Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen tuulivoimarakentamista varten

20.4.2010

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta tuulivoimarakentamista varten

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua otsikkoasiassa ja toteaa seuraavan:

Yleistä

Tuulivoimarakentamiseen liittyvien lupamenettelyjen selkiyttämistarve on ilmeinen, samoin tuulivoiman rakentamisen hyödyllisyys.

Sen sijaan ei ole yhtä selvää tuulivoimarakentamisen suunnittelun rinnastaminen nykyisiin, suoraan rakennuslupaan oikeuttaviin yleiskaavoihin. Viimeksimainitut edustavat todella vaatimattoman mittaluokan rakennushankkeita, verrattiinpa niitä sitten yhteen suureen tuulivoimalaan, tuulivoimalaryhmään tai varsinkin kokonaiseen tuulivoimapuistoon.

Tuulivoimarakentamisen suurimittakaavaisin osa olisi siksi rinnastettava taajamarakentamiseen, eikä loma-asunto- tai kylärakentamiseen kuten tässä lakimuutoshankkeessa on asianlaita.

Siksi liiton mielestä tulisi tuulivoimarakentamisen edellyttämän yhdyskuntasuunnittelun rakentua tavanomaisen yleiskaavoituksen lähtökohdille. Myöskään ole perusteltua käsitellä lainmuutoksen yhteydessä tuulivoimarakentamista yhtenä, tarkemmin määrittelemättömänä kokonaisuutena.

Ainakin muutoksen perusteluissa olisi selvästi luokiteltava tuulivoimahankkeiden hankkeiden koot ja niistä johtuvien ympäristövaikutusten laajuus vastaavantapaisiin luokkiin kuin muunkin taajaan rakentamisen kohdalla on kyse. Vasta tällä perusteella olisi sitten määriteltävissä eri kokoluokissa kyseeseen tuleva, tarkoituksenmukainen kaavoitustarve.

Myös tällaisen ’tuulivoima’ yleiskaavan suhde maakuntakaavaan tulisi huomioida, ts. olisi mainittava, ainakin lain perusteluissa, millaista maakuntakaavoitusta aiottu yleiskaavamuoto edellyttää taustakseen.

Erityisiä näkökohtia

Lainmuutoksen perusteluissa tulisi selkeästi todeta ne tapaukset, joissa asemakaava on välttämätön edellytys tuulivoimarakentamisen rakennusluvalle.

Lainmuutoksessa esitetyt lisävaatimukset tuulivoimahankkeessa kyseeseen tulevalle yleiskaavalle ovat aivan liian yleisluonteiset. Vähimmäistasona olisi pidettävä ainakin selvästi määriteltyä tuulivoimarakentamisen lähi- ja kaukovaikutusten arviointivelvollisuutta, myös yleiskaavan jo nyt maankäyttö- ja rakennuslaissa lueteltuihin sisältövaatimuksiin kohdistettuna.