Kommentti: Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030

21.3.2017

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030

Suomen Kotiseutuliiton kommentti koskien
Tulevaisuuden Kunta reformin työryhmän raporttia

Suomen Kotiseutuliitto pitää Valtiovarainministeriön parlamentaarisen työryhmän toimintaa ja sitä kuvaavaa raporttia erittäin tärkeänä. Suomi on käymässä läpi yhteiskunnallista muutosta, joka edellyttää laajapohjaista ja rakentavaa keskustelua siitä, miten maassamme voidaan estää käytössä olevien voimavarojen ja yhteiskunnasta esiin nousevien tarpeiden välisen kuilun repeytyminen yhteiskunnan kannalta vaarallisen suureksi. Liitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida työryhmän raporttia ja on valmis jatkossakin osallistumaan tätä aihepiiriä koskevaan keskusteluun.

Yksityiskohtaisempina kommentteinaan Suomen Kotiseutuliitto esittää raportista seuraavaa:

LUKU 1

Raportin ensimmäisessä pääluvussa (s. 3-4) kuvaillaan tulevaisuuden kunnan perustehtäviä. Tässä yhteydessä nousevat keskeisesti esille ne kunnan roolit, joissa korostuu yhteistyö kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Maakunta- ja sote-uudistukset tiivistävät kunnan toimialaa samalla kun kuntatalouden kiristyminen pakottaa kunnat yhä enemmän perustamaan palvelujaan ja toimintojaan yhteistyöverkostojen varaan.

Pääluvussa korostetaan kunnan tulevien yhteistyösuhteiden keskeistä merkitystä kunnan tehtävien menestyksekkääksi hoitamiseksi. Suomen Kotiseutuliitto painottaa, että kunnan ja maakunnan välisen työn- ja vastuunjaon lisäksi tulee kuntien jatkossa yhä enemmän kehittää yhteistyösuhteitaan myös paikalliseen ja alueelliseen järjestökenttään sekä luoda mahdollisuuksia ad hoc -kansalaisaktiivisuuden kanavoimiseksi kunnan ja kuntalaisten kannalta relevantteihin kehittämissuuntiin. Järjestöyhteistyön kehittäminen edellyttää järjestöjen roolin ja painoarvon tunnistamista ja tunnustamista. Kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden ja alhaalta ylöspäin suuntautuvan aloitteellisuuden tehokkaampi hyödyntäminen vaatii kunnalta osallisuuden uusien muotojen haltuunottoa.

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä sitä, että kunnan hyvinvointiroolia määriteltäessä on hyvinvoinnin ja sen edistämisen käsitteet pidettävä mahdollisimman laajoina. Kustannustehokkain hyvinvointityö tehdään maamme terveydenhoitojärjestelmän ulkopuolella, tuhansissa yhdistyksissä, seuroissa ja järjestöissä. Tämän hyvinvointityön merkityksen tulisi näkyä myös yhteiskunnallisissa panostuksissa tulevina vuosina.

LUKU 3

Työryhmä on käyttänyt skenaario-työnsä taustana kahta pääulottuvuutta, jotka ovat kuntien uudistumiskyky ja yhteiskunnalliset megamuutokset. Ulottuvuudet ovat hyvin tilannetta kuvaavia ja tulevan kehityksen kannalta relevantteja. Suomen Kotiseutuliitto kiinnittää huomiota kuntien uudistumiskyvyn merkitykseen kuntakentän tulevan menestyksen ratkaisijana. Suomalaisen yhteiskunnan megamuutoksista niin kuntien omien voimavarojen heikentyminen kuin myös aktiivisen kansalaisuuden kasvava paine tai työn käsitteen muutokset edellyttävät jatkossa koko julkisen palvelun käsitteen uudelleen tarkastelua tavoilla, jotka antavat entistä enemmän tilaa kuntatyön ja kansalaistoiminnan hybridiratkaisuihin.

Yhteiskunnan megamuutokset ovat laajoja ja ne vaikuttavat eri tavoin erilaisiin kuntiin mutta ovat vaikeita tai mahdottomia käsitellä pelkästään kuntatasolla. Tästä johtuen Suomen Kotiseutuliitto haluaa nostaa esiin kansallisten linjausten ja esim. valtion vuosittaisen tulo- ja menoarvion merkityksen kuntien elinvoimaa ja toimintakykyä turvattaessa. Kolmatta sektoria edustava liitto katsoo, että vahvan kolmannen sektorin ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tärkein taustavoima on toimiva kunta.

LUKU 4

Suomalaista kuntakenttää tunteva lukija pystyy nimeämään edustavia ehdokkaita kaikkiin raportissa kuvattuihin kunta-skenaarioihin. Niin kansallisissa, kuntia koskevissa ratkaisuissa kuin alueellisessa ja paikallisessa kehittämistyössä tulisikin tukea siirtymää kohti Innostavan elinvoimakunnan tai Ratkaisuja etsivän kunnan skenaarioiden suuntaa. Toisaalta yhteiskunnassa on oltava keinoja, joilla tuetaan Laiskojen tai Lannistuneiden kuntien asukkaita ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja kotiseutunsa elinvoimatyöstä.

LUKU 5

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa parlamentaarisen työryhmän laatimaa kunta-visiota: ”Kunta on koti kaikelle”. Visio korostaa liiton tavoitteiden mukaisesti monialaista ja moniarvoista työtä kotiseutujemme hyväksi. Kunta on paitsi asukkaidensa (kulttuureista riippumatta) myös heidän organisaatioidensa, yhteisöjensä ja aatteidensa koti. Tukiessamme kuntia ja niiden asukkaita menestyksekkääseen tulevaisuuteen, on tuon kehittämistyön lähtökohtana oltava hyväksyvä ja kannustava arvomaailma, joka ottaa huomioon kaikkien panostukset yhteiskunnan kehittämisessä.