Renoveringsbidrag för föreningshus

Suomeksi

Renoveringsbidrag för föreningshus har till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

När understöden beviljas läggs särskild vikt vid byggnadens kulturhistoriska värde och den betydelse samlingslokalerna har för medborgarnas kultur- och hobbyverksamhet och andra fritidsaktiviteter i trakten.

Ändamål för vilka renoveringsbidrag kan ansökas

Bidrag kan ansökas för renovering av konstruktioner och byggnadsdelar. Dessutom kan bidrag beviljas för följande:

 • Planering av renoveringar och byggnadens konditionskartläggning.
 • Grundläggande förbättring av hustekniken (VVS- och elarbeten).
 • Iståndsättning och anskaffande av inventarier och inredning som passar husets stil.
 • Anskaffande av fast specialutrustning för salen och scenen.
 • Upprustning av uthus eller gårdsområdet.
 • Tilläggsbyggnader och ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet.
 • Av särskilda skäl kan bidrag beviljas för återuppbyggnad av föreningshuset.

Vem kan ansöka

Renoveringsbidrag för föreningshus beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet och ägs av

 • arbetarföreningar
 • ungdomsföreningar
 • lantmannaföreningar
 • småbrukarföreningar och -avdelningar
 • nykterhetsföreningar
 • marthaföreningar
 • FBK-föreningar
 • hembygdsföreningar
 • lantbruksproducenternas föreningar
 • mantalsstiftelser
 • byaföreningar
 • olika partiavdelningar
 • idrottsföreningar

Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av annan motsvarande förening.

Om föreningen ska börja med renoveringsarbeten före den har skickat bidragsansökan, måste den kontakta Hembygdsförbundets byggnadsforskare före arbeten börjas.
 

Ändamål som bidrag inte beviljas för

Bidrag beviljas inte retroaktivt för arbeten som redan gjorts eller inletts eller för kostnader som uppkommit före beslutsdatumet. Vid brådskande reparationer kan man begära ett förhandsutlåtande av Finlands Hembygdsförbunds byggnadsforskare.

Renoveringsbidrag för föreningshus kan inte beviljas för projekt som delvis finansieras med EU-stöd.

Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader.

Vad gäller idrottsföreningar är bidraget inte avsett för renovering av sådana hus som huvudsakligen utnyttjas för idrott och för vilkas anläggningskostnader man söker statsunderstöd med stöd av idrottslagen.

Bidrag beviljas inte för kalkylmässiga kostnader för talkoarbete och det är inte avsett för arbeten som har karaktären av årliga reparationer.

Bidrag kan inte beviljas för hus som ligger på Åland.

Sök bidrag

► Läs noggrant anvisningar för bidragssökande (pdf).

Söka bidrag på webbtjänsten (öppnas i slutet av augusti)
eller print ut och fyll i ansökningsblanketten B:1.

Ansökningstiden utgår årligen den 30 september (poststämpelns datum räcker). Ansökningar som kommer in för sent beaktas inte. Ansökningarna (utskrift av ansökningens underskriftssida eller ansökningsblankett B:1) skickas till adressen:

Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A, 00100 HELSINGFORS

Till ansökningen bifogas handlingar rörande och bilder på den sökandes verksamhet och renoveringsprojekt. Inga USB-minnen, inga CD/DVD-skivor. Vi återsänder inte bilagorna.

Bilagor kan skickas även till: seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi
 

Se också:

Kraven för beviljande av bidrag

Vanliga frågor om bidrag

Anvisningar för bidragstagaren (pdf)