Kotiseutuliitto jakoi seurantaloille energia-avustuksia yli 2,2 miljoonaa euroa

30.5.2023 Tiedote
tanssit-seurantalolla
Tanssit seurantalo Soihtulassa Oulaisissa. Oulaisten Nuorisoseuran toiminta on hyvä esimerkki paikallisen vapaaehtoisen kansalaistoiminnan ja yhdistysvoimin ylläpidetyn seurantalon merkityksestä lähialueellaan. Kuva: Tuomas Uusheimo.

Yhteensä 783 kaikille avointa kansalaistoiminnan tilaa sai avustusta

Suomen Kotiseutuliiton hallitus on jakanut energia-avustuksia 783:lle seurantaloja omistavalle yhteisölle. Avustuksia jaettiin kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten johdosta yhteensä yli 2,2 miljoonaa euroa.

Avustuspäätökset tehtiin noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun eduskunta myönsi määrärahan maaliskuussa.

”Hyvä ja tiivis yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa teki nopean aikataulun mahdolliseksi”, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo kertoo.

Avustuksen kohteena olevat rakennukset ovat kaikille avoimia vapaan kansalaistoiminnan tiloja. Mukana on esimerkiksi nuorisoseurantaloja, kylätaloja, työväentaloja, kansantaloja, maamiesseurantaloja ja kotiseututaloja.

Avustus kohdentuu viime talvikaudella loka-huhtikuussa syntyneisiin energiakustannuksiin.

”Keskeisinä myöntökriteereinä ovat olleet kokoontumis- ja harrastustilojen pinta-ala, energian hinnan nousun vaikutukset talon toimintaan sekä hakijan toimet energian säästämiseksi. Näin toimijoita myös kannustetaan energian säästöön kestävällä tavalla”, Ylitalo kuvaa.

Avustuksella suuri tarve

Avustusta haki 813 yhteisöä.

”Hakijoita oli erittäin paljon, vielä enemmän kuin seurantalojen korona-avustushakijoita muutama vuosi sitten. Avustukselle on selvästi erittäin suuri tarve”, sanoo hakemukset käsitellyt energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli.

Avustuksen saajille lähetetään päätös ja toimintaohjeet postitse.

”Energia-avustuksen maksatusta voi hakea välittömästi päätöksen jälkeen selvityksen ja kuittien perusteella. Aktiivisimmat yhteisöt voivat siis saada avustuksen tilille jo kesäkuussa”, Vulli kertoo.

Avustuksen maksatuksissa on lomista johtuva kesätauko juhannuksesta elokuun alkuun.

Energia-avustus on monille seurantaloille välttämätön pelastuspaketti. Kuluvan talven sähkö- ja lämmityskustannusten nousu on koetellut seurantaloja ylläpitäviä yhteisöjä. Monessa tapauksessa talouden puskurit on jo kulutettu, sillä viime vuosien kokoontumisrajoitukset romahduttivat yhdistysten tulot.

Eduskunta myönsi seurantaloille energia-avustuksen kevään lisätalousarviossaan. Avustuksella pyritään turvaamaan yhteisöllisessä käytössä olevien seurantalojen toimintaedellytyksiä energiakriisin aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö delegoi avustuksen neuvonnan, jakamisen ja selvitykset Kotiseutuliitolle, jolla on pitkä kokemus korjausavustuksien jakamisesta seurantataloille. Kotiseutuliitto on huolehtinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta seurantalojen korjausavustusten jakamisesta vuodesta 2004 lähtien. Niihin liittyvää neuvontaa liitto on tehnyt jo vuodesta 1984.

Luettelo kaikista avustuksen saajista on verkossa osoitteessa

www.kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023/avustuspaatokset-ja-maksaminen

Hembygdsförbundet delade ut över 2,2 miljoner i energibidrag till föreningshusen

Inalles 783 öppna rum för medborgaraktivitet fick bidrag

Styrelsen för Finlands Hembygdsförbund har delat ut energibidrag till 783 samfund som disponerar över föreningshus. Över 2,2 miljoner euro utdelades i bidrag på grund av de höjda el- och värmekostnaderna.

Beslut om att utbetala bidragen gjordes cirka tre månader efter att riksdagen godkände anslaget i mars.

”Ett gott och tätt samarbete med undervisnings- och kulturministeriet möjliggjorde en snabb tidtabell”, berättar Teppo Ylitalo, verksamhetsledare för Hembygdsförbundet.

Byggnaderna, som är objekt för bidragen, är rum för medborgaraktivitet öppna för alla. Bland dessa finns till exempel ungdomsföreningars hus, byahus, arbetarföreningars hus, folkets hus, lantmannaföreningarnas hus och hembygdsföreningars hus.

Bidragen delas ut på grund av energiutgifter som uppkommit under den senaste vinterperioden mellan oktober och april.

”En central orsak till att man beviljats bidrag har varit storleken på arealen för samlings- och hobbyutrymmen, energiprisets uppgång och dess följder för verksamheten bland dem som äger husen samt de åtgärder den part som ansökt om bidraget tagit för att spara energi. På så vis har aktörerna också uppmuntrats att spara energi på ett hållbart vis”, säger Ylitalo.

Ett stort behov av bidrag

813 samfund ansökte om bidrag.

”Det var en stor mängd parter som ansökte om bidrag, mycket mer än då vi delade ut bidrag för att föreningshus under koronatiden. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att få bidrag”, menar Elina Vulli, som i egenskap av koordinator för energibidrag fått behandla ansökningarna.

De som beviljats understöd får beslut och närmare instruktioner per post.

”Man kan ansöka om utbetalning av energistödet direkt efter beslutet på basen av redovisning och kvitton. De aktivaste samfunden kan alltså få in bidraget på sitt konto redan i juni”, säger Vulli.

Utbetalningarna av bidragen har paus från midsommar till början av augusti på grund av sommarloven.

Energibidraget är för många föreningshus ett nödvändigt räddningspaket. Under den senaste vintern höjdes el- och uppvärmningspriserna vilket drabbade många samfund som upprätthåller föreningshus. I många fall hade man redan använt alla ekonomiska buffertar man hade tillgång till, eftersom de senaste årens begränsningar i hur många fick samlas gjorde att föreningarnas ekonomi försämrades.

Riksdagen beviljade föreningshusen energibidrag i sin tilläggsbudget i våras. Men anslaget vill man trygga att de föreningshus, som är i medborgarbruk, kan fortsätta sin verksamhet under energikrisen. Undervisnings- och kulturministeriet delegerade utdelningen av anslaget, rådgivningen och utredningen till Hembygdsförbundet, som har en lång erfarenhet av att utdela bidrag för reparationer åt föreningshus. På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet har Hembygdsförbundet tagit hand om att dela ut bidrag för reparationer sedan år 2004. Rådgivning gällande reparationer har förbundet idkat sedan år 1984.

Finlands Hembygdsförbund är en centralorganisation för hembygdsarbete och en av landets största medborgarorganisationer. Hembygdsförbundet värnar om kulturens mångfalt och kulturarvet, lyfter fram lokala kulturer, stöder hembygdsarbetet samt påverkar samhälls- och regionplaneringen. Bland förbundets medlemmar finns cirka 750 hembygds-, stadsdels- och andra föreningar, över hundra kommuner och regionförbund. Cirka 15 000 aktiva medborgare verkar i Hembygdsförbundets medlemsfält.

Förteckning över alla parter som erhållit bidrag finns på webben på adressen www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/energibidrag-for-foreningshus-2023/bidragsbeslut-och-utbetalning