Lausunto luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Simoon

4.11.2014

YM 4/576/2014

Asia: Lausuntopyyntö luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Simoon

Viite: Hakemus Simon maisemanhoitoalueen perustamiseksi

Kuten lausuntopyynnössä todetaan, ehdotettu maisemanhoitoalue kuuluu valtioneuvoston periaatepäätöksellään määrittelemälle valtakunnallisesti arvokkaalle Simojoen suun kulttuurimaisemien maisema-alueelle. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Lapin ELY-keskuksen työnä, yhteistyössä kunnan, kyläläisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

Aloitteet maisema-alueen perustamiseksi ovat tulleet Simon kyläyhdistykseltä ja Simoniemi-Viantien kylätoimikunnalta. Simon kunnanhallitus on puoltanut aloitteita ja esittänyt niiden pohjalta hakemuksen laatimista Lapin ELY-keskukselle. Paikallisen lausuntokierroksen näkemyksissä on suhtauduttu maisema-alueen perustamiseen myönteisesti. ELY-keskus on todennut, että lausunnoissa esitetyt huomiot voidaan ottaa huomioon perustettavan maisemanhoitotoimikunnan työssä.

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä kulttuuriympäristön huomioimista, vaalimista ja hyvää käyttöä eri muodoissa. Kulttuuriympäristöstrategia korostaa kaikkien toimijoiden vastuullisuutta tässä työssä.

Kotiseutuliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, miten aloitteet Simon maisemanhoitoalueen perustamiseen ovat tulleet paikallisyhdistyksiltä. Asukkaiden ja paikallisyhdistyksien aktiivisella roolilla on positiivinen merkitys kulttuuriympäristön vaalimisessa.

Suomen Kotiseutuliitto puoltaa hakemusta Simon maisema-alueen perustamiseksi.