Vuoden 2020 keskiössä vaikuttamistyö, jäsenpalvelut ja yhteiskunnalliset hankkeet

16.12.2019 Uutinen

Suomen Kotiseutuliiton valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 14. joulukuuta liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Vuonna 2020 liitto vastaa jäsenistöstä tulleeseen pyyntöön vahvistaa kentän yhtenäisyyttä ja ääntä edelleen.

Keskusjärjestö kokoaa kentän yhteen – ilman keskusjärjestöä kotiseutuliike ei olisi yhtenäinen liike, eikä liikkeellä olisi kuuluvaa ääntä. Kotiseutuliitto aikoo tehostaa edelleen jäsenpalveluitaan ja auttaa jäseniään kehittämään osaamistaan ja toimintavalmiuksiaan.

Vuonna 2020 toiminnan keskiössä ovatkin jäsenistön kuuleminen sekä jäsenpalveluiden ja -viestinnän kehittäminen. Muita tärkeitä teemoja ovat Kotiseutuliiton uuden strategian laatiminen jäsenistöä kuullen, Valtakunnallisten kotiseutupäivien kehittäminen ja maakunnallisten kokousten kehittäminen.

Toiminnassa korostuvat lisäksi lukuisat laajat yhteiskunnalliset hankkeet.

Vuosikokous antoi Tuusulassa 9.8.2019 julkilausuman otsikolla Se mikä on hyvää, vanhenee, muuntuu ja kehittyy – vain huono ei vanhene, vaan katoaa. Siinä liitto muistuttaa, että identiteettiämme ja alueiden vetovoimaa vahvistava kulttuuriperintötyö vaatii taloudellista tukea valtiolta ja kunnilta. Vuosikokous valitsi lähiajan toiminnalle myös päälinjat: Kotiseutuliiton jäsenistön tukeminen teemoina kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus sekä osallisuuden vahvistaminen.

Hallitus perusti vuosille 2019–2020 jaostoja, joiden tehtävänä on valmistella ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Jaostot toimivat liiton ja ympäröivän yhteiskunnan ja eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä, ja niiden työtä tuodaan vahvasti esille myös liiton viestinnässä.

Lisäksi liitto valmistautuu olemaan mukana valtion kulttuuriperintöstrategian laatimistyössä sekä hallitusohjelmassa mainitussa kulttuuritilojen saatavuuden ja saavutettavuuden selvityksessä.

Strategia vuoteen 2030

Kotiseutuliiton uusi strategia valmistuu keväällä 2020. Strategiassa määritellään liiton toiminnan tavoitteet ja niihin tähtäävät toimenpiteet. Strategiatyö käynnistyi 2019 hallituksen, puheenjohtajien ja henkilökunnan strategiapäivällä, jossa arvioitiin järjestön nykytilaa ja luotiin vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä. Strategian jatkovalmistelua varten hallitus nimesi työryhmän. Valtuusto kävi lähetekeskustelun toukokuussa 2019 ja kommentoi strategialuonnosta joulukuussa 2019. Alkuvuodesta 2020 toteutetaan kysely, jossa jäsenet voivat ottaa kantaa strategiaan.

Kotiseutupäivien kehittäminen

Valtakunnallisten kotiseutupäivien kehittämistyöryhmä aloitti työnsä alkuvuonna 2019. Syksyllä 2019 toteutettiin kehittämiskysely. Kyselyn avulla koottiin tietoa kotiseutupäiville osallistuneilta sekä heiltä, jotka eivät (vielä) ole osallistuneet päiville. Lisäksi toteutettiin kysely 2013-2019 kotiseutupäivien järjestäjille. Toimintavuonna 2020 molempien kyselyjen tuloksia analysoidaan ja vedetään yhteen, mahdollisuuksien mukaan oppilaitosyhteistyöllä. Tarkoituksena on kehittää Valtakunnallisia kotiseutupäiviä entistä kävijäystävällisemmiksi ja auttaa paikallisia järjestäjiä onnistumaan tapahtuman järjestämisessä.

Mestarit ja kisällit -suurhankkeen päätösvuosi

Lapset, nuoret ja eläkeikäiset kohtaavat toiminnallisessa Mestarit & kisällit -hankkeessa, jossa yhteisen tekemisen kautta tutustutaan moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin, omaan kotiseutuun ja paikallisiin kulttuurikohteisiin. Toimintaa toteutetaan paikallisyhdistyksissä ja muissa kotiseututyötä tekevissä organisaatioissa. Kotiseutuliitossa koordinoidaan, neuvotaan ja viestitään toiminnoista. Hanketta toteutetaan valtakunnallisesti kesään 2020 asti. Toimintavuoden alkaessa mukana on 23 toimijaa 11 maakunnassa. Verkosto kasvaa koko hankkeen ajan. Tavoitteena on, että osallistava, ylisukupolvinen tapa toimia juurtuu pysyväksi kotiseututyön toimintamalliksi.

Jäsenpalveluiden ja jäsenviestinnän kehittäminen

Vuoden 2019 lopulla laadittiin jäsenkysely viestinnän kehittämisestä, ja sen tulosten perusteella suunnitellaan toimia vuodelle 2020. Vuonna 2020 toteutetaan laaja jäsenkysely, jossa kartoitetaan jäsenkentän toimintaa ja selvitetään jäsenistön rakennetta, vahvuuksia ja tuen tarpeita. Kyselyn perusteella suunnitellaan liiton tulevia jäsenkoulutuksia ja muuta jäsentoimintaa.

Toiminnan taustalla liiton säännöt

Vuonna 2020 liitto toteuttaa tarkoitustaan sääntöjensä mukaan. Kotiseututyön keskusjärjestönä, kansalaisjärjestönä ja valtakunnallisena edunvalvojana liiton tarkoitus on:

  • vahvistaa kotiseututietoisuutta,
  • edistää moniarvoista kansallista kulttuuria ja sen arvostusta paikallisten ja alueellisten piirteiden pohjalta,
  • kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kunnissa ja maakunnissa,
  • tukea paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä
  • toimia ja vaikuttaa kotiseututyön tavoitteiden toteuttamiseksi yhteiskunnan päätöksenteossa.

Lisätietoa

Suomen Kotiseutuliitto on 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.