Kraven för beviljande av bidrag

Suomeksi

Syftet med renoveringsbidragen för föreningshus är att värna om traditionella föreningshus kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv och att bevara samlings- och kulturlokaler som är öppna för allmänheten.

Bidraget beviljas i första hand till arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenters föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, partiavdelningar och idrottsföreningar. Av särskilda skäl kan bidraget även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av något annat motsvarande samfund.

Under bidragsprocessen bedöms om den sökande och huset uppfyller kraven för beviljande av bidraget enligt nedan stående kriterier.

SÖKANDE

1. Huset ägs av en registrerad allmännyttig förening eller ett registrerat allmännyttigt samfund med etablerad verksamhet. Sökanden kan även vara något annat motsvarande samfund som förvaltar huset med ett långvarigt hyreskontrakt (minst 15 år framåt från ansökningens tidpunkt).

2. Det sökande samfundet kan idka näringsverksamhet, om intäkterna från denna går till allmännyttig verksamhet enligt samfundets stadgar.

3. Husets ägare eller samfundet som ansöker om bidraget beslutar om verksamheten i huset, ordnar själv verksamhet i huset eller överlåter huset med eller utan ersättning, delvist eller på deltid, till en utomstående aktörs användning. Användning av huset mot ersättning är i praktiken uthyrning av lokaler för utomstående aktörer.

4. Samfundet äger tomten eller markområdet som huset ligger på eller förvaltar det med ett långvarigt arrendeavtal (minst 15 år framåt från ansökningens tidpunkt).

HUSET

1. Huset byggdes som föreningshus eller används stadigvarande som föreningshus.

2. Huset används av allmänheten och de flesta utrymmena är öppna för olika användare.

3. Huset får inte vara helt eller till största delen uthyrt till en företagare, kommunen eller något annat offentligt samfund.

4. Vid uthyrning ska ägarsamfundet alltid ha besittnings- och användningsrätt till fastigheten som det äger.

5. Intäkterna från uthyrningen av huset används till skötsel, underhåll och renovering av huset.

6. I huset finns en festsal eller minst ett stort samlingsrum.

7.  Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader.