UKK: Korona-avustus seurantaloille / FAQ: Coronastöd för föreningshus

Korona-avustus seurantalojen ylläpitokustannuksiin on haettavana 23.9.2021 klo 16.15 saakka opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Hakuilmoitus ja linkki hakuun:
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

Katso 7.9.2021 pidetyn korona-avustuksen selvitykseen ja hakuun liittyvän neuvontatilaisuuden esitysdiat tästä linkistä.

Hakuilmoituksesta löytyy kattavasti tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta. Tällä sivulla olevat usein kysytyt kysymykset täydentävät hakuilmoituksen ohjeita.

Hakemuksen tekeminen lyhyesti:
– Asiointivaltuuksien hoitaminen kuntoon
– Lisäliitteen täyttäminen (löytyy hakuilmoituksesta)
– Asiointipalveluun kirjautuminen ja hakemuslomakkeen täyttäminen (ohjeet kohdassa 2.) sekä liitteiden jättäminen.
– Tutustu myös avustuksen saajan velvollisuuksiin (ks. hakuilmoitus). Huomaa mm. että avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Tämän sivun ohjeet:

  1. Asiointipalveluun kirjautumista koskevat kysymykset
  2. Hakemuksen liitteet

1. Asiointipalvelun käyttö

a. Miten asiointipalveluun tunnistaudutaan?

Organisaation puolesta asioiva (esim. puheenjohtaja) tunnistautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ei siis ole olemassa mitään erillisiä tunnuksia millä palveluun kirjaudutaan.

Tämän jälkeen kirjautunut henkilö valitsee palvelussa, että asioi organisaation (yhdistyksen) puolesta. Tämä edellyttää, että asiointivaltuudet ovat kunnossa. Jos ne eivät ole kunnossa, katso ohjeet seuraavasta kysymyksestä b.

Asiointipalvelun käytön mahdollistavien valtuuksien hallinnointi tapahtuu Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Suomi.fi-valtuuksien hallinnointi osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Huom. Katso-palvelun käyttö päättyi 31.12.2020, joten uusien hakijoiden pitää ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet.

b. Yhdistyksellämme ei ole Suomi.fi-valtuuksia, miten toimimme?

Hoitakaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Älkää jättäkö hakemista viime hetkeen. Kaikki organisaatiot voivat jo hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia (oli nimenkirjoittajia yksi tai kaksi), mutta osa organisaatioista ei pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti vaan tämä tapahtuu virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.
OKM:n sivulla https://minedu.fi/asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet löytyy ohjeet tähän.

Myös Nuorisoseurat on tehnyt yksityiskohtaisen ohjeen asiointivaltuuksista ja niiden hakemisesta:
Nuorisoseurojen ohje valtuuksista

c. Kirjauduin asiointipalveluun, mutta korona-avustus seurantaloille ei ole haettavissa.

Olet todennäköisesti kirjautunut henkilöhakijana. Kirjautuminen ulos asiointipalvelusta ja selaimen sulkeminen, ja tämän jälkeen kirjautuminen uudestaan asiointipalveluunvoi auttaa, mikäli valtuudet yhteisön puolesta asioimiseen on kunnossa.

d. Kirjautuminen onnistui, mutta pystyn asioimaan vain oman yritykseni puolesta, en yhdistyksen.

Hakemus pitää tehdä yhdistyksen nimissä. Onko valtuudet hoidettu kuntoon?

e. Yhdistyksellämme on 2 allekirjoittajaa. Miten allekirjoittaminen onnistuu asiointipalvelussa?

Hakemuksen voi allekirjoittaa kaksi henkilöä, mutta molemmat tarvitsevat valtuusroolin. Katso ohje tästä (pdf).

f. Lisää ohjeita asiointipalvelun käyttöön

Hakuilmoitukseen on koottu tietoa ja linkkejä asiointipalvelun käyttöön (Miten avustusta haetaan -otsikon alla).

Tietoa myös https://minedu.fi/asiointipalvelu

 

2. Hakemuksen täyttäminen

Hakemuksen tekeminen kannatta aloittaa täyttämällä pakollisen lisäliitteen tiedot. Avustusta koskevan lisäliitteen pohja löytyy hakuilmoituksen alaosasta klikkaamalla kohtaa ”HUOM. Hakemukseen liitettävät liitteet”.

Kun lisäliitteen tiedot on täytetty, voi kirjautua asiointipalveluun ja täyttää siellä hakemuslomakkeen.

Älä unohda muita pakollisia liitteitä! Jos jokin liite on unohtunut tai puuttuu hakulomakkeen täyttöhetkellä, sen voi lisätä hakemukseen, vaikka hakemus olisi jo lähetetty. Hakuaikana lähetettyä hakemusta voi täydentää vielä 2 viikkoa hakuajan loppumisen jälkeen.

Lisäliitteen kysymys 5: Tulonmenetysten ilmoittaminen

“Pakollisen liitteen kohdassa 5. kysytään tulojen menetykset. Miten ne ilmoitetaan? Esimerkiksi toteutumatta jääneet tanssit 2000 euroa, mutta tanssien järjestämisestä olisi tullut 500 euroa kuluja.”

