Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 2016

31.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö YM 019:00/2015

Lausuntopyynnössä ja esitysluonnoksessa todetaan, että esityksen on tarkoitus vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä keventämällä ja selkeyttämällä kaavoitusta ja rakentamista koskevia säännöksiä sekä lisätä rakentamismahdollisuuksia.

Suomen Kotiseutuliitto esittää lausunnossaan näkemyksiä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista aiheutuviin vaikutuksiin. Kotiseutuliitto ei esitä varsinaisia tekstimuutoksia esitykseen.

Taloudelliset vaikutukset

Esityksen taloudellisista vaikutuksista todetaan mm.:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin ehdotetut muutokset kohdistavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valvonnan ja kaavoihin liittyvän neuvottelumenettelyn entistä selkeämmin vaikutuksiltaan merkittäviin alueidenkäyttöön liittyviin asioihin. Tämä edistää voimavarojen kohdentamista tarkoituksenmukaisella tavalla sellaisiin kysymyksiin, joilla on aidosti valtakunnallista ja maakunnallista merkitystä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen roolin väheneminen muussa kaavoituksen ohjaamisessa saattaa johtaa erityisesti pienemmissä kunnissa puutteellisiin menettelyihin ja ratkaisuihin, jotka eivät kestä muutoksenhakua. Tämä voi aiheuttaa kaavoituksen viivästymistä.

Kotiseutuliitto pitää puutteellisia menettelyjä ja kaavoituksen viivästymistä huolestuttavina mahdollisina vaikutuksina. Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että lainmuutoksen yhteydessä varmistetaan, että kunnissa on riittävät resurssit hoitaa nämä tehtävät. Resurssit tulee varmistaa riittävällä tasolla kunnan koon mukaan siten, että viranomaisella on osaamista ja aikaa hoitaa velvoitteensa.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Viranomaisten työn osalta esityksessä todetaan mm.:
Yleiskaavan käyttömahdollisuuksien lisääntyminen rakentamisen suorassa ohjaamisessa suuntaa kuntien resursseja enemmän suunnitteluun yksittäiseen lupaharkintaan käytettävän ajan sijasta. Tämä tukee viranomaisten työtä ja tekee lupapäätöksiin liittyvistä ratkaisuista läpinäkyvämpiä ja paremmin perusteltuja. Kaavallisen suunnittelun edellytysten parantuminen ja suunnittelutarveratkaisujen edellytysten täsmentyminen parantavat myös viranomaisten ratkaisujen yhtenäisyyttä. Myös päätettäessä asumisen sijoittumisesta alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sekä vapaa-ajanasuntojen muutoksista rakennusjärjestyksen määräyksellä tai asemakaavan muutoksella suuntautuvat kuntien resurssit enemmän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja yksittäisten poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely vähenee.

Joustavuuden lisääminen yleiskaavan ohjausvaikutuksessa asemakaavoitukseen parantaa jossain määrin kuntien kaavojen laatimisesta vastaavien viranomaisten mahdollisuuksia ohjelmoida yleis- ja asemakaavojen laatimista ja muuttamista aikataulullisesti kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla.

Maisematyölupien käytön rajaus vähentäisi haettavien lupien määrää ja samalla viranomaisten lupaprosessiin liittyvää työmäärää.

Kotiseutuliitto pitää tärkeänä lupapäätösten läpinäkyvyyttä ja viranomaisten ratkaisujen yhtenäisyyttä asukkaiden ja kaikkien toimijoiden kannalta. Toteutuessaan nämä vaikutukset ovat positiivisia.

Lisäksi vaikutuksista todetaan:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan välisen viranomaisneuvotteluvelvoitteen rajaaminen koskemaan vain kaavoja, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä, vähentäisi kaavaneuvottelujen määrää nykyisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtävän ja valitusoikeuden rajaaminen vähentää työmäärää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtävän ja valitusoikeuden rajaaminen korostaa muiden viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisten roolia päätösten seuraamisessa.

