Yhdistys työnantajana

Työnantajana toimiminen vaatii koko hallituksen sitoutumista. Yhdistyksen hallitus päättää työntekijän palkkaamisesta, eli työntekijän palkkaaminen käsitellään hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus myös valtuuttaa henkilön (henkilöt), joka toimii työntekijän esimiehenä, perehdyttää työntekijän, hoitaa palkanmaksun, ottaa vastaan työnhakuilmoitukset ym.

Yhdistyksellä on samat vastuut ja velvoitteet työnantajana kuin muillakin. Perustuu lakiin ja työehtosopimuksiin (esim. työaikalaki).

Työntekijä ei korvaa yhdistyksen vapaaehtoisia työntekijöitä, vaan täydentää omalla työpanoksellaan yhdistyksen toimintaa.

Työnantajan lakisääteiset velvoitteet

 • Työsopimuksen tekeminen.
  • Työsopimus suositellaan tehtäväksi kirjallisena, sillä pyritään varmistamaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet työhön liittyvät asiat samalla tavalla. Verkossa on paljon malleja työsopimusta varten.
  • Mahdollisesta koeajasta pitää myös sopia kirjallisesti.
 • Työehtosopimuksen noudattaminen ja sen tarkistaminen alakohtaisesti.
 • Työsuojelusta ja työturvallisuudesta huolehtiminen työpaikalla.
 • Työterveyshuollon järjestäminen
 • Työntekijän vakuuttaminen
 • Työtodistuksen antaminen työsuhteen päätyttyä tai kun työntekijä sitä erikseen pyytää
 • Työntekijän nettopalkan maksaminen sovittuna päivänä ja bruttopalkasta tehtävät pidätykset.
 • Palkkatositteen antaminen, josta käy ilmi maksetut palkat ja pidätykset.
 • Työntekijän yksityisyyden vaaliminen – työ ja vapaa-aika ovat eri asia.
 • Verottajalle maksetaan työntekijän verokortin mukainen ennakkopidätys bruttopalkasta sekä työntekijän sairasvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)
 • TyEL-maksu maksetaan työeläkeyhtiölle
 • Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen työllisyysvakuutusyhtiöön
 • Ilmoitukset tulorekisteriin

Työehtosopimus

 • Kotiseutuyhdistyksillä ei ole keskitetysti valittua työehtosopimusta.
 • Työehtosopimuksen voi valita työntekijän työn/alan mukaan (esim. sote-hankkeissa sote-alan tes).
 • Joissain kotiseutuyhdistyksissä noudatetaan ERTOn ja Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n välistä runkosopimusta sekä esimerkiksi toimistotyön vähimmäispalkkasuositusta. Molemmat löytyvät täältä: erto.fi/palvelut/palkkasuositukset
 • Jos kunta maksaa työntekijän palkan, on joissain yhdistyksissä käytössä kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES.
 • Hankerahoitus: jotkut yhdistykset seuraavat rahoittajan työehtosopimusta tai suositusta työehtosopimuksesta. Selvitä rahoittajan kanta työehtosopimukseen ja palkkaan.

Palkanlaskenta ja sivukulut

 • Rahapalkka sisältäen peruspalkan sekä lakisääteiset lisät esimerkiksi ylitöistä, viikonlopputöistä ja lomarahan
 • TyEL-maksu
 • Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu
 • Sairasvakuutusmaksu, entinen Sotu-maksu
 • Mahdolliset luontoisedut, jota ovat muun muassa puhelin, autoetu ja asuntoetu
 • Työ- ja suojavaatteet

Vakuutukset

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän vakuutuksista: tapaturma-, työttömyys-, ryhmähenki- ja sairasvakuutus sekä TyEL-vakuutus eli työeläkevakuutus.

Ks. lisää esimerkiksi täältä: www.suomi.fi/yritykselle/tyonantajuus/tyonantajan-velvollisuudet/opas/tyonantajan-vastuut-ja-velvollisuudet/tyonantajan-lakisaateiset-vakuutukset

Huom! Kaikkien vakuutusmaksujen prosentit ja ikärajat vaihtelevat vuosittain, eli niiden tarkastaminen on aiheellista vuoden vaihtuessa.

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille.  Työterveyshuollon toiminta lähtee työnantajan tarpeista, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa.

Työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai ostaa ne yksityiseltä palvelujen tuottajalta yhdessä toisten työnantajien kanssa. Kunnan terveyskeskuksen on järjestettävä työterveyshuollon palvelut niitä haluaville työnantajille.

Lähteet ja linkkivinkit