Ilmoittakaa tulonmenetys bruttona, eli koko 2000 euroa kirjataan liitteessä tulonmenetykseksi. Säästyneet kulut eli 500 euroa tulee merkitä syntymättä jääneiksi menoiksi (liitteen kohdassa 6.)

 


FAQ: Coronastöd för föreningshus

Ansökan om coronastöd för underhållskostnader för föreningshus är öppen fram till den 23 september 2021 kl. 16.15 i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Ansökningsannons och länk till ansökan:
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille?languageId=sv_SE.

Ansökningsannonsen innehåller utförlig information om stödet och om ansökan. På den här sidan hittar du FAQ som kompletterar anvisningarna i ansökningsannonsen.

Ansökan i korthet:
– Se till att föreningens fullmakter att sköta ärenden är i sin ordning
– Fyll i extrabilagan (finns i ansökningsannonsen)
– Logga in i e-tjänsten och fyll i ansökningsformuläret (anvisningar i punkt 2), lämna in bilagor.
– Sätt dig också in i stödmottagarens skyldigheter (se ansökningsannonsen). Observera bl.a. att stödmottagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe.

Anvisningar på denna sida:

  1. Frågor om att logga in i e-tjänsten
  2. Bilagor till ansökan

1. Att använda e-tjänsten

a. Hur identifierar jag mig i e-tjänsten?

Du som sköter ärenden för en organisations räkning (t.ex. ordförande) loggar in i e-tjänsten genom Suomi.fi-identifiering med hjälp av personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Det finns alltså inga specifika inloggningsuppgifter för tjänsten.

Efter att du loggat in i tjänsten väljer du att sköta ärenden för en organisations (förenings) räkning. En förutsättning för detta är att fullmakterna att sköta ärenden är i sin ordning. Om detta inte är fallet, se anvisningarna i fråga b nedan.

De fullmakter som låter dig använda e-tjänsten administreras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter på https://www.suomi.fi/fullmakter.

Observera att Katso-tjänsten inte längre används fr.o.m. 31.12.2020 och att nya sökanden därför bör börja använda Suomi.fi-fullmakter.

b. Vår förening har inga Suomi.fi-fullmakter, hur gör vi?

Skaffa Suomi.fi-fullmakter så snart som möjligt. Lämna inte ansökan till sista minuten. Alla organisationer kan redan använda Suomi.fi-fullmakter (oberoende om ansökan undertecknas av en eller två personer), men en del organisationer kan inte på egen hand ta i bruk Suomi.fi-fullmakter, det sker då i stället med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.
Anvisningar om detta finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats https://minedu.fi/sv/inloggning-och-fullmakter.

Även Nuorisoseurat ry har sammanställt detaljerade anvisningar om fullmakter för att sköta ärenden samt hur du ansöker om fullmakter:
Nuorisoseurat ry:s anvisningar om fullmakter (endast på finska).

c. Jag har loggat in i e-tjänsten, men coronastöd för föreningshus finns inte bland alternativen.

Du har sannolikt loggat in som personsökande. Om fullmakterna att sköta ärenden för föreningens räkning är i sin ordning kan det hjälpa att logga ut ur e-tjänsten, stänga webbläsaren och därefter logga in på nytt.

d. Inloggningen lyckades, men jag kan endast sköta ärenden för mitt företag, inte för föreningen.

Ansökan måste göras i föreningens namn. Är fullmakterna i sin ordning?

e. Vår förening har två undertecknare. Hur kan båda underteckna i e-tjänsten?

Ansökan kan undertecknas av två personer, men båda måste ha en behörighetsroll. Se anvisningar här (pdf, endast på finska).

f. Ytterligare anvisningar om att använda e-tjänsten.

Ansökningsannonsen innehåller information och länkar om att använda e-tjänsten (under rubriken Hur ansöker man?).

Information finns även på https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar.

 

2. Bilagor till ansökan

Det är bra att som ett första steg i ansökan fylla i uppgifterna i den obligatoriska extrabilagan. En mall för extrabilagan för stödet finns nertill i ansökningsannonsen, klicka på rubriken ”OBS. Bilagor till ansökan”.

När du fyllt i uppgifterna i extrabilagan kan du logga in i e-tjänsten och där fylla i ansökningsformuläret. De obligatoriska punkterna i extrabilagan har gulmarkerats i det dokument som öppnas genom denna länk.

Kom ihåg övriga obligatoriska bilagor! Om någon bilaga glömts bort eller inte funnits till hands när ansökningsformuläret fyllts i, är det möjligt att lägga till den när ansökan redan skickats in. En ansökan som skickats in under ansökningstiden kan kompletteras ännu under två veckors tid efter det att ansökningstiden löpt ut.

Fråga 5 i extrabilagan: Anmälan om inkomstförlust

Punkt 5 i den obligatoriska bilagan gäller inkomstförluster. Hur anmäler jag detta? Till exempel ”icke genomförda danser 2 000 euro, om danserna blivit av skulle utgifterna ha uppgått till 500 euro”.

Ange inkomstförlusterna som ett bruttobelopp, ange alltså det totala beloppet på 2 000 euro som inkomstförluster i bilagan. De utgifter som sparats in, dvs 500 euro, ska anges som icke realiserade utgifter (punkt 6 i bilagan).