Kotiseutuliiton matkustussääntö luottamushenkilöille

Kotiseutuliitto soveltaa alla mainituin poikkeuksin valtion matkustussääntöä luottamushenkilöön silloin, kun tämä toimii liiton edustajana. Matkamääräyksenä toimii liiton toimistosta lähetetty kokouskutsu.

Luottamushenkilölle ei makseta palkkaa, päivärahaa eikä ateriakorvauksia. Kotiseutuliitto ei myöskään vakuuta luottamushenkilöitä, vaan nämä toimivat omalla vapaa-ajallaan ja oman vakuutuksensa piirissä.

Matkalasku on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkasta. Loppuvuoden matkalaskut on toimitettava liittoon vuosittain 14.12. mennessä. Aikavälille 15.12.-31.12. ajoittuvasta matkasta on lasku esitettävä ennen seuraavan tammikuun loppua.

Matkalasku tehdään liiton vahvistetulle lomakkeelle ja siihen on liitettävä alkuperäiset tositteet kustannuksista.

Mikäli luottamushenkilö on kutsuttuna toisen osapuolen järjestämään tilaisuuteen tai vastaavaan ja edustaa täällä liittoa, on pyrittävä siihen, että kustannukset korvaa kutsuja. Neuvottelu
hoidetaan tarvittaessa liiton toimistosta.

Luottamushenkilön osallistumisesta luottamustehtävänsä tavanomaiseen hoitoon noudatetaan valtion matkustussääntöä tässä mainituin sovellutuksin. Tavanomaisella hoidolla
tarkoitetaan osallistumista liiton valtuuston, hallituksen, jaostojen, neuvottelukuntien ja eri työryhmien kokouksiin ja tilaisuuksiin. Tavanomainen hoito koskee myös osallistumista eri
ulkopuolisiin työryhmiin.

Matkajärjestelyt on sovittava etukäteen ja hyväksytettävä toiminnanjohtajalla. Muussa tapauksessa liitto ei välttämättä korvaa kuluja.

Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista, ottaen huomioon matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja
turvallisen suorittamisen.

Matka on tehtävä julkisia kulkuvälineitä käyttäen ja niissä kaikkia mahdollisia alennusmahdollisuuksia hyödyntäen. Mikäli tähän halutaan poikkeus, on asiasta sovittava etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

Luottamushenkilöllä on oikeus oman auton käyttökorvaukseen silloin, kun se käytännön syistä on välttämätöntä ja asiasta on sovittu erikseen. Auton käytöstä korvataan tuolloin 60 % valtion
matkustussäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta.

Lentokoneen käyttö matkoihin on perusteltava erikseen ja tällöinkin on pyrittävä hankkimaan liput niin, että kaikki mahdolliset alennukset tulevat huomioiduiksi.

Yöpymiset hotelleissa hoidetaan pääsääntöisesti liiton toimistosta käsin. Mikäli tähän halutaan poikkeus, on asiasta sovittava etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

Kaikessa matkustamisessa on pyrittävä energiaa säästäviin ratkaisuihin.