Renoveringsbidrag för föreningshus

Suomeksi

Ansökningen för renoveringsbidrag för föreningshus börjar

Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde

 

Renoveringsbidrag för föreningshus har till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

Bidragsbeloppets storlek bedöms från fall till fall. Sökandens självfinansiering ska uppgå till cirka 20 %. Statsunderstödet kan inte täcka alla utgifter för projektet. Talkoarbete kan räknas som självfinansiering. Lämpliga renoveringsplaner och kostnadsberäkning är en förutsättning för bidrag.

Vid god renovering av föreningshus:

 • identifieras och repareras husets skador, och de bakomliggande orsakerna elimineras
 • bevaras och iståndsätts gamla byggnadsdelar och material i så stor utsträckning som möjligt
 • används i första hand målarfärg av traditionell typ (linoljefärger, kokfärger)
 • planeras renoveringsarbetet noggrant och i god tid tillsammans med experter
 • används traditionella material och arbetsmetoder som är typiska för den tid när huset byggts
 • anpassas ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet (tillgänglighetsrenoveringar, förnyelser av wc- och köksutrymmen) omsorgsfullt till det gamla husets arkitektur och rumsdisposition
 • gynnas övergång till inhemsk, förnybar energi

Information om att ansöka om bidrag

Ansökningstiden infaller årligen i september. Bidragsbesluten offentliggörs vanligen i början av mars. Såväl den bidragssökande föreningen som själva huset måste uppfylla vissa allmänna villkor vad gäller bl.a. vem som äger föreningshuset och hur det förvaltas och används:

Bedömning av huruvida föreningshuset uppfyller kraven för beviljande av bidrag

Vem är bidraget avsett för?

Bidraget är avsett för föreningshus som används för fri medborgarverksamhet. Ägarna kan vara följande:

 • arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenternas föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, olika partiavdelningar, idrottsföreningar

Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av annan motsvarande allmännyttig förening. Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader.

Ändamål för vilka renoveringsbidrag kan sökas

 • kostnader för planering av renovering samt konditionsbedömning (under hösten 2018 även föreningarnas gemensamma separata ansökan för konditionsbedömning)
 • renovering av konstruktioner och byggnadsdelar
 • grundläggande förbättring av hustekniken (VVS- och elarbeten och avloppsystem)
 • iståndsättning av gårdsbyggnader eller gårdsområdet (ej bastubyggnader)
 • tillbyggnads- och ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet
 • iståndsättning eller införskaffning av fast möblemang eller inredning som passar husets stil
 • anskaffande av fast specialutrustning för salen och scenen
 • om särskilda skäl föreligger kan bidrag fås för att återuppföra föreningshuset.

Se sidan Reparationsråd och anvisningar för mer information om renoveringsarbeten. Särskilt den som planerar renoveringen har nytta av anvisningarna som bl.a. fastställer vilken renoveringslinje som uppfyller kraven för beviljande av bidrag.

OBS: Om föreningen vill inleda renoveringsarbeten innan bidragsbeslut fattats bör den begära ett förhandsutlåtande av Hembygdsförbundets byggnadsforskare.

Ändamål som bidrag inte beviljas för

 • bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader
 • renoveringsbidrag för föreningshus kan inte beviljas för projekt som delvis finansieras med EU-stöd
 • vad gäller idrottsföreningar är bidraget inte avsett för renovering av sådana hus som huvudsakligen utnyttjas för idrott och för vilkas anläggningskostnader man söker statsunderstöd med stöd av idrottslagen.
 • bidrag är inte avsett för arbeten som har karaktären av årliga reparationer
 • Bidrag kan inte användas för kalkylmässiga kostnader för talkoarbete eller förvaltningsutgifter.
 • Bastubyggnader, danspaviljonger och sommarteaterkonstruktioner omfattas inte av bidraget.
 • Bidrag beviljas inte för föreningshus som ligger inom Ålands självstyrelseområde.

Hur bidragsansökan går till

Ansökan om bidrag görs via det elektroniska systemet (länk nederst på sidan). Katso-koder behövs inte för att använda systemet. Om särskilda skäl föreligger kan ansökan också göras på den utskrivbara pappersblanketten B:1.

Ansökan bör innehålla uppgifter om den sökande föreningens verksamhet, den byggnad som är föremål för renovering, renoveringsplaner, kostnader och finansiering. Sökande kan genom det elektroniska ansökningssystemets funktion ”modellansökan” se vilka uppgifter och bilagor som bör ingå i ansökan.

Sökande bör noggrant bekanta sig med ansökningsanvisningarna innan ansökan lämnas in.

Bidragsmottagarens skyldigheter

Bidragsmottagaren kan bli tvungen att betala tillbaka det erhållna bidraget eller en del av det, om byggnaden säljs, dess användningsändamål ändras eller om bidraget inte används på avtalsenligt sätt. Se närmare:

Bidragsmottagarens skyldigheter

Se även: Vanliga frågor

Ansök om bidrag

Bidragsansökningar görs i det elektroniska systemet:

Sök bidrag

 


Årets 2019 renoveringsbidrag

Det lönar sig att först bekanta sig med beslutet noggrant. Den som mottagar beslutet har ansvaret att informera föreningens styrelse om beslutet.

Det kan finnas olikheter I de beviljade användningsändamålen jemförande  med de som föreningen hade ansökt. Man ska följa de villkor som sätts i beslutet.

Ifall sökaren inte får bidrag 2019, förhindrar det inte att ansöka vidare i september för årets 2020 bidrag.

Man ska uppdatera ansökan, t ex göra nodvändiga förändringar till planer och ansöka om i september. Byggnadsforskaren hos Hembygdsförbund ger råd.

Utredningar  2017 och 2018

Utredningar med bilagor av årets 2017 samt 2018 bidrag ska skickas till Finlands Hembygdsförbund: Man ska ge utredningen med de blanketter som föreningen har fått per post.

Årets 2016 användningstid har slutats.

 

Årets 2017 användningstid av bidrag tar slut den 31.12.2019.

Utredningar bör skickas senast den 30. juni 2020. Ifall det behövs att förendra användningsändamålet av bidraget eller om det finns andra problem att användä bidraget, ska man kontakta Hembygdsförbundet på förhand.

 

Man ska skicka foton som är bifogade till utredningar eller vissa projekt i e post till seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi. Rubriken av posten: Föreningens namn, Utredning av året 2017 / 2018.

Årets 2018 användningstid av bidrag tar slut den 31.12.2020.

 

Bidragar 2015 – 2019