinuitet i förståelsen av den.

Vad är hembygdsarbete med kulturell mångfald?

Hembygdsarbete med kulturell mångfald strävar efter att i verksamhetens mål och innehåll, verksamhetssätten och de målgrupper som bjuds in i verksamheten beakta mångfalden och olikheterna hos aktörer och potentiella aktörer. När alla slags människor får vara med i gemenskapens verksamhet kan vi föra en interkulturell dialog samt värna om kulturarvet och den lokala kulturen.

Kontaktuppgifter

Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A
00100 Helsingfors
FINLAND

telefon +358 456 140 464
toimisto@kotiseutuliitto.fi