Anvisningar om att fylla i ansökningsblanketten

Suomeksi

Skriv ut anvisningar om att fylla i ansökningsblanketten i PDF form att klicka här. (klicka på länken)

Ansökningstiden för bidraget är 6.3–11.4.2023 

Allmänna anvisningar

Ta reda på svar på frågorna i ansökningsblanketten i förväg

Innan du loggar in på den elektroniska ansökningsblanketten är det bra att ta reda på svaren på de frågor som ställs i ansökningsblanketten och skriva ner dem. På blanketten ska du svara frågor om basuppgifter om den sökande och byggnaden, samt följande uppgifter:

 • Effekterna av de ökade energipriserna på föreningshusets verksamhet och ekonomi 1.10.2022–30.4.2023
 • Den sökandes energibesparande åtgärder under perioden 1.10.2022–30.4.2023
 • Följande uppgifter om det hus bidraget söks åt:
  • den totala ytan
  • den totala ytan av mötes- och hobbyutrymmen (sal, scen, mötesrum, cafeteria, kök med hjälputrymmen, hall, toaletter och badrum, möbellager, hustekniskt utrymme, fastighetsskötarens bostad)
  • Ytan av det största mötesrummet (salen)
  • uppvärmningssystem
 • Bidragets belopp i euro
  • Bidragsbeloppet kan inte täcka 100 procent av energikostnaderna för den byggnad som beviljas bidraget
 • Har byggnaden fått renoveringsbidrag för föreningshus under de senaste fem åren (ja/nej)
 • Har byggnaden fått coronabidrag för föreningshus 2020 och/eller 2021 (ja/nej)

Skaffa bilagor till ansökan

Det finns nödvändiga bilagor som ska bifogas till ansökan. Det lönar sig att spara dem på din dator innan du ansöker. Bilagorna ska vara i doc- eller PDF-format. Storleken på en bilaga får vara högst 3 MB. De bilagor som krävs i ansökan är:

 • Det sökande samfundets regler eller annan beskrivning av syftet med samfundets verksamhet och användningen av huset
 • Det sökande samfundets senaste års- eller verksamhetsberättelse
 • Det sökande samfundets senaste fastställda bokslut
 • Det sökande samfundets senaste undertecknade utlåtande av revisor eller verksamhetsgranskare
 • Lagfarten, fastighetsskattekvittot eller arrendeavtalet av det hus som bidraget söks för

Om byggnaden ägs av flera samfund, bifogas en undertecknad fullmakt av de övriga samfunden, med vilken de övriga samfunden befullmäktigar den sökande att söka bidraget.

Att fylla i ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

De uppgifter som du anger på blanketten sparas när du klickar på knappen “Nästa”. Du kan alltså spara en halvfärdig ansökan och komplettera den senare.

Kom dock ihåg att skicka in din ansökan genom att klicka på knappen “Skicka”.

Att skicka in ansökan

Kom ihåg att skicka in ansökan. Observera särskilt att den elektroniska blanketten skickas först när du klickar på knappen “Skicka”. Uppgifterna på blanketten kan inte redigeras efter att den har skickats in.

När du har skickat in ansökan, får du ett e-postmeddelande som bekräftar att du har skickat in ansökan. Efter skickandet kan du också spara ansökan för samfundets eget bruk.

Frågespecifika anvisningar

Den sökande

Bidraget kan beviljas allmännyttiga samfund och samfund med rättsförmåga, såsom föreningar, andelslag, aktiebolag, partiavdelningar och stiftelser, som upprätthåller en byggnad som används som föreningshus. Dessa är arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenters föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, partiavdelningar, idrottsföreningar och andra liknande allmännyttiga samfund. Bidraget kan inte beviljas kommuner och samkommuner. Dessutom kan ett oregistrerat samfund inte beviljas bidraget.

Samfundet som upprätthåller byggnaden ska äga eller med ett långvarigt arrendeavtal förvalta den byggnad som är i stadigvarande, öppen medborgaranvändning och som används som föreningshus. Om samfundet har fastigheten eller byggnaden på arrende, ska samfundet ansvara för husets underhållskostnader.

Om byggnaden ägs av flera samfund, ska bidraget sökas av ett av samfunden med fullmakt av de övriga samfunden. På ansökningsblanketten anges endast det befullmäktigade samfundets uppgifter. Vid ansökan bifogas
fullmakten av de övriga samfunden, med vilken de övriga ägarna befullmäktigar den sökande att söka bidraget.

Det sökande samfundet kan idka näringsverksamhet, om intäkterna från denna går till allmännyttig verksamhet enligt samfundets stadgar.

Det sökande samfundets verksamhet ska vara stadigvarande. Den riktgivande gränsen är att huset har varit användningsdugligt och i bruk åtminstone under 2019 och därefter.

Den person som befullmäktigas att söka kan vara samfundets prokurist eller någon annan pålitlig person inom samfundet. Personen ska vara behörig att söka bidraget å samfundets vägnar innan ansökan lämnas in.

Ansökningsblanketten undertecknas inte. Däremot antecknar samfundets auktoriserade prokurist den redovisningsblankett som bifogas ansökan om utbetalning som lämnas in efter bidragsbeslutet.

