Renoveringsbidrag för föreningshus

Suomeksi

Renoveringsbidrag för föreningshus har till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

När understöden beviljas läggs särskild vikt vid byggnadens kulturhistoriska värde och den betydelse samlingslokalerna har för medborgarnas kultur- och hobbyverksamhet och andra fritidsaktiviteter i trakten.

Ändamål för vilka renoveringsbidrag kan ansökas för

 • byggnadens konditionskartläggning och planering av renoveringar
 • renovering av konstruktioner och byggnadsdelar
 • grundläggande förbättring av hustekniken (VVS- och elarbeten och avloppsystem)
 • renovering av tilläggsbyggnader och gårdsarbeten
 • tilläggsbyggnader och ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet
 • upprustning av gårdsbyggnader eller gårdsområdet
 • iståndsättning och anskaffande av inventarier och inredning som passar husets stil.
 • anskaffande av fast specialutrustning för salen och scenen
 • av särskilda skäl kan bidrag beviljas för återuppbyggnad av föreningshuset.

Se även Reparationsråd och anvisningar⇒. Speciellt den som planerar renoveringen har nytta av anvisningen, som t.ex. ger riktlinjer om vilka renoveringar bidrag beviljas för.

Vem kan ansöka

Renoveringsbidrag för föreningshus beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet och ägs av

 • arbetarföreningar
 • ungdomsföreningar
 • lantmannaföreningar
 • småbrukarföreningar och -avdelningar
 • nykterhetsföreningar
 • marthaföreningar
 • FBK-föreningar
 • hembygdsföreningar
 • lantbruksproducenternas föreningar
 • mantalsstiftelser
 • byaföreningar
 • olika partiavdelningar
 • idrottsföreningar

Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av annan motsvarande allmännyttig förening. Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader.

Om föreningen ska börja med renoveringsarbeten före ansökan har behandlats, måste den kontakta Hembygdsförbundets byggnadsforskare före arbeten börjas.
 

Ändamål som bidrag inte beviljas för

Bidrag kan inte fås för renovering av privatägda eller kommunalt ägda byggnader. Renoveringsbidrag för föreningshus kan inte beviljas för projekt som delvis finansieras med EU-stöd. Vad gäller idrottsföreningar är bidraget inte avsett för renovering av sådana hus som huvudsakligen utnyttjas för idrott och för vilkas anläggningskostnader man söker statsunderstöd med stöd av idrottslagen.

Bidrag beviljas inte för kalkylmässiga kostnader för talkoarbete och det är inte avsett för arbeten som har karaktären av årliga reparationer. Bidrag kan inte beviljas för hus som ligger på Åland.

Bidrag beviljas inte retroaktivt för arbeten som redan gjorts eller inletts eller för kostnader som uppkommit före beslutsdatumet. Vid brådskande reparationer kan man begära ett förhandsutlåtande av Finlands Hembygdsförbunds byggnadsforskare.

Sök bidrag

Läs noggrant anvisningar för bidragssökande. Sök bidrag på webbtjänsten. Ansökningstiden utgår årligen den 30 september.

► Sök bidrag