Seurantalojen korjausavustuksen jakoperusteet

Seurantaloasiain neuvottelukunta on sopinut noudatettavaksi seuraavia seurantalojen korjausavustusten jakoperusteita:

1. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta. (Suomen Kotiseutuliiton ohje 27.7.2009)

2. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaisessa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten luettelossa mainittujen seurantalojen korjaus asetetaan etusijalle
avustuksia myönnettäessä.

3. Seurantalon runsas ja monipuolinen käyttö sekä omistajayhdistyksen aktiivisuus ovat
tärkeitä avustusta puoltavia tekijöitä.

4. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ovat avustuksen saamisen edellytys.
Pääsuunnittelijalta edellytetään hankkeen vaatimaa ammattitaitoa ja pätevyyttä. Korjausten korkeatasoista suunnittelua edistetään myöntämällä avustuksia perusteltuihin
suunnittelukustannuksiin.

5. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon korjaustöiden kiireellisyys.

6. Avustuksilla edistetään korjaustöiden kohtuullisen nopeaa valmistumista. Samoin
tavoitteena on osakokonaisuuksien toteuttaminen kerralla yhtäjaksoisesti. Tätä tuetaan
myöntämällä kerralla riittävän suuria avustuksia.

7. Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset näkökohdat.

8. Keskusjärjestöjen jäsenyhdistysten omistamien talojen määrä ja korjaustarve otetaan
suuntaa antavana huomioon avustusten jaossa.