Rahoituksen lähteitä

Apurahoja, avustuksia ja muita rahoituksen lähteitä

Säätiöt ja rahastot
Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Sivustolle on koottu laajasti tietoa ja hakuohjeita suomalaisista säätiöistä ja rahastoista, jotka rahoittavat tiedettä, taidetta ja yhteiskunnan kehittämistä vuosittain yhteensä yli puolella miljardilla. Sivuston alla myös Aurora-tietokanta.

Tiede ja tutkimus -verkkopalvelu
OKM:n hallinnoima verkkopalvelu, jossa voi selata rahoitushakuja. Hakukoneessa on suuri osa Suomessa haettavissa olevista apurahoista.

Museoviraston eri avustukset
Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoa sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Hakuajat vaihtelevat.

Suomen Kulttuurirahasto
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston (haku lokakuussa) 17 maakuntarahaston (haku 10.1.-10.2.) kautta. Huom! Osa maakuntarahastoista avaa haun vain joka toinen vuosi.

Avustus taiteen ja kulttuurin yleisiin projekteihin
Hakulomakkeet ja tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetusministeriön myöntämiä muita avustuksia. [Opetus- ja kulttuuriministeriö]

Seurantalojen korjausavustukset
Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetusministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Hakulomake ja tietoa avustuksesta. [Suomen Kotiseutuliitto]

Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Avustuksia mm. rakennusperinnön hoitoon ja kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset

Koneen Säätiö
Mm. tietokirjoittamisen apurahat sekä uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet.

Alfred Kordelinin säätiö (huomioi myös alarahastot)
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahan saamisen yleisenä ehtona on että apurahalla aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän suomalaiskansallista kulttuurityötä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Wihurin rahasto jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Suomen Muinaismuistosäätiö
Säätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla.

Kaupungit ja kunnat

Kaupungit ja kunnat tukevat järjestötoimintaa sekä rahallisesti että tarjoamalla esimerkiksi toimitiloja järjestöjen käyttöön. Kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti, kannattaa tiedustella asiaa esimerkiksi oman kunnan kulttuuri- tai sivistystoimesta.

Muita

Pohjoismaiset instituutit ja rahastot
Apurahoja Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyöhön

Taiteen edistämiskeskus Taike
Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Apurahoja on useita erilaisia ja kattava lista kaikista avustuksista löytyy Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Omiin tarkoituksiin sopivaa apurahaa voi etsiä sivuilla olevan hakukoneen avulla.

Leader-toimintaryhmät
Leader-toimintatapa vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Leader koostuu kolmesta osa-alueesta: rahoitus, neuvonta, toiminta. Paikalliset päättävät itse alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Kansainväliset hankkeet, Cimo/Opetushallitus
EU-tukea hankkeille, koulutuksille ja vaihdoille

Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea kulttuuriperintöalalle

Rahoitusopas. Yhdistystoiminnan rahoitusopas – Pienen yhdistyksen näkökulmasta
Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä sekä apua ja ohjeita yleisimpiin yhdistystoiminnan rahoittamisen keinoihin sekä käytännön toiminnan toteuttamisessa huomioitaviin asioihin.Oppaan sisällön tarkastelu on lähinnä pienen rekisteröityneen yhdistyksen toiminnan näkökulmasta. Opasta voidaan hyödyntää muun muassa uusien yhdistystoimijoiden perehdytyksessä ja ohjauksessa. Oppaan tietosisältö pohjautuu tämän hetken lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin.