Kommentti esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

27.9.2013

Suomen Kotiseutuliitto haluaa kommentoida esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia, etenkin osiota ”Mielenkiintoinen ympäristöni”.

Kotiseutuliitto haluaa korostaa lähiympäristön moniaistisen tutkimisen merkitystä: ympäristöön pitää päästä, sitä pitää voida koskea, haistaa ja maistaa. Tietoisuus kasvaa toiminnalla, ja toiminta juurruttaa paikkaan. Toiminnan tuottaman tietoisuuden lisäksi tarvitaan tietoa juuri ko. alueesta, eli lasten kotiseudusta. Tiedon saamisessa voidaan hyödyntää mm. kodin ja esikoulun välistä yhteistyötä, mutta myös aktiivisia paikallistoimijoita (kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset).

Toiminnan ja tarinoiden myötä lapsen kotiseutuidentiteetti vahvistuu. Lähiympäristön moniaistisen havainnoinnin ja tutkimisen myötä lapset myös kasvavat ympäristötietoisiksi ja -taitoisiksi ihmisiksi.

Paikallistuntemuksen kautta niin maahanmuuttaja- kuin maassamuuttajalapset tutustutetaan ja juurrutetaan uuteen kotiseutuunsa. Tätä arvokasta pohjaa eivät kaikki perheet voi tasavertaisesti lapsilleen antaa. Kotiseutuliitto katsookin, että varhaiskasvatuksella on mahdollisuus tasavertaistaa lasten juurtumista ja näin vahvistaa yksilön identiteettiä. Lisäksi lasten paikallisidentiteetin vahvistaminen vahvistaa koko perheen paikallisidentiteettiä ja toimii näin laajemmin kuin vain yksilötasolla. Paikallisuuteen kasvava ja paikallisuutta arvostava lapsi vie näitä arvoja myös kotiinsa.

Suomen Kotiseutuliitto esittää myös, että lasten lähiympäristöön tutustuttamisessa hyödynnetään sitä, että lapset ja perheet ovat usein paikallisia, sen sijaan opettajat eivät aina ole. Lasten tiedoilla ja kokemuksilla paikasta on merkitystä ja arvoa. Kotiseutua voi myös saduttaa.

Kotiseudun – lähiympäristön – erityispiirteiden tunnistaminen, arvostaminen ja vaaliminen luovat paikalle vahvan identiteetin, johon lapset ja perheet voivat ja haluavat tukea oman kotipaikkaidentiteettinsä. Lähiympäristön arvostaminen tukee myös ympäristötietoisuuden kehittymistä; tuoreiden tutkimusten mukaan ympäristötietoisuus on erittäin korkealla suomalaisten arvomaailmassa – esiopetuksen on hyvä tukea kaikenlaisista taustoista tulevien lasten kasvamista lähiympäristöään arvostaviksi kansalaisiksi.

Suomen Kotiseutuliitto esittää, että kotiseutu-käsite otetaan mukaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Kotiseutuliitto esittää, että matematiikan osuutta ei nosteta tavoitteiden kärkisijalle osiossa ”Mielenkiintoinen ympäristöni”.

Tuttu lähiympäristö, kotiseutu, on jokaisen oikeus ja jokaisen kasvualusta.

Suomen Kotiseutuliitto on valmis toimimaan linkkinä paikallisten aktiivisten yhdistysten ja esikoulujen välillä siellä, missä tällaista yhteyttä ei vielä ole syntynyt.

Opetussuunnitelman luonnokset ja kommentit Opetushallituksen sivuilla