Lausunto Faron puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta laiksi

18.9.2017

Suomen Kotiseutuliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Faron puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta laiksi

Asia: HE 87/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Suomen Kotiseutuliiton asiantuntijalausunto

Suomen Kotiseutuliitto kiittää pyynnöstä tulla sivistysvaliokunnan kuultavaksi ja esittää asiantuntijalausunto.

Suomessa otettiin askel kohti liittymistä Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön yhteiskunnallista arvoa ja merkitystä käsittelevään Faron puiteyleissopimukseen (2005) jo siinä vaiheessa, kun valtioneuvosto hyväksyi 20.3.2014 periaatepäätöksen kansalliseksi kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020. Strategialla tavoitellaan kansalais- ja yhteisölähtöistä kulttuuriympäristöpolitiikkaa, ja ehdotettiin tätä kohti ohjaavana toimenpiteenä liittymistä Faron sopimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syksyllä 2013 Museovirastolle tehtäväksi laatia selvitys, jolla taustoitettiin Faron puiteyleissopimukseen liittymistä. Museovirasto toteutti selvityshankkeen yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa vuoden 2014 aikana. Raportti valmistui keväällä 2015.

Kartoitus perustui kansalaisten laajaan osallistamiseen. Taustaselvityshankkeessa teimme Faron sopimusta ja sen tavoitteita tunnetuksi sekä rohkaisimme keskustelemaan kulttuuriperinnöstä, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä merkityksistä kansalaisille ja kulttuuriperintöyhteisöille. Kartoitimme kulttuuriperintötyön kehityshaasteita sekä kansalaisten toiveita ja sidosryhmien näkemyksiä käytäntöjen kehittämiseksi Faron yleissopimuksen mukaisiksi.

Raportissa suositeltiin Suomen liittymistä Faron yleissopimukseen. Raportin johtopäätös oli, että sen voimaansaattaminen Suomessa vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintötyöhön. Kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen vahvistavat identiteettiä sekä lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kestävä kulttuuriperintötyö, jonka ytimessä ovat kulttuuriperinnöstään huolehtivat yksilöt ja yhteisöt.

Sen vuoksi on todella tärkeää ja merkittävää, että yleissopimus hyväksytään Suomessa ja että lainsäädäntö vastaa sitä.

Faron puiteyleissopimuksessa katse on käännetty kohteista yksilöihin ja yhteisöihin, mikä antaa hienot mahdollisuudet kansalaisten suoralle osallistumiselle kulttuuriperinnön vaalimiseen. Aineeton kulttuuriperintö on usein näkymätöntä ja jäisi siksi erityisesti katveeseen ilman sen osaajia ja tuntijoita. Kulttuuriperintö on tärkeä osa jokaisen ihmisen identiteettiä ja kasvupohjaa. Tästä syystä on erityisen tärkeää vaalia kulttuuriperintöyhteisöjä. Faron sopimuksen hyväksymisen seuraukset on jo tiedostettu, ja on nähtävissä, miten ne ovat luoneet uutta innovatiivisuutta ja innostuneisuutta kulttuuriperintökentällä.

Suomen Kotiseutuliitto katsoo, että Faron puiteyleissopimukseen liittyminen ja sen mukainen toiminta vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen aktiivista osallisuutta kulttuuriperintöä koskevissa asioissa. Sopimus tarjoaa lähtökohtia myös yhteiskunnalliselle keskustelulle kulttuuriperinnön merkityksestä ja sen kestävästä käytöstä.

Kotiseutuliitto haluaa korostaa, miten tärkeää on hahmottaa kansainväliset kulttuuriperintösopimukset kokonaisuutena, ja että ne yhdessä kansallisten strategioiden (kuten esim. kulttuuriympäristöstrategia) ja ohjelmien (kuten esim. museopoliittinen ohjelma) kanssa vievät tavoitteissaan samaan suuntaan, vahvistavat tietoisuutta ja arvostusta sekä tukevat toisiaan.

Korostamme kasvatuksen merkitystä. Kasvatus vahvistaa yksilön kykyä osallistua kulttuuriperinnöstä käytävään keskusteluun ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Kasvatus on myös keino tukea yksilön vastuullista suhdetta lähiympäristöönsä. Kotiseutuliitto esittää, että kulttuuriperintöön liittyvää kasvatusta ja koulutusta vahvistetaan eri tasoilla.

Kotiseutuliitto kiinnittää samalla huomiota myös käynnissä olevaan maakuntauudistukseen, jossa maakuntien vastuulle on esitetty maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisen tehtäviä. Kotiseutuliitto esittää, että maakuntauudistus ja sen välilliset vaikutukset puiteyleissopimuksen toimeenpanoon tulee myös arvioida.

Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että eduskunta varaa riittävät resurssit valtion talousarviossa niihin erilaisiin toimenpiteisiin, joilla kehitetään hallintoa ja tuetaan kansalaistoimijoita toimimaan Faron puiteyleissopimuksen hengessä. Jotta tietoisuus sopimuksesta ja keskustelu kulttuuriperinnöstä leviää, tarvitaan sitä tukevaa viestintää ja tiedotusta. Pian edessä oleva Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018, jossa myös Suomi on mukana, kannattaa ankkuroida tähän työhön.