Kommentti: Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2015–2025

6.10.2016

Vastine OKM:n kommenttipyyntöön aiheesta Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2015–2025

Suomen Kotiseutuliitto kiittää kommentointimahdollisuudesta.

Annoimme lausunnon itse maailmanperintöstrategiasta 25.3.2015. Lausunnossamme pyysimme kiinnittämään erityistä huomiota paikallisyhteisöjen panokseen maailmanperintökohteiden hoidossa, kehittämisessä ja niihin liittyvässä viestinnässä, sekä kohteiden saavutettavuuteen (myös digitaalisesti). Kotiseutuliikkeen piirissä on kymmeniä yhteisöjä, jotka haluavat toimia maailmanperintötyössä, kun heidät otetaan mukaan.

Liiton ja sen jäsenjärjestöjen kannalta on tärkeintä, että toimeenpanossa huomioidaan kansalaistoiminta ja paikallisten perinnekulttuuria vaalivien yhdistysten osaaminen. Tämä liittyy päälinjauksiin 3 (Voimavarat ja osaaminen), 4 (Maailmanperintötietoisuus ja kohteiden esittely) sekä 5 (Yhteisöt).

Kotiseutuliiton tekemän, vuoden 2017 alussa julkaistavan laajan selvityksen mukaan maamme vapaaehtoistoimijoilla on usein poikkeuksellisen laaja-alaista osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön alalta, ja he antavat osaamisensa lisäksi runsaasti aikaansa kulttuuriperintö- ja -ympäristötyölle. Monet paikallisyhteisöt toivovat lisää yhteistyötä viranomaisten ja yritysten kanssa.

Päälinjassa 5 todetaan, että ”alueelliset ja paikalliset toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin”. Nämä tavoitteet tulisi myös määritellä yhdessä.

Päälinjauksiin ja kansalaisten osallistamiseen liittyen olisi tärkeää, että maailmanperintökohteiden kautta löytyisi motivoivaa resurssia (koulutukset, avustukset yms.) paikallisyhteisöille, jotta nämä voisivat syventyä teemaan ja toimia paikallisyhteisössä ja matkailijoidenkin piirissä kunkin kohteen tarinan, teeman ja sisällön välittäjinä sekä kohteiden erityisyyden vaalijoina.

Kotiseutuliitto korostaa edelleen, kuten lausunnossaan 25.3.2015, että maailmaperintökohteiden liiallisessa korostamisessa piilee ajatuksellinen vaara, että riittää kun ne ovat kunnossa ja niitä käytetään opetuksensa. Maamme jokaisessa kunnassa on arvokasta kulttuuriperintöä, minkä tiedostaminen on ensisijaisen tärkeää mm. kulttuuriperintö- ja kotiseutuopetuksessa. Tästä syystä Kotiseutuliitto katsoo, että maailmaperintökohteisiin liittyvässä viestinnässä soisi korostettavan kohteiden otantaluonnetta ja sitä, että muiden alueiden kulttuuri- ja luonnonperintökohteet ovat aivan yhtä tärkeitä omille yhteisöilleen, monesti myös kansallisesti ja matkailun näkökulmasta.