Grunder i fördelningen av renoveringsbidrag för föreningshus

Föreningshusdelegationen har kommit överens om att följa följande grunder i fördelningen av renoveringsbidrag för föreningshus:

1. Då bidraget beviljas ska särskild uppmärksamhet fästas vid byggnadens kulturhistoriska värde och möteslokalens behövlighet med tanke på medborgarverksamhet i form av bildning och hobbyer, som områdets invånare idkar på fritiden. (Finlands Hembygdsförbunds instruktion 18.8.2010)

2. Då bidrag beviljas ska företräde ges till renovering av de föreningshus som nämns i förteckningen över kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning.

3. En riklig och mångsidig användning av föreningshuset och en aktiv ägarförening är faktorer som ges stor vikt vid beviljandet av bidraget.

4. Beviljandet av renoveringsbidraget förutsätter att det finns ordentliga renoveringsplaner. Huvudplaneraren ska ha den yrkeskunskap och kompetens som projektet kräver. En högklassig planering av renoveringar främjas genom att bidrag beviljas för motiverade planeringskostnader.

5. Då bidrag beviljas ska hänsyn tas till hur brådskande reparationer som behövs.

6. Med bidragen främjas ett relativt snabbt färdigställande av renoveringsarbetena. Likaså är målsättningen att arbetets olika delar kan fullbordas på en gång utan avbrott. Detta understöds genom att bevilja tillräckligt stora bidrag åt gången.

7. Då bidrag fördelas ska hänsyn tas till regionala och språkliga synpunkter.

8. Antalet hus som centralorganisationens medlemsorganisationer äger och husens renoveringsbehov ska tas i beaktande som riktgivande faktor vid fördelningen av bidrag.