Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sote-uudistuksesta

Kotiseutuliiton lausunto sote-uudistuksesta 24.9.2020

Kotiseutuliiton keskeisin näkökulma lausunnossa on kansalaisten ja paikallisyhteisöjen asema uudistuksen jälkeen.

Uudistuksen tavoitteet ovat kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tärkeitä ja kannatettavia. Yhteiskunnalliset muutokset kohtelevat maamme eri alueita eri tavoin ja aiheuttavat myös eriytyviä paineita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Kansalaisten kannalta keskeistä on luoda joustava rakenne, joka mahdollistaa eri alueiden toisistaan poikkeavien haasteiden ratkaisemisen kansalaisten kannalta tehokkaasti ja helposti saavutettavasti.

Koko maassa tasapuolisesti asukkaille tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat koko uudistuksen kannalta keskeisin kysymys. Metropolialueella ja Etelä-Suomen kasvukeskuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat erilaisia kuin itäisen ja pohjoisen Suomen muuttotappiosta ja väestön ikääntymisestä kärsivillä maaseutualueilla. Uuden palvelurakenteen on pystyttävä vastamaan hyvin moninaisiin haasteisiin. Pelastustoimen uudistuksessa keskenään eriytyvien alueiden ongelma on vastaavanlainen kuin sote-palveluissa.

Uudistuksen toimiva ja vaikuttava läpivienti edellyttää rahoitusvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille. Tässä yhteydessä on varmistettava, että kuntien rahoituksen taso turvataan, jotta ne pystyvät jatkossakin hoitamaan vastuulleen kuuluvat, kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Uudistuksen vaikutus kuntatalouteen tulee olemaan kansalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin näkökulmasta yksi keskeisistä tekijöistä, koetaanko uudistus toimivaksi vai ei. Uudistuksen perusteluihin kirjattu tavoite ”lähes samana” säilyvästä tasapainotilasta jättää tältä osin tulevaisuudenkuvan hyvin epävarmaksi. ”Lähes” ei riitä, vaan kuntien rahoituksen jäljelle jäävän palveluvelvoitteensa hoitamiseen on säilyttävä vähintään samalla tasolla, millä se on nykyisin.

Kotiseutuliitto haluaa korostaa asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioimista. Vaikuttamismahdollisuudet on turvattava. Esityksessä todetaan, että tavoitteena on vahvistaa ja turvata sote-maakunnan järjestämät laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut suomen, ruotsin ja saamen kielillä.

Näitä tavoitteita Kotiseutuliitto kannattaa lämpimästi. Kielellinen tasa-arvo on keskeistä kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.