Lausunto valtiovarainministeriölle valtionavustushankkeen järjestöjaoston väliraportista

Kotiseutuliiton lausunto

Kysymykset kopioitu liitteeseen lausuntopalvelu.fi -palvelusta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa eli valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista. Väliraporttiin on koottu alustavia ehdotuksia, joilla rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden valtionavustuskäytäntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa. Väliraportissa tarkastellaan myös, mitä asioita järjestöjaosto selvittää esitystään varten. Järjestöjaoston toimikausi päättyy 31.5.2021, johon mennessä se valmistelee esityksensä ja julkaisee loppuraporttinsa. 

Järjestöjaoston alustavat ehdotukset ja selvityksen kohteet

 1. Monivuotiset toiminta-avustukset (s.14)

Ehdotus: Rahapelituotoista valtionavustuksen saavien yhdistysten toiminta-avustuksissa eli yleisavustuksissa ja kohdennetuissa yleisavustuksissa siirryttäisiin monivuotisiin valtionavustuksiin.

Ehdotusta varten selvitetään, millä edellytyksillä yhdistysten toiminta-avustus voidaan myöntää rahapelituotoista usealle vuodelle. Samalla selvitetään, miten kevennetty ja syvennetty valtionavustushakemuksen käsittely toteutettaisiin ja kuinka valvonta- ja seurantahavainnot voidaan ottaa huomioon myönnettäessä monivuotisia toiminta-avustuksia.

Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto pitää myönteisenä mahdollisuutta, että vakiintuneet yleisavustusta saaneet toimijat voisivat jatkossa saada monivuotisia toiminta-avustuksia. Se vähentää avustusten hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn kuluvaa aikaa sekä hakijoilta että hakemusten käsittelijöiltä. Se luo vakautta järjestöjen talouteen ja toimintaan.

 • Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15)

Ehdotus: Erillisten valtionavustushakujen määrään vaikutettaisiin parantamalla rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden koordinaatiota.

Ehdotusta varten selvitetään, miten rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden valtionavustusten hakuaikatauluja voitaisiin sovittaa yhteen.

Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto pitää ehdotusta lähtökohtaisesti myönteisenä, kun se tarkoittaa isompia hakukokonaisuuksia ja keskitetympää hakuaikataulua. Silloin hakijat voivat myös keskittää omassa työssään avustushakemuksiin käytettävää aikaa. Muutoksen edellytyksenä esitetty periaate, että yhdistysten säännöllinen ja sääntöihin perustuva toiminta rahoitetaan aina yleisavustuksella eikä osin erityisavustuksilla, on kannatettava. Muutos on tarkoituksenmukainen, kun se säästää aikaa ja työtä useampien hakemusten laadinnalta säännöllistä perustoimintaa varten.

 • Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15)

Ehdotus: Suositellaan, että valtionavustukset haettaisiin vuodesta 2024 alkaen vain digitaalisesti uudessa valtionavustustoiminnan tietojärjestelmässä.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa ehdotusta ja aikataulua.

 • Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16)

Selvitetään, millä edellytyksillä valtakunnalliset keskusjärjestöt voisivat myöntää toiminta-avustusta jäsenjärjestöilleen. Samalla selvitetään, miten valtakunnalliset keskusjärjestöt voisivat siirtää saamaansa toiminta-avustusta edelleen jäsenjärjestöilleen ja arvioidaan eri hallinnonalojen valtionavustusten delegointikäytäntöjä.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto ei ota tässä vaiheessa suoraan kantaa ehdotukseen.

Periaatteessa toiminta-avustuksen siirtämismahdollisuudella edelleen jäsenjärjestöille on varmasti hyviä puolia, mutta laajetessaan nykyisenlaisista käytännöistä laajemmalle, se edellyttäisi käsittääksemme kasvua avustusten yhteenlasketussa kokonaissummassa.

 • Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17)

Ehdotus: Rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt yhdenmukaistaisivat valtionavustusprosessejaan tarvittavine tietoineen, kuten asiakirjoineen.

