Liiton toimintasuunnitelmasta eväitä jäsenkentän toimintaan

12.10.2020 Uutinen

Kotiseutuliiton vuosi 2021 täyttyy kestävän kehityksen, tiivistyvän vuorovaikutuksen ja nuorten osallisuuden teemoista.

Vuonna 2021 Kotiseutuliitto kehittää jäsenpalveluita, kentän verkostoitumista ja monikanavaista viestintää. Toiminnassa näkyvät myös yhteiskunnalliset hankkeet ja vaikuttava edunvalvonta. Toiminnan keskiössä on tuoreen Rakkaudesta kotiseutuun 2030 -strategian toimeenpano. Toteutamme työtä kolmen pääteeman avulla:

 1. kestävä kotiseutu ja kotiseututyö
 2. nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta
 3. vuorovaikutteinen kotiseutuliike

Toivomme, että teemat koskettavat myös jäsenistöämme – voitte mielellään ottaa teemoista näkökulmia tai vinkkejä oman toimintanne suunnittelun tueksi! Voitte miettiä, missä yksittäisessä asiassa keskusjärjestön haluatte kohdata tai mihin teemaan haluaisitte tukea. Ollaan yhteydessä!

1. Kestävä kotiseutu ja kotiseututyö

Päälinja liittyy liiton strategian Kestävä kotiseutu -teemaan, joka on liiton lähivuosien keskeisin strategiateema. Teemaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla:

 • aloitetaan kestävän kehityksen määrittely kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta
 • tiivistetään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden esille nostamiseksi alan keskusteluissa
 • seurantalojen korjausavustukset: tuodaan esille etenkin kestävää korjausrakentamista
 • Oulun kotiseutupäivät 2021 teemalla Kulttuuri-ilmastonmuutos
 • kaikissa liiton hankkeissa huomioidaan kestävä kotiseutu ja siitä käytävä keskustelu

2. Nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta

Päälinja liittyy liiton strategian Uudistuva kotiseutu -pääteemaan, johon liittyy lähivuosina kokemusten vaihtoa ja hankkeita, joilla edelleen laajennetaan kotiseututoiminnan sisältöjä ja tarjotaan näkyvyyttä etenkin nuorten kotiseuturakkauden ilmenemismuodoille. Tätä teemaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla:

 • varmistetaan Mestarit & kisällit -toimintamallin juurtuminen osaksi jäsentoimintaa
 • Mestarit & kisällit -toiminta on lisäksi tarjolla harrastustuntina valtakunnallisessa koululaiskyselyssä, joka on osallistujamäärällä mitattuna merkittävimpiä lasten ja nuorten kuulemisen välineitä.
 • jäsenviestinnässä kannustetaan nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen
 • Kotiseutublogiin pyydetään kirjoituksia ja kuvia nuorilta itseltään

3. Vuorovaikutteinen kotiseutuliike

Päälinja liittyy Kaikkien kotiseutu -strategiateemaan. Liitto käynnistää lähivuosina toimenpiteitä, joilla edelleen vahvistetaan keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään verkostoitumisen muotoja jäsenyhteisöjen välille. Teemaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla:

 • tuetaan jäsenistön digitaitojen karttumista ja aktiivista käyttöä ja tuodaan entistä enemmän esille jäsenten uusia toimintamalleja
 • lisätään vuorovaikutusta järjestämällä vapaamuotoisia kohtaamisia mm. digitaalisesti
 • kehitetään maakunnallisia kokouksia palvelemaan jäsenten tarpeita entistä yhdenvertaisemmin, jotta kokoukset tukevat myös verkostoitumista
 • huomioidaan eri jäsenpalvelut vuorovaikutuksen ja osallistumisen välineenä
 • kehitetään liiton luottamus- ja toimihenkilöiden vuoropuhelun mahdollisuuksia myös kokousten ulkopuolella
 • kehitetään vuosikokousta etäosallistumisen ja vuorovaikutuksen osalta

Kotiseutuliitto kehittää jäsenpalveluita, tapahtumia ja hallintoa

Laadimme etenkin jäsentemme tueksi kevään 2021 kuntavaaleihin sisältöjä ja aineistoja, joiden avulla kotiseututyön merkitystä voi pitää paikallisesti esillä.

Kotiseutuliitto on toteuttanut jäsenilleen keväästä 2020 alkaen jatkuvan koronakyselyn pandemian vaikutuksista kotiseututyöhön ja jäsenistön toimintaan. Kotiseutuliitto seuraa jäsenkentän tilannetta ja vastaa neuvonnallaan ja toiminnallaan jäsenten ajankohtaisiin tarpeisiin tukien niitä poikkeustilanteessa.

Vuonna 2020 valmistuneita kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön sekä ylisukupolvisen kotiseututyön oppaita, toimintamalleja ja tietoaineistoja jaetaan edelleen. Samoin kannustetaan ottamaan käyttöön yhteistyömalleja kuntien ja yhdistysten välille. Aineistot ovat osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki.

 • Liitolle laaditaan mm. koulutustarjontaa ja vuorovaikutteista toimintamallia kuvaava palvelutarjotin.
 • Maakunnallisia kokouksia järjestetään jatkossa vuosittain joka maakunnassa, jotta ne tehostavat verkostoitumista, jäsenten välistä vuorovaikutusta sekä kentän ja luottamushenkilöiden säännöllistä kohtaamista yhdenvertaisemmin.
 • Valtakunnallisten Kotiseutupäivien kehittäminen vuonna 2020 laaditun suunnitelman mukaan on yksi vuoden 2021 keskeisistä tehtävistä.
 • Katse on jo myös vuodessa 2024, jolloin Suomen Kotiseutuliitto täyttää 75 vuotta.
 • Liitto valmistautuu olemaan mukana valtion kulttuuriperintöstrategian laatimisessa sekä hallitusohjelmassa mainitussa kulttuuritilojen saatavuuden ja saavutettavuuden selvityksessä.
 • Kentän toiveen mukaisesti selvitetään myös mahdollista kotiseutuliikkeen teemavuosiajattelua.

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto on 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.

Liitto palvelee jäseniään ja kehittää jäsenistön osaamista ja toimintavalmiuksia. Liitto toteuttaa tarkoitustaan sääntöjensä mukaan. Sääntöjen mukaan kotiseututyön keskusjärjestönä, kansalaisjärjestönä ja valtakunnallisena edunvalvojana liiton tarkoitus on:

 • vahvistaa kotiseututietoisuutta,
 • edistää moniarvoista kansallista kulttuuria ja sen arvostusta paikallisten ja alueellisten piirteiden pohjalta,
 • kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kunnissa ja maakunnissa,
 • tukea paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä
 • toimia ja vaikuttaa kotiseututyön tavoitteiden toteuttamiseksi yhteiskunnan päätöksenteossa.

Kotiseutuliiton valtuuston syyskokous on siirtynyt hiukan normaalia myöhemmäs. Valtuusto vahvistaa toimintasuunnitelman 11.12.2020.

Tämänhetkiseen hallituksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan voit tutustua osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat-ja-vuosikertomukset.

Henkilökuntamme vastaa mielellään kysymyksiinne ja auttaa kaikissa jäsenasioissa, ole yhteydessä! https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/yhteystiedot