Esitys valtion talousarvioon 2021

Suomen Kotiseutuliitto ja seurantaloja omistavien yhteisöjen keskusjärjestöt esittävät valtion talousarvioon seurantalojen korjausavustuksen korottamista.

Järjestöt ehdottavat vuoden 2021 valtion talousarvioon Seurantalojen korjausavustuksen vuosittaisen määrärahan korottamista kertaluonteisesti 3 500 000 euroon vuonna 2021 ja määräraha palauttamista 1 890 000 euroon vuodesta 2022 lähtien.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi suurimmalla osalla taloista toiminta on loppunut kokonaan, ja sen myötä myös tulot ovat loppuneet. Talojen ylläpitokustannukset juoksevat normaalisti, ja suurella osalla yhteisöistä on vaikeuksia selvitä niistä. Yhteisöjen korjauksiin varatut omarahoitusosuudet saattavatkin kulua talojen ylläpitoon. Tulevia korjauksia varjostaa myös vaikeus järjestää rakentamistalkoita – iäkkäät talkoolaiset kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin. Lisäksi moni urakoitsija joutuu sopeuttamaan toimintaansa, jolloin suunnitellut hankkeet saattavat kokonaan peruuntua.

Seurantaloilla on korjausvelkaa, mutta valtionavun turvin niitä on voitu tähän asti korjata ja pitää käyttökunnossa. Mikäli korjauksia ei tehdä ajoissa, voivat rakenteiden vauriot kasvaa ja korjaukset tulevat jatkossa kalliimmiksi. Taloudelliset vaikeudet viivästyttävät talojen korjauksia, mikä muodostaa uhan seurantalojen erityisen rakennusperinnön säilymiselle.

Määräraha seurantalojen korjausavustuksiin on varattu vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista. Suuruus on vuodesta 2014 lähtien ollut 1 890 000 euroa. Vuodelle 2020 määrärahaa pienennettiin aiempiin vuosiin verrattuna 139 000 eurolla. Avustuksia on haettu vuosittain noin kolminkertainen määrä määrärahaan nähden. Avustuksia voitiin jakaa vuonna 2020 135 yhteisölle, kun saajia vuonna 2019 oli 167.

Määräraha on syytä palauttaa vuoden 2019 tasolle.
On oletettavaa, että yhteisöt eivät vuonna 2021 pysty suureen omarahoitusosuuteen.

Määrärahaa on syytä kertaluonteisesti korottaa vuodelle 2021.

Seurantalojen korjauksiin on myönnetty valtionavustuksia vuodesta 1978 alkaen. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien. Kotiseutuliitto on käsitellyt hakemukset vuodesta 1991 lähtien, ja seurantalojen korjaamiseen liittyvää neuvontaa on annettu jo vuodesta 1985.

Seurantalojen korjausavustusten jakamisen asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat mukana mm. taloja omistavien yhteisöjen keskusjärjestöt, joita on yhteensä 12. Kotiseutuliitolla ja keskusjärjestöillä on pitkän linjan asiantuntemus seurantaloista ja niistä huolehtivista yhteisöistä.

Esityksen ovat tehneet Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kylät, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Työväentalojen Liitto.