Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

22.10.2015

Suomen Kotiseutuliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Lausuntopyyntö YM 7/500/2015

Lausuntopyynnössä ja esitysluonnoksessa todetaan, että esityksen on tarkoitus siirtää ELY-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta jatkossa kunnille. Myös alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asumiskäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan käyttöön.

Tavoitteena esitetään olevan ELY-keskusten ja kuntien resurssien tarkoituksenmukaisempi kohdentuminen, poikkeamistoimivallan selkeyttäminen sekä rakentamisen nopeuttaminen yksinkertaistamalla poikkeamisasioiden käsittelyä.

Suomen Kotiseutuliitto pitää tavoitteita hyvinä ja tarkoituksenmukaisina. Samalla Kotiseutuliitto haluaa korostaa, ettei uusi vastuunjako poikkeamisasioiden käsittelyssä saa johtaa esimerkiksi ympäristön kannalta huonompiin päätöksiin.
Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että lainmuutoksen yhteydessä varmistetaan ennen kaikkea, että kunnissa on riittävät resurssit hoitaa nämä uudet tehtävät. Resurssit tulee varmistaa riittävällä tasolla kunnan koon mukaan siten, että viranomaisella on osaamista ja aikaa hoitaa velvoitteensa.