Seurantalojen korjausavustus

På svenska

Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on syyskuu

Hakijoita kannustetaan hakemaan avustusta myös seurantalojen kuntokartoituksiin. Kyseessä on erillisavustus, jota jaetaan kahdelle tai useammalle eri yhteisölle. Tätä erillistä avustusta kuntokartoituksiin haetaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilla olevalla lomakkeella.

Vuoden 2020 seurantaloavustukset

Myönnetyt seurantalojen korjausavustukset vuodelle 2020 julkaistaan huhtikuun alussa.

 


Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on valtionavustus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 %. Valtionavustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Talkootyön voi laskea omarahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edellytys.

Hyvässä seurantalon korjauksessa:

 • tunnistetaan ja korjataan talon vauriot ja poistetaan niiden aiheuttajat
 • vanhoja rakennusosia ja materiaaleja säilytetään ja kunnostetaan mahdollisimman paljon
 • käytetäään ensisijaisesti perinteisiä maalilaatuja (pellavaöljymaalit, keittomaalit)
 • korjaustyöt suunnitellaan huolellisesti hyvissä ajoin asiantuntijoiden kanssa
 • korjauksessa käytetään perinteisiä ja rakennusajalle tyypillisiä materiaaleja ja työtapoja
 • talon käytettävyyttä parantavat muutostyöt (esteettömyyskorjaukset, wc- ja keittiötilojen uudistukset) sovitetaan vanhan talon arkkitehtuuriin ja huonejakoon huolellisesti
 • suositaan siirtymistä kotimaiseen, uusiutuvan energian käyttöön

Tietoa avustuksen hakemisesta

Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa. Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Sekä avustuksen hakijayhteisön että talon on täytettävä tietyt yleiset ehdot mm. seurantalon omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyen:

Seurantalon avustuskelpoisuuden arvioiminen

Kenelle avustus on tarkoitettu

Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla:

 • työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot, urheiluseurat.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yleishyödyllisen yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen oikeustoimikelpoisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen. Avustusta ei myönnetä kunnan tai yksityisen omistamaan rakennukseen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • korjausten suunnittelukustannuksiin ja kuntoarvioon (syksyllä 2018 myös yhdistysten yhteinen erillishaku kuntoarviota varten)
 • rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin
 • talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt, mukaanlukien jätevesijärjestelmä)
 • piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen (ei saunat)
 • talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin
 • talon tyyliin soveltuvan kiinteän kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
 • salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
 • erityisestä syystä avustusta voi saada perinteisen seurantalon uudelleenrakentamiseen

Katso lisätietoja korjaustöistä Neuvontaa ja ohjeita -sivulta. Varsinkin korjauksen suunnittelijan on hyödyllistä tutustua ohjeisiin, joissa mm. määritellään avustuskelpoinen korjauslinja.

HUOM: Jos korjaustyöt halutaan aloittaa ennen avustuspäätöstä, on niistä pyydettävä ennakkolausunto Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

Mihin avustusta ei myönnetä

 • avustusta ei myönnetä yksityisen eikä kunnan omistamaan taloon
 • EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta
 • urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla
 • avustus ei ole tarkoitettu vuosikorjausluonteisiin töihin
 • avustusta ei voi käyttää talkootyön laskennallisiin kustannuksiin eikä hallintokuluihin
 • saunat, tanssipaviljongit, kesäteatterirakennelmat eivät kuulu avustuksen piiriin
 • Ahvenanmaan itsehallintoalue on rajattu avustusten ulkopuolelle

Miten avustusta haetaan

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä (linkki tämän sivun alareunassa). Järjestelmän käyttöön ei tarvitse Katso-tunnuksia. Erityisestä syystä hakemuksen voi tehdä myös tulostettavalla paperilomakkeella B:1.

Hakemuksessa tulee antaa tietoja hakijayhteisön toiminnasta, korjausten kohteena olevasta rakennuksesta, korjaussuunnitelmista, kustannuksista ja rahoituksesta.

Sähköisen hakujärjestelmän ”mallihakemus”-toiminnolla voi katsoa, mitä tietoja sekä liitteitä hakemukseen tulee antaa.

Lista hakemukseen tarvittavista liitteistä

Tutustu tarkasti hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä: Ohje avustuksen hakijalle (pdf).

Katso myös: Usein kysyttyjä kysymyksiä

Avustuksen saajan velvoitteet

Avustuksen saaja voi joutua palauttamaan saadut avustukset tai osan niistä, mikäli rakennus myydään, sen käyttötarkoitus muuttuu tai avustusta ei käytetä sopimuksessa sovitulla tavalla. Katso tarkemmin: Avustuksen saajan velvollisuudet

Hae avustusta

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä: Hae avustusta

 


Vuonna 2019 tehdyt seurantalojen korjausavustuspäätökset:

Päätös niin myönnöistä kuin hylkäyksistä on postitettu hakijan hakemuslomakkeella antamaan osoitteeseen.

Avustusta hakeneiden kannattaa pitää yhteystietonsa ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista seurantaloasioihin Suomen Kotiseutuliittoon.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Se tulee saattaa koko yhdistyksen hallitukselle tiedoksi. Tämä asia on hakijan vastuulla.

Myönnetyissä avustuksissa voi olla eroja hakemuksessa esitettyihin korjaustarpeisiin verrattuna. Nyt annettuja ehtoja on noudatettava ja tarvittaessa lisätietoja voi kysyä Suomen Kotiseutuliitosta ja seurantaloasioista vastaavilta henkilöiltä.

Hakijoita on aina enemmän kuin avustusta on mahdollista myöntää.

 

Avustusten 2017 ja 2018 selvittämisestä ajankohtaista: 

Vuosien 2017 ja 2018 loppuselvitykset tulee toimittaa Suomen Kotiseutuliittoon päätöksen mukana postitetulla pahvisella lomakkeella.

Liitteet sähköpostilla osoitteeseen: seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi

Vuoden 2016 käyttöaika on päättynyt ja selvitykset niistä on tullut toimittaa 30.6.2019 mennessä.

 

Vuoden 2017 avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2019.

Tämän jälkeen syntyneitä kustannuksia ei voida enää hyväksyä. Selvitykset on toimitettava viimeistään 30.6.2020 mennessä Suomen Kotiseutuliittoon.

Mikäli avustuksella toteutettava korjaus on jo valmis, lähettäkää selvitys mahdollisimman pian.

 

Käyttötarkoitukseen liittyvistä muutoksista ja muista kysymyksistä on otettava yhteyttä aina ennakkoon Kotiseutuliittoon.

Selvityksiin ja aina kulloiseenkin avustukseen tulevat liitteet, kuten kuvat, kuvaajatiedot, sekä sanallinen selvitys tehdyistä korjaustöistä ja muut tarvittavat liitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi. Viestin otsikoksi: yhdistyksen nimi, selvitys seurantaloavustuksesta 2017/2018/2019.

 

Vuoden 2018 avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2020.

 

Vuoden 2019 avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2021.