Ehdotusta varten selvitetään rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden valtionavustuksia koskevat ehdot ja tarkistetaan, miltä osin niitä voitaisiin yhdenmukaistaa.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti.

 • Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18)

Ehdotus: Rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt ottaisivat käyttöön valtionavustushankkeessa kehitettävän valtionavustustoiminnan uuden toimintamallin sekä sitä tukevat menettelytavat ja yhteiset tietojärjestelmäpalvelut.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Pilottivaihe ja uuteen toimintamalliin siirtyminen vuonna 2021 vaikuttaa aikataulullisesti melko tiukalta, mutta yhteiset infotilaisuudet sekä aktiivinen viestintä ja ohjaus voivat mahdollistaa sen kaikille osapuolille joustavalla ja hallittavalla tavalla.

 • Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18)

Ehdotus: Toiminta-avustuksen käytön aikana tapahtuvan odottamattoman muutoksen huomioonottaminen pidennettäisiin nykyisestä vuodesta kahteen vuoteen.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa ehdotusta.

 • Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19)

Ehdotus: Sujuvoitettaisiin valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan olennaisesta ja/tai odottamattomasta muutoksesta ilmoittamista ja muutosta koskevan päätöksen tekemistä.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa ehdotusta.

 • Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19)

Ehdotus: Yhdistysten valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan ja talouden raportointia yhdenmukaistettaisiin ottamalla käyttöön yhtenäiset asiakirjat.

Ehdotusta varten selvitetään, miten yhdistysten jatkuvaa raportointia kehitettäisiin.

Valtionavustushankkeessa yhdenmukaistettaisiin talouden ja valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan raportointia. Arvioinnin painopiste siirrettäisiin jälkikäteen tehtävästä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista valtionavustustoiminnan systemaattiseen ennakointiin, seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Se edellyttää, että valtionavustusten raportointivaatimukset olisivat selvillä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään valtionavustushakua avattaessa.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa ehdotusta.

 1. Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20)

Selvitetään, miten valtionavustuksia myöntävät valtionapuviranomaiset ja valtionavustuksia hakevat yhdistykset toimisivat yhdessä valtionavustustoiminnan uudessa toimintamallissa. Yhteistyötä uudistettaisiin niin, ettei valtionavustusasioita käsittelevistä toimielimistä muodostu esteellisiä.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä selvittää yhdistysten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisia vaikutuksia esteellisyyteen. On tärkeää edistää järjestöjen mahdollisuutta osallistua entistä enemmän kansalaisyhteiskuntaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen ja valtionavustustoiminnan kehittämiseen. Tässä em. näkökulma on hyvä huomioida.

 1. Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21)

Ehdotus: Suositellaan, että rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt käsittelisivät valtionavustushakemukset ja -selvitykset sekä mahdollisuuksien mukaan koko valtionavustusprosessin tiimeissä.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti.

 1. Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21)

Ehdotus: Yhdistysten yleisavustuksille ja kohdennetuille yleisavustuksille sekä erityisavustuksille määriteltäisiin selkeä tarkoitus.

Ehdotus: Yhdistysten yleisavustuksille ja kohdennetuille yleisavustuksille määriteltäisiin yhteiset arviointikriteerit.

Ehdotusta varten selvitetään, mitä yhdistysten yleisavustusten ja kohdennettujen yleisavustusten yhteisten arviointikriteerien käyttöönotto avustusharkinnassa edellyttäisi.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti.

 1. Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22)

Selvitetään, mitä yhteisiä vastuullisuuskriteereitä, tavoitteita ja lähtökohtia yhdistysten voitaisiin odottaa edistävän toiminnassaan.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kannattaa yhteisiä vastuullisuuskriteereitä ja pitää tärkeänä, että tätä selvitetään edelleen. Kansalaisyhteiskunnan toimintojen ja järjestöjen legitimiteetin kannalta on olennaisen tärkeää, että voidaan läpinäkyvästi osoittaa, että valtion rahoittama toiminta täyttää vastuullisuuden kriteerit.

