Renoveringsbidrag för föreningshus

Suomeksi

Renoveringsbidrag för föreningshus under undantagstiden

Det har uppstått en försening i behandlingen av redovisningar över användningen av understöd, samt tillhörande utbetalningar.

Understöd som beviljas 2020

2020 års beslut om beviljande har offentliggörs den 7 april 2020. Se pressmeddelanden här.

Kontaktuppgifter

Råd i frågor om utbetalningar och redovisningar ges av projektsekreteraren, som nås per e post på seurantalot(at)kotiseutuliitto.fi eller per telefon 046 567 3997.

Byggnadsforskaren kontaktas per e-post på lasse.majuri(at)kotiseutuliitto.fi och från tisdag till torsdag per telefon 09 – 612 63221.


Renoveringsbidrag för föreningshushar till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

Bidragsbeloppets storlek bedöms från fall till fall. Sökandens självfinansiering ska uppgå till cirka 20 %. Statsunderstödet kan inte täcka alla utgifter för projektet. Talkoarbete kan räknas som självfinansiering. Lämpliga renoveringsplaner och kostnadsberäkning är en förutsättning för bidrag.

Vid god renovering av föreningshus:

 • identifieras och repareras husets skador, och de bakomliggande orsakerna elimineras
 • bevaras och iståndsätts gamla byggnadsdelar och material i så stor utsträckning som möjligt
 • används i första hand målarfärg av traditionell typ (linoljefärger, kokfärger)
 • planeras renoveringsarbetet noggrant och i god tid tillsammans med experter
 • används traditionella material och arbetsmetoder som är typiska för den tid när huset byggts
 • anpassas ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet (tillgänglighetsrenoveringar, förnyelser av wc- och köksutrymmen) omsorgsfullt till det gamla husets arkitektur och rumsdisposition
 • gynnas övergång till inhemsk, förnybar energi

Information om att ansöka om bidrag

Ansökningstiden infaller årligen i september. Bidragsbesluten offentliggörs vanligen i början av mars. Såväl den bidragssökande föreningen som själva huset måste uppfylla vissa allmänna villkor vad gäller bl.a. vem som äger föreningshuset och hur det förvaltas och används:

Bedömning av huruvida föreningshuset uppfyller kraven för beviljande av bidrag

Vem är bidraget avsett för?

Bidraget är avsett för föreningshus som används för fri medborgarverksamhet. Ägarna kan vara följande:

 • arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenternas föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, olika partiavdelningar, idrottsföreningar

Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av annan motsvarande allmännyttig förening. Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader.

Ändamål för vilka renoveringsbidrag kan sökas

 • kostnader för planering av renovering samt konditionsbedömning (under hösten 2018 även föreningarnas gemensamma separata ansökan för konditionsbedömning)
 • renovering av konstruktioner och byggnadsdelar
 • grundläggande förbättring av hustekniken (VVS- och elarbeten och avloppsystem)
 • iståndsättning av gårdsbyggnader eller gårdsområdet (ej bastubyggnader)
 • tillbyggnads- och ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet
 • iståndsättning eller införskaffning av fast möblemang eller inredning som passar husets stil
 • anskaffande av fast specialutrustning för salen och scenen
 • om särskilda skäl föreligger kan bidrag fås för att återuppföra föreningshuset.

Se sidan Reparationsråd och anvisningar för mer information om renoveringsarbeten. Särskilt den som planerar renoveringen har nytta av anvisningarna som bl.a. fastställer vilken renoveringslinje som uppfyller kraven för beviljande av bidrag.

OBS: Om föreningen vill inleda renoveringsarbeten innan bidragsbeslut fattats bör den begära ett förhandsutlåtande av Hembygdsförbundets byggnadsforskare.

Ändamål som bidrag inte beviljas för

 • bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader
 • renoveringsbidrag för föreningshus kan inte beviljas för projekt som delvis finansieras med EU-stöd
 • vad gäller idrottsföreningar är bidraget inte avsett för renovering av sådana hus som huvudsakligen utnyttjas för idrott och för vilkas anläggningskostnader man söker statsunderstöd med stöd av idrottslagen.
 • bidrag är inte avsett för arbeten som har karaktären av årliga reparationer
 • Bidrag kan inte användas för kalkylmässiga kostnader för talkoarbete eller förvaltningsutgifter.
 • Bastubyggnader, danspaviljonger och sommarteaterkonstruktioner omfattas inte av bidraget.
 • Bidrag beviljas inte för föreningshus som ligger inom Ålands självstyrelseområde.

Hur bidragsansökan går till

Ansökan om bidrag görs via det elektroniska systemet (länk nederst på sidan). Katso-koder behövs inte för att använda systemet. Om särskilda skäl föreligger kan ansökan också göras på den utskrivbara pappersblanketten B:1.

Ansökan bör innehålla uppgifter om den sökande föreningens verksamhet, den byggnad som är föremål för renovering, renoveringsplaner, kostnader och finansiering. Sökande kan genom det elektroniska ansökningssystemets funktion ”modellansökan” se vilka uppgifter och bilagor som bör ingå i ansökan.

Sökande bör noggrant bekanta sig med ansökningsanvisningarna innan ansökan lämnas in.

Bidragsmottagarens skyldigheter

Bidragsmottagaren kan bli tvungen att betala tillbaka det erhållna bidraget eller en del av det, om byggnaden säljs, dess användningsändamål ändras eller om bidraget inte används på avtalsenligt sätt. Se närmare:

Bidragsmottagarens skyldigheter

Ansök om bidrag

Ansökningstiden infaller årligen i september. Bidragsansökningar görs i det elektroniska systemet. Det är också möjligt att observera tidigare ansökningar i det elektroniska systemet.

Sök bidrag

 

 

Bidragar 2015 – 2020