Lausunto Kansallisarkistolle luonnoksesta Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta ja sen perustelumuistiosta

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa luonnokseen.

Tavoite julkishallinnon sähkösyntyisten asiakirjojen arkistoimisesta yksinomaan sähköisessä muodossa on erittäin kannatettava. Suomen Kotiseutuliitto katsoo sen mahdollistavan asiakirjojen paremman saatavuuden ja hyödynnettävyyden.

Kotiseutuliitto haluaa kiinnittää huomiota arkistolain 14 a §:ssä säädetyn kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen varmistamiseen myös 1.1.2022 jälkeen syntyneiden analogisten asiakirjojen kohdalla. On tärkeää, että arvonmäärityksessä on tulevaisuudessakin jatkuvasti käytettävissä selkeä ja ajantasainen ohje, niin kuin tällä hetkellä Kansallisarkiston arvottamisen kategoriat ja kriteerit analogisten asiakirjojen säilytysmuodosta päättämiselle. Se varmistaa, ettei kulttuurihistoriallisesti merkittävää analogista aineistoa hävitetä vahingossa tai tietämättömyydestä. Lisäksi on tärkeää, että Kansallisarkisto voi itse nostaa esille ja määrätä säilyttämisestä analogisessa muodossa.

Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että sähköisessä muodossa arkistoidut asiakirjat myös saatetaan mahdollisimman laajasti ja vapaasti kansalaisten ja tutkijoiden käyttöön verkossa. Tämä vaatii erityistä resursointia.