Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

19.6.2017

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Suomen Kotiseutuliiton lausunto ympäristöministeriölle

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta.

Alueidenkäytön linjauksilla ja ratkaisuilla on monisyiset ja laajakantoiset vaikutukset tulevaisuuteen. Kuten lausuntopyynnössä todetaan VAT-uudistus tähtää siihen, että valtakunnallisesti merkittävät asiat, jotka ovat tärkeitä koko maan kehityksen kannalta, huomioidaan maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisesti merkittävät asiat jäsentyvät näihin näkökulmiin:

  • aluerakenteen, alueidenkäytön tai liikenne- ja energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys
  • merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön (esim. kansallismaisemat, valtakunnallisesti tärkeät kulttuuriympäristöt)
  • valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen

Alueidenkäyttö luo perustan väestön elinoloille, luo toimintaedellytykset elinkeinotoiminnalle sekä vaikuttaa olennaisesti ympäristön kestävyyteen. Uudistuksella on haluttu ottaa huomioon tulevaisuuden haasteet. Edelliset tavoitteet on laadittu vuonna 2000 ja niitä on tarkistettu vuonna 2008. On ollut tärkeää ajanmukaistaa ja päivittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vastaamaan uusiin haasteisiin. Kyselytutkimuksissa on havaittu, että alueidenkäyttötavoitteilla on vaikutusta erityisesti maakuntakaavoitukseen ja kuntakaavoituksessa erityisesti suuremmissa kunnissa. Kun nykyisillä tavoitteilla on pyritty täydentämään lakia, Kotiseutuliitto pitää hyvänä sitä, että tällä kertaa tavoitteet eivät ole ristiriidassa lain kanssa.

Kotiseutuliitto katsoo, että tavoitteissa on huomioitu olennaiset asiat, jotka vaikuttavat alueidenkäytön kautta yhteiseen tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys on tärkeä huomioida kaikessa suunnittelussa. Pidämme tärkeänä, että sekä luonnon monimuotoisuus että kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö on otettu huomioon. Kaupungistuminen ja yhdyskuntarakentamisen keskittyminen kaupunkiseuduille on otettu huomioon tasapainoisesti sen suhteen, että myös maaseutumaiset alueet ovat edelleen vetovoimaisia asumiselle sekä elinkeinotoiminnalle, ja monipaikkainen asuminen lisääntyy.

Kaikkien alueiden elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvuuksien hyödyntäminen on tärkeää. On resurssien kannalta merkittävää, että alueidenkäytössä tukeudutaan vahvasti olemassa olevaan rakenteeseen. Toisaalta on tärkeää edistää entisestään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden saavutettavuutta. Myös joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksien varmistaminen on isossa roolissa niin saavutettavuuden kuin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksenkin kannalta. Tehokas liikennejärjestelmä tukee niin henkilöliikennettä, tavaraliikennettä, matkailua, palveluja kuin myös turvallisuutta.

Kotiseutuliitto kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteissa on huomioitu monikeskuksisuus, mutta ei niinkään kasvukeskuksia erityisesti. Vastaavasti alati kasvavaa Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua ei ole käsitelty erityiskysymyksenä. Esimerkiksi riittävän asuntotuotannon ja sujuvan liikenteen kannalta ne ovat kuitenkin erityisiä verrattuna muuhun maahan. Samalla luonnon, virkistysalueiden ja kulttuuriympäristön huomioiminen kokee siellä erityisiä haasteita.

Kotiseutuliitolla ei ole muutoin huomautettavaa esitykseen Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.