 1. Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22)

Selvitetään, millä edellytyksillä yhdistysten toimintojen erilaisia rahoituslähteitä voitaisiin sovittaa yhteen. Samalla selvitetään, mitä ehtoja rahoituslähteiden yhteensovittamiseksi pitäisi yhdenmukaistaa.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä järjestöjen valtionavustuksissa, ettei järjestöjä rangaista omasta varainhankinnasta vähentämällä sillä perusteella niiden yleisavustusta. Valtionavustusjärjestelmä voisi jopa mieluummin kannustaa omaan varainhankintaan.

 1. Taloustarkastajan tehtävä (s. 23)

Ehdotus: Suositellaan, että taloustarkastajan ja taloustarkastuksen osaamista hyödynnettäisiin entistä laajemmin valtionavustusprosessien eri vaiheissa.

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Kotiseutuliiton kanta on, että tarkastusten kehittäminen keskustelujen suuntaan olisi hyödyksi molemmille osapuolille.

Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto kiinnittää huomiota siihen, että väliraportissa tuodaan hyvin esille se, miten KANEn näkemyksiä ja järjestökyselyn vastauksia on huomioitu työssä. Järjestöjen kuuleminen valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa on ollut kiitettävää.

Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Suomen Kotiseutuliitto haluaa tähdentää tässäkin yhteydessä, miten tärkeää on säilyttää myös jatkossa järjestöjen valtionrahoituksen hyvä taso. Järjestöillä on todella laaja-alainen ja kokonaisvaltainen vaikutus kansalaisyhteiskunnassa, eri toimialoilla, osallisuuden vahvistamisessa ja demokratian edistämisessä. Ilman rahoituksen vakautta tämä sosiaalista pääomaa ja luottamusta rakentava toiminta on haavoittuvaista.

Järjestöillä on asiantuntemusta, joka hallinnosta puuttuu, kun ne tuottavat systeemipalveluita yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen ekosysteemiin. Siksi olisi huomioitava palvelujen luonne ja se, että tuotteet eivät ole kuten esimerkiksi kilometreinä mitattava tie, vaan laajoja ja pitkäkestoisia merkityskokonaisuuksia. Niinpä avustusprosesseissa voisi tarkastella toiminnan tuotosten turvaamista, eikä tarvitsisi tarkastella tuotoksia toiminnan yksityiskohtien tai osa-alueiden summana. Haku- ja myöntökriteerien kehittäminen on keskeistä prosessien toimivuuden, avoimuuden ja uskottavuuden kannalta.

Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun jatkamiseksi

Suomen Kotiseutuliiton lausunto:

Yleisavustuspäätösten osalta olisi toivottavaa, varsinkin silloin kun kyse olisi vuosittain jaettavista avustuksista, että ne valmistuisivat mahdollisimman varhain alkuvuodesta. Tämä helpottaisi järjestöjen talouden ja yhdistyslaista johtuvien käytäntöjen (mm. aikataulut, päätöksenteko) suunnittelua, samalla paranisivat tulosten ennustettavuus ja toimintojen.

Kun käytäntöjä yhdenmukaistetaan, toivomme että valinnassa esikuvina nykyisistä toimisivat mieluiten niiden ministeriöiden mallit, joissa on jo kehitetty kevyempää ja kuitenkin läpinäkyvästi arviotavissa olevaa raportointia.

Lisäksi Kotiseutuliitto pyytää kiinnittämään huomiota trendiin, jossa valtion erityisavustuksissa edellytetään omarahoitusosuutta, vaihtelevalla osuudella. Esimerkiksi 20 % omarahoitusosuus voi muodostua ongelmalliseksi järjestölle saavuttaa. Tätä kannattaa tarkastella myös rinnakkain omaa varainhankintaa koskevan linjauksen kanssa.