Esitys ampuma-aselain muutoksesta huomioi museotoiminnan tarpeet

Suomen Kotiseutuliitto                                                                       LAUSUNTO 31.5.2018

 

Sisäministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö SM1812147, 00.00.01.00.00.00, SMDno-2017-700

Hanketunnus SM011:00/2017

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97§:n muuttamisesta

ESITYS AMPUMA-ASELAIN MUUTOKSESTA HUOMIOI MUSEOTOIMINNAN TARPEET

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta.

Kotiseutuliitto tukee lausunnossaan näkemyksiä, joita Suomen museoliitto on lausunnossaan esittämässä. Museoliitto on lausunut asiasta jo vuonna 2017 ja seurannut lakiluonnoksen valmistelua intensiivisesti.

Lakiluonnos huomioi hyvin ammattimaisesti hoidettujen museoiden tarpeet museoiden kokoelmissa olevien ja niihin karttuvien aseiden osalta. Kuten luonnoksessa on todettu, museoiden kokoelmiin liitetyillä aseilla ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti ampua. On kuitenkin myös tärkeää, että lakiesitys sisältää mahdollisuuden ampumiseen tilanteissa, joissa se asehistoriallisen ja museoiden kokoelmatyöhön liittyvän tutkimuksen kannalta on välttämätöntä.

Kotiseutuliitto tähdentää samalla, että ammattimuseoiden lisäksi sama laki koskee myös paikallis- ja kotiseutumuseoita kokoelmineen.

Museo on määritelty lakiluonnoksen 15§ otsikolla ”Asekeräilijä”. Museon määrittelyssä viitataan perustellusti voimassa olevaan museolakiin. Tämän hetken tiedon mukaan museolaki on uusiutumassa vuonna 2019, jolloin myös museon määritelmä tarkentuu ja määritelmä ei ole vastaavalla tavalla sidoksissa valtionosuuskriteereihin kuin tällä hetkellä. Toteutuessaan museolain uudistaminen ei kuitenkaan muuta sitä, että museotoiminnan määrittelyssä voidaan tukeutua museolakiin myös tulevaisuudessa. Lakiluonnoksessa olevan 15§:n otsikko ”Asekeräilijä” voisi museotoiminnan näkökulmasta olla täsmällisempi eli ”Asekeräilijät ja museot”. Museot harvemmin tunnistavat toimintaansa keräilijä -nimikkeen alla.

Kotiseutuliitto on tyytyväinen, että luonnoksessa on otettu huomioon museoalan tarpeet ja aiemmat huomiot lakiluonnoksesta. On myös tärkeää, että laki ei toisi mukanaan museokokoelman hallintaan liittyviä lisääntyviä kustannuksia lupa- ja muiden hallinnollisten maksujen muodossa.

 

Riitta Vanhatalo

Toiminnanjohtaja