Finlands Hembygdsförbund delade ut renoveringsbidrag till 65 föreningshus

26.3.2024 Uutinen
Seurantalo.
Soihtula, Oulaisten nuorisoseura, Oulainen. Foto: Tuomas Uusheimo.

Suomeksi

I år kan förbundet endast dela ut en bråkdel av tidigare belopp, även om stödbehovet växer

Renoveringsbidragen till föreningshus för i år har delats ut. På grund av åtgärderna för att balansera de offentliga finanserna var bidragsanslaget i år 485 000 euro, vilket är över en miljon euro mindre än under tidigare år. Att beloppet som finns tillgänglig för att delas ut syns som mindre bidrag.

I år var den genomsnittliga bidragssumman 7 500 euro. Summan är nästan hälften mindre än de genomsnittliga bidragen under tidigare år. Ungefär 85 procent av bidragen är under 10 000 euro.

”Tidigare år har vi kunnat dela ut fler bidrag på över 50 000 euro, som ha möjliggjort stora och dyra projekt på fasader, yttertak och hustekniska system. Dessa stora renoveringar måste nu skjutas upp och renoveringsskulden växer”, säger byggnadsforskare Jari Heiskanen från Finlands Hembygdsförbund.

Finlands Hembygdsförbund förvaltar utdelningen av renoveringsbidrag på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Antalet sökande och de ansökta beloppen ökade betydligt

I år ansökte sammanlagt 281 sammanslutningar om bidrag, vilket är klart fler än under tidigare år. Ansökningar kom från alla landskap, dock mest från västra och södra Finland.

Sammanlagt söktes bidrag till ett värde av 8,5 miljoner euro. Detta är två miljoner euro mer än förra året.

”Ekvationen med betydligt mindre anslag och ett ökat renoveringsbehov är utmanande. Ett välfungerande medborgarsamhälle har ett absolut behov av den typen av öppna lokaler som föreningshusen är, och många av dem representerar också ett värdefullt byggnadsarv. Därför är det viktigt att vi har tillräckliga renoveringsbidrag även i fortsättningen”, beskriver Finlands hembygdsförbunds verksamhetsledare Teppo Ylitalo.

Finlands Hembygdsförbund och föreningshusdelegationen som består av aktörer i branschen arbetar just nu aktivt tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla systemet för renoveringsbidrag.

De största bidragen gick till Äänekoski, Kauhajoki och Närpes

Det största bidraget, 27 000 euro, beviljades till Mämmen Kyläyhdistys i Äänekoski, Mellersta Finland, för torkning av föreningshusets bottenbjälklag och reparation av skador i husets konstruktion.

Det näst största bidraget om 20 000 euro gick till Kainaston Nuorisoseura i Kauhajoki, Södra Österbotten, för att användas på kostnaderna för tilläggsisolering av det övre bjälklaget och ett regnvattensystem.

Det tredje största bidraget om 17 000 euro gick till Norrnäs Ungdomsförening i Närpes för bland annat renoveirng av köket och golven.

Flest bidrag beviljades till aktörer i Nyland och Österbotten, varifrån det också kom flest ansökningar.

På grund av det lilla anslaget låg tyngdpunkten i år på mindre projekt, till exempel kostnader för planering, ritning och konditionsgranskning som föregår en renovering. Konstruktionsmässigt sett är sådana projekt renovering av fönster, dörrar, regnvattensystem och socklar. Bidragen till funktionalitet och husteknik gick till renoveringar för tillgängslighetsanpassning och luftvärmepumpar.

På samma sätt som under tidigare år ansöktes bidrag i synnerhet till olika slags projekteringskostnader, för fasad- och takrenoveringar samt för reparation av hustekniska system och förbättring av funktionella aspekter. Den genomsnittliga summan som ansöktes var omkring 20 000 euro. Ansökningar om över 50 000 euro i bidrag kom från 38 föreningshus.

Statens anslag till lokaler för fri medborgarverksamhet och värdefullt byggnadsbestånd

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett statligt anslag, som syftar till att bevara det värdefulla byggnads- och kulturarvet som föreningshusen representerar och att möjliggöra renoveringar som förbättrar husens användbarhet. Undervisnings- och kulturministeriet har gett Finlands hembygdsförbund i uppdrag att dela ut renoveringsbidragen och ge rådgivning om renoveringarna. Bidragsförslag läggs fram av föreningshusdelegationen i vilken bland annat tolv centralorganisationer för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus är representerade.

Bidrag kan delas ut till föreningar och samfund som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Finlands Hembygdsförbund ansvarar för utdelningen av renoveringsbidragen och tillhandahåller experthjälp i frågor som rör renovering av föreningshus.

Termen föreningshus är ett samlingsnamn för hus som ideologiska föreningar byggt för sina sammankomster.

De äldsta husen är byggda på 1880-talet. De flesta föreningshusen, ungefär 80 procent av dem, är byggda före år 1950. Nya hus byggs fortfarande. Allt som allt finns det i Finland i dagsläget nästan 2 500 föreningshus.

De utgör ett värdefullt nationellt kulturarv och på många orter är de livsviktiga för den lokala hobby- och kulturverksamheten.  Lokalföreningarna sköter underhållet och renoveringen av husen i huvudsak med talkokrafter.

Bidragsmottagare enligt landskap:

www.kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/myonnetyt-avustukset/myonnetyt-seurantaloavustukset-2024-maakunnittain/