Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 2015

21.10.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö YM 6/500/2015

Lausuntopyynnössä ja esitysluonnoksessa todetaan, että esityksen on tarkoitus poistaa maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettely ympäristöministeriössä.

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta korostaa maakunnallisten liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa. Lisäksi maakuntakaavoitukseen ja kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen liittyvät päätöksentekoprosessit lyhenisivät. Ympäristöministeriö ei jatkossa vahvistaisi näitä kaavoja, vaan ministeriön rooli keskittyisi tämän mukaan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleiseen kehittämiseen ja ohjaukseen. Jatkossa muutoksenhaku näihin kaavoihin tapahtuisi hallinto-oikeuden kautta.

Koska lain muutoksen lähtökohta on, että maakuntien liitoilla on nykyisinkin tehtävänä saattaa valtakunnalliset intressit ja ohjeistukset tiedoksi kuntien suunnitteluun ja ottaa ne ennakoivasti huomioon alueellisella tasolla,
Suomen Kotiseutuliitto ei näe suuria riskejä lain muutoksessa.

Lähtökohtaisesti lain muutoksella ei oleteta olevan vaikutuksia kansalaisten asemaan esimerkiksi toiminnan tai yhdenvertaisuuden kannalta. Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä ennakoivaa tiedotusta ja kaavoitukseen liittyvää asukkaiden ja yhteisöjen kuulemista. Vuorovaikutuksen ja kuulemisen menetelmiin Kotiseutuliitto toivoo lisää huomiota myös ympäristöministeriön kehittämistoimissa ja ohjauksessa.

Lakiehdotus lisää entisestään kuntien ja maakuntien päätöksentekijöiden vastuuta ympäristöstä. Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että maakuntien liitoissa ja kunnissa on riittävät resurssit hoitaa nämä tehtävät.