Kulturmiljön och medborgaren

Suomeksi

Kulturmiljön och medborgaren är ett utredningsprojekt om kulturmiljöaktörer i den tredje sektorn samt om kvaliteten och omfattningen av deras verksamhet. Utredningen lyfter fram utmaningar som verksamheten stöter på samt stöd-, informations- och utbildningsbehov.

I början av projektet genomfördes en enkätundersökning som riktades till det befintliga kulturmiljönätverket. Enkäten kartlägger den nuvarande verksamheten i fältet samt kunnande och informationsbehov i anslutning till den. Enkäten var öppen 12.5.2016-12.6.2016. Vi fick 450 svar.

Projektet har till syfte att producera en lägesöversikt över arbetet inom kulturmiljöbranschen i den tredje sektorn och att ta fram förslag till riktlinjer för verksamheten. Projektet stärker det befintliga kunnandet och motivationen att delta i kulturmiljöarbetet. Utredningsprojektet genomförs med stöd av Alfred Kordelins stiftelse under 2016.

Utredningen utgör underlaget för kommande arbete

I och med utredningen kan vi skapa en modell för stöd av det frivilliga kulturmiljöarbetet. Med hjälp av utredningen kan vi producera verksamhetsanvisningar, verktyg, materialpaket och utbildning för aktörerna inom hela kulturmiljösektorn. I och med projektet kartläggs samarbetspartner och det blir möjligt att stöda förutom medborgare, också kommunsektorn och tjänstemän i samarbetet med medborgarna. Informationen som fås fram genom utredningen gagnar myndigheterna inom både miljöförvaltningen och utbildningsväsendet i deras kommande planer och den tjänar såväl turistnäringen som företag och den tredje sektorn.

Då utredningen genomförs enligt plan kommer projektets påverkningar bäst synas på lokalnivån: medborgarnas läskunnighet i fråga om kulturmiljön utvecklas och den lokala identiteten stärks, kulturmiljön vårdas i enlighet med principerna för hållbar utveckling i ett samarbete mellan olika sektorer och olika områdens dragningskraft stärks lokalt.

I och med projektet intensifieras samarbetet mellan aktiva inom kulturmiljöverksamheten i den tredje sektorn och deras påverkan ökar.

Finlands Hembygdsförbund är huvudansvarig genomförare av projektet. I styrgruppen medverkar:

  • Helsingfors stadsdelsföreningar, Helka
  • Kvinnonätverket Maa- ja kotitalousnaiset
  • Landsbygdens Bildningsförbund
  • Stödföreningen Suomen Kulttuuriperinnön tuki
  • Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
  • Byaverksamhet i Finland
  • Finlands naturskyddsförbund
  • Finlands Egnahemsförbund