Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista

1.3.2016

Suomen Kotiseutuliiton lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista

Lausuntopyyntö YM1/500/2016

Suomen Kotiseutuliitto pitää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kartoittamista ja nimeämistä kannatettavana ja merkittävänä perinnekulttuurityönä. On hyvä, että valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden nimeämisellä suojataan arvomaisemia sellaisilta muutoksilta (esim. maa-aineksen otto), joka muuttaa pysyvästi maisemaa ja alueen luonnetta. Ajassa muuttuva, maisemaan vaikuttava toiminta, kuten maatalouteen liittyvät toimenpiteet tai metsänhakkuut, on kuitenkin erityisluvin oltava edelleen toteutettavissa myös nimetyillä maisema-alueilla.

Merkittävä osa arvokkaista maisema-alueista on syntynyt ja muotoutunut luonnon ja ihmisen kulttuurin vuorovaikutuksessa. Molemmat em. tekijät muuttavat maisemaa jatkuvasti, eikä muutoksen pysäyttäminen jollekin ”oikealle” tasolle ole kaikissa tapauksissa yksinkertaista. Ongelmia aiheuttaa mm. se, kenen ratkaisuvallassa on se maiseman tila, jota kussakin tapauksessa pidetään ideaalina.

Pohjamuistiossa todetaan maaseutumaisemien keskeinen asema uusien arvomaisemien valinnassa (s.8). Suomen Kotiseutuliitto painottaakin sitä, että maisema-alueisiin liittyvien tavoitteiden ei tule vaikuttaa kielteisesti maaseudun kehittämiseen ja elävänä pitämiseen. Tähän tavoitteeseen viitataan myös muistiossa. (s. 12.)

Maaseudun muutos niin asumisen kuin elinkeinojenkin osalta tulee jatkossa vaikuttamaan myös nimetyillä maisema-alueilla. Paikallisten asukkaiden osallistaminen ja alueellisen asiantuntemuksen käyttö ovatkin keskeisessä asemassa niin maisema-alueiden rajaamisessa kuin niiden tulevassa ylläpidossakin. Tällä pystytään parhaiten turvaamaan myös maisemaan liittyvien suunnitteluvaikutusten ja maisemanhoidon toimenpiteiden perusteltu, tehokas ja oikeudenmukainen kohdentuminen (s. 5). Muistiossa todetaan aivan perustellusti myös se, että onnistuneen maisemanhoidon tavoitteet ja toteutustavat määritelläänkin lähtökohtaisesti paikallisten asukkaiden, maanomistajien, viranomaisten ja monien muiden eri toimijoiden yhteistyönä. (s. 13.)

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeille maisema-alueille laaditaan maiseman- ja ympäristönhoitosuunnitelmat viranomaisten, maisema-alan ammattilaisten sekä alueen asukkaiden ja toimijoiden kesken. Tässä yhteydessä liitto nostaa esiin paikalliset kotiseutu- ja kyläyhdistykset, joilla jo toiminnan tavoitteena usein on kotiseudun ominaispiirteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. Asukkaita osallistettaessa on tärkeää, että toimintaan (esim. suunnitelmien laatimiseen ja maisemanhoitotyöhön) tarjotaan riittävästi resursseja ja asiantuntija-apua.