Kotiseutuliiton mielestä on tärkeä huomio nostaa esiin myös järjestöjen ja kansalaisten rooli päätösten seuraamisessa ja valvonnassa. Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että tähän liittyvää tiedotusta ja neuvontaa on myös saatavilla.

Ympäristövaikutukset:

Ympäristövaikutuksista todetaan mm.:
Yleiskaavojen käyttömahdollisuuksien lisääntyminen rakentamisen suorassa ohjaamisessa parantaa alueiden käytön suunnitelmallisuutta ja tällä on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Rakennuslupien perustuminen kaavoihin mahdollistaa ympäristövaikutusten arvioinnin laajempina kokonaisuuksina kuin yksittäisessä lupaharkinnassa. Lisäksi todetaan, että joustavuuden lisääntyminen yleiskaavan ohjausvaikutuksessa asemakaavoitukseen voi joissakin tilanteissa johtaa asemakaavaratkaisuihin, joissa asemakaavojen laajemmat ympäristövaikutukset tunnistetaan puutteellisesti. Myös asumisen sijoittumisella irralleen muusta yhdyskuntarakenteesta voi olla kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Maisematyölupien rajauksen myötä puita todennäköisesti hakataan enemmän. Tästä saattaa maisemavaikutusten lisäksi aiheutua vaikutuksia eliö- ja kasvilajeille. Viranomaisyhteistyön vähentäminen ja painopisteen muuttuminen voi johtaa siihen, että kaavojen ympäristövaikutuksia jää tunnistamatta. Toisaalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kuntien välisen viranomaisyhteistyön painottuminen vaikutuksiltaan merkittäviin kaavoihin voi parantaa niiden laatua. Voidaan myös arvioida, että ehdotetut muutokset johtavat siihen, että kaavojen kehittävä ja edistävä rooli painottuu kaavojen säilyttävän ja suojelevan roolin sijaan.

Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että ympäristön kannalta mahdolliset haitalliset vaikutukset otetaan vakavasti huomioon. Myös tästä näkökulmasta järjestöjen ja kansalaisten rooli seurannassa korostuu.

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Yhteiskunnallisista vaikutuksista todetaan mm.:
Yleiskaavan käyttömahdollisuuksien lisääntyminen asemakaavojen ulkopuolisten alueiden rakentamisen suorassa ohjaamisessa parantaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia alueidenkäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Kaavojen kautta on laajemmat mahdollisuudet ottaa kantaa elinympäristön kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä kuin yksittäisessä lupaharkinnassa. Muutokset edistävät myös käytettävien resurssien suuntaamista kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla.

Muutokset tukevat kylien ja muiden maaseutualueiden kehittymistä joustavoittamalla niille tapahtuvaa rakentamista ja tarjoamalla mahdollisuuden alueiden suunnittelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaisten suunnitteluvälineiden käyttämiseen.

Kun yleiskaavan ohjausvaikutus asemakaavoitukseen muuttuu aikaisempaa joustavammaksi, kansalaiset voivat kokea, että yleispiirteisten kaavojen määrittelemät periaatteet elinympäristön laatuun liittyvissä kysymyksissä heikkenevät. Kansalaisten tarve seurata kaavoitusta myös asemakaavatasolla lisääntyy.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten rooliin ehdotetut muutokset korostavat kansalaisten ja järjestöjen roolia kaavoituksen seurannassa ja siihen vaikuttamisessa. Viranomaisyhteistyön painopisteen muuttumisen seurauksena elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ottavat entistä vähemmän kantaa kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyviin kysymyksiin.

Kotiseutuliiton mielestä vaikuttaa myös selvältä, että järjestöjen ja kansalaisten rooli seurannassa ja vaikuttamisessa kasvaa. Kansalaiset tarvitsevat muutosvaiheessa riittävää tiedotusta ja opastusta lainmuutoksiin ja viranomaisten tehtäviin liittyen. Avoimen hallinnon periaatteet toivottavasti tukevat myös pitemmällä tähtäimellä tarpeellisen ja riittävän tiedon sekä oikea-aikaisen tiedotuksen varmistamista.