Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaiksi

21.3.2017

Suomen Kotiseutuliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaiksi

Lausuntopyyntö LVM082:00/2015 LVM/2302/03/2015

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esitysluonnoksesta yksityistielaiksi.

Kotiseutuliitto katsoo, että yksityistielain kokonaisuudistus on tarpeellinen, mutta lähtökohtana pitää olla tienvarren asukkaiden sekä paikallisten, alueellisten ja maakunnallisten yritysten tarpeet ja toimintamahdollisuudet. Lakiesityksessä korostetaan uudenlaisen elinkeinotoiminnan mahdollistamista ja ammattimaisuuden lisäämistä tienpitoon. Se voi kuitenkin sisältää myös uhkaa siitä, että yksityisteiden ylläpito siirtyy yhä harvempien kansallisten ja jopa kansainvälisten yritysten hoitoon ja johtoon. Tällöin paikallinen ja alueellinen tietämys hämärtyy. Toisaalta yritysten kiinnostus tehdä tarjouksia yksityisten teiden rakentamisesta ja hoitamisesta voi vaihdella suuresti eri puolilla maata, mikä vaarantaa yhdenvertaisuuden.

Esityksen mukaan kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastolle. Tehtävien siirrot ovat sinänsä perusteltuja, mutta arviot siirtymäajan viiveestä uusien tehtävien opetteluun kuluvine aikoineen ovat vähäisiä. Viiveen aikana voidaan tehdä virhearvioita. Paikallisen osaamisen, alueen maaston ja perinteen tuntemuksen sekä tietojen ja taitojen siirtyminen usealle uudelle taholle pitää ehdottomasti myös turvata.

Kotiseutuliitto toteaa, että yleisesti ottaen alemman tieverkon liikennöitävyyden turvaaminen on ensisijaisen välttämätöntä. Myös elinkeinoelämän vaatimille kuljetuksille mukaan luettuina maa- ja metsätalous se on elinehto. Samat kriteerit voivat monissa tapauksissa koskea kuitenkin myös yksityistieverkkoa. Turvallisuuden kannalta hälytysajoneuvojen perille pääsy voi harvaan asutuilla seuduilla edellyttää nimenomaan myös yksityistieverkkoa. Tiet voivat olla esimerkiksi läpipääsymahdollisuus kylien välillä. Ne voivat olla myös yleisessä käytössä laajemminkin.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää arvioimaan erityisesti myös esitettyjen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia. Monessa kohdassa arvioidaan kuluriskin kasvavan merkittävästi. Esimerkiksi valitusten hinta nousisi merkittävästi. Maksajina näyttävät olevan tienvarren asukkaat, mökkiläiset ja tieoikeuden omistajat, mikä merkitsee isoa tulonsiirtoa paikallisilta asukkailta esimerkiksi yrityksille.