Byggnaden

Den byggnad som bidraget ansöks åt ska fylla följande kriterier:

 • Huset är i öppen medborgaranvändning. Den byggdes som föreningshus eller folkets hus och används för öppen medborgarverksamhet. Alternativt är byggnaden ett byahus eller stadsdelshus med minst ett stort mötesrum och andra offentliga utrymmen som betjänar det.
 • Minst större delen av huset används både som lokal för föreningsverksamhet och som hobby-, mötes- och festlokal.
 • Byggnaden har minst ett relativt stort mötesrum med hjälputrymmen som värms upp och används året runt, men utrymmet behöver inte vara en sal.
 • Det samfund som upprätthåller huset besluter om verksamheten i huset och organiserar verksamhet där själv. Dessutom överlåter samfundet huset med eller utan ersättning, delvis eller på deltid, till en utomstående aktörs användning. I praktiken inkluderar husets andra användare andra allmännyttiga samfund, det fria bildningsarbetet, lokala invånare och andra aktörer i trakten.

Följande är inte berättigade till bidraget:

 • Byggnader som endast används av en begränsad medborgarkrets
 • Byggnader som endast används under sommartid
 • Lokaler som ständigt hyrs ut för kommersiell verksamhet, till ett företag eller en kommun
 • Idrottsföreningshus vars hallutrymme enbart används för idrott
 • Byggnader som enbart fungerar som teatrar eller biografer
 • En lägenhet och dess vederlag

De samfund som är verksamma i hyrda lokaler ska ha ett långsiktigt arrendeavtal för byggnaden.

Byggnadens ytor kan anges enligt byggnadsritningar eller egna mätningar. Ytan räknas genom att multiplicera bredden (meter) med längden (meter). Den totala ytan kan anges enligt byggnadens yttre dimensioner.

Mötes- och hobbyutrymmenas totala yta kan räknas genom att räkna samman ytorna av de enskilda utrymmena avsedda för möten och hobbyverksamhet. Med utrymmen avsedda för möten och hobbyverksamhet avses salen, scenen, mötesrummen, cafeterian, köket med hjälputrymmen, hallen, toaletterna och badrummen, möbellagret, det hustekniska utrymmet och fastighetsskötarens bostad.

Effekter av stigande energipriser på föreningshusets verksamhet och ekonomi 1.10.2022–30.4.2023 (max 2000 tecken)

Berätta hur de stigande energipriserna har påverkat det föreningshus för vilket du söker bidraget. Till exempel hur antalet besökare har förändrats och hur hyresinkomster och energikostnader har utvecklats. Berätta om effekterna på både verksamheten och ekonomin. Ange en uppskattning om effekterna för mars–april 2023.

Den sökandens åtgärder för att spara energi under perioden 1.10.2022–30.4.2023 (högst 2 000 tecken)

Ange hurdana åtgärder har vidtagits för att spara energi i föreningshuset. Ange en uppskattning av åtgärderna som vidtas under mars–april 2023.

Har byggnaden fått renoveringsbidrag för föreningshus under de senaste fem åren (ja/nej)

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett bidrag som Finlands Hembygdsförbund delar ut årligen på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Det har till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv, samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

Har byggnaden fått coronabidrag för föreningshus 2020 och/eller 2021 (ja/nej)

Coronabidragen för föreningshus delades ut av undervisnings- och kulturministeriet 2020–2021. De beviljades för att stödja gemenskapliga hus som används stadigvarande som föreningshus under coronapandemin. Bidraget kunde användas för att täcka kostnader för byggnadernas underhåll.

Bidragets belopp i euro

Storleken på de beviljade bidragen baseras på en helhetsbedömning, som tar hänsyn till effekter av de ökade energipriserna, mötes- och hobbyutrymmenas yta och den sökandes åtgärder för att spara energi.

Man kan ansöka bidraget för energikostnaderna under perioden 1.10.2022-30.4.2023. Kostnaderna behöver inte ha betalats senast 30.4.2023.

Bidragsbeloppet kan inte täcka 100 procent av energikostnaderna för den byggnad som bidraget ansöks för.

Villkoret för utbetalningen av bidraget är att den sökande lämnar in inom tidsfristen:

 • redovisningsblankett om användning av bidraget undertecknad av samfundets auktoriserade prokurist
 • betalningsverifikat om uppvärmningskostnaderna av den byggnad som beviljades bidraget under perioden 1.10.2022–30.4.2023
 • behandlingsverifikat som visar att den sökande själv har betalat kostnaderna

Ansökningens bilagor

Följande dokument är obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Det sökande samfundets regler eller annan beskrivning av syftet med samfundets verksamhet och användningen av huset

I stället för reglerna kan du skicka in något annat dokument eller redovisning som förklarar syftet med samfundets verksamhet och användningen av huset i fri medborgarverksamhet.

 • Det sökande samfundets senaste års- eller verksamhetsberättelse
 • Det sökande samfundets senaste fastställda bokslut
 • Det sökande samfundets senaste undertecknade utlåtande av revisor eller verksamhetsgranskare
 • Föreningshusets lagfart, fastighetsskattekvitto eller arrendeavtal

Om samfundet äger huset, lämna in lagfarten eller fastighetsskattekvittot. Om samfundet arrenderar huset, lämna in en kopia av arrendeavtalet.

Om byggnaden ägs av flera samfund, bifogas en undertecknad fullmakt av de övriga samfunden, med vilken de övriga samfunden befullmäktigar den sökande att söka bidraget.

Be om råd vid behov

Rådgivning ges på vardagar under Hembygdsförbundets kontors öppettider.

Be om råd om sökning och användning av systemet:
energiatuki @ kotiseutuliitto.fi, tfn 044-9722825.

Vid tekniska problem kan du också kontakta tjänsteleverantören:
seurantalot @ vetokonsultit.fi