Kotiseutuliitto vaatii kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien huomioimista sote-uudistuksessa

28.9.2020 Tiedote

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvattava

Kotiseutuliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sote-uudistuksesta. Kotiseutuliiton keskeisin näkökulma lausunnossa on kansalaisten ja paikallisyhteisöjen asema uudistuksen jälkeen.

Kotiseutuliitto haluaa korostaa asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioimista. Vaikuttamismahdollisuudet on turvattava.

Esityksessä todetaan, että tavoitteena on vahvistaa ja turvata sote-maakunnan järjestämät laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut suomen, ruotsin ja saamen kielillä. Näitä tavoitteita Kotiseutuliitto kannattaa lämpimästi. Kielellinen tasa-arvo on keskeistä kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Muutoksia lukuisiin eri lakeihin

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, sote-maakuntien, perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait.  Niitä ovat:

 • sote-maakuntalaki
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
 • laki pelastustoimen järjestämisestä
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki
 • sote-maakuntien rahoituslaki
 • valtionosuutta koskeva lainsäädäntö
 • verolainsäädäntö
 • sote-maakuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö
 • eräät yleishallintoa koskevat lait

Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Uudenmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaisi muun maan ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille jäisi kuitenkin edelleen niiden järjestämisvastuu. Lisäksi palvelujen järjestämisestä vastaisi Uudellamaalla neljä sote-maakuntaa ja terveydenhuollossa lisäksi HUS-maakuntayhtymä. Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuisi laissa ja järjestämissopimuksessa määriteltävällä tavalla alueen sote-maakuntien, Helsingin sekä HUS-maakuntayhtymän välillä.

Yhdenvertaisuus liitolle tärkeä arvo uudistuksessa

Uudistuksen tavoitteet ovat kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tärkeitä ja kannatettavia. Yhteiskunnalliset muutokset kohtelevat maamme eri alueita eri tavoin ja aiheuttavat myös eriytyviä paineita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Kansalaisten kannalta keskeistä on luoda joustava rakenne, joka mahdollistaa eri alueiden toisistaan poikkeavien haasteiden ratkaisemisen kansalaisten kannalta tehokkaasti ja helposti saavutettavasti.

Ministeriö mainitsee uudistuksen tavoitteeksi:

 • Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut
 • Parantaa turvallisuutta ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
 • Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
 • Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin
 • Hillitä kustannusten kasvua.

Kotiseutuliitto tähdentää, että koko maassa tasapuolisesti asukkaille tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat koko uudistuksen kannalta keskeisin kysymys. Metropolialueella ja Etelä-Suomen kasvukeskuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat erilaisia kuin itäisen ja pohjoisen Suomen muuttotappiosta ja väestön ikääntymisestä kärsivillä maaseutualueilla. Uuden palvelurakenteen on pystyttävä vastamaan hyvin moninaisiin haasteisiin. Pelastustoimen uudistuksessa keskenään eriytyvien alueiden ongelma on vastaavanlainen kuin sote-palveluissa.

Kunnilla oltava riittävästi resursseja

Uudistuksen toimiva ja vaikuttava läpivienti edellyttää rahoitusvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille. Tässä yhteydessä on varmistettava, että kuntien rahoituksen taso turvataan, jotta ne pystyvät jatkossakin hoitamaan vastuulleen kuuluvat, kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Uudistuksen vaikutus kuntatalouteen tulee olemaan kansalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin näkökulmasta yksi keskeisistä tekijöistä, koetaanko uudistus toimivaksi vai ei. Uudistuksen perusteluihin kirjattu tavoite ”lähes samana” säilyvästä tasapainotilasta jättää tältä osin tulevaisuudenkuvan hyvin epävarmaksi. ”Lähes” ei riitä, vaan kuntien rahoituksen jäljelle jäävän palveluvelvoitteensa hoitamiseen on säilyttävä vähintään samalla tasolla, millä se on nykyisin.

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos www.soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020

Kotiseutuliiton lausunto www.kotiseutuliitto.fi/lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-sote-uudistuksesta