Kotiseutuliiton johto tapasi tiede- ja kulttuuriministerin – vaikuttamistyöllä jäsenistö ja verkostot esille

21.1.2020 Uutinen

Kotiseututyön keskusjärjestönä ja edunvalvojana Kotiseutuliito pitää aktiivisesti yllä suhteita valtiovaltaan. Haluamme tuoda päättäjien tietoon jäsenistömme merkityksen muun muassa paikallisen demokratian, kulttuurin ja yhteistyön edistäjinä. Tällä kertaa tapasimme tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen.

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko ja toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo tapasivat ministeri Kososen 21. tammikuuta. Tilaisuudessa ministerille kerrottiin Kotiseutuliitosta ja kuvattiin keskusjärjestön jäsenistöä. Yhdistykset, kunnat ja maakuntien liitot ovat paitsi jäseniä myös tärkeä valtakunnallinen yhteistyöverkosto.

Sampo Suihko, ministeri Hanna Kosonen ja Riitta Vanhatalo. Kuva: Satu Mäki-Lassila.

Vaikutamme yhteistyössä jäsenten kanssa

Yksi Kotiseutuliiton oma kärkihanke on kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen valtakunnallisesti. Tässä työssä tiivis yhteistyö maakuntien liittojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kotiseutuliitolla onkin toimiva maakuntien liittojen yhteyshenkilöiden verkosto, jossa tavataan useamman kerran vuodessa, vaikutetaan ajankohtaisiin asioihin ja vaihdetaan ajatuksia.

Maakuntien liittojen kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy lähiaikoina, kun verkosto tapaa Kotiseutuliiton organisoimana Eduskunnan sivistysvaliokunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia.

Kotiseutuliiton edustajat korostivat ministerille myös yhdistyskentän merkitystä: asukaslähtöinen vaikuttaminen suhteessa kuntaan syntyy ja vahvistuu paikallisyhdistyksissä, jotka ovat parhaimmillaan matalan kynnyksen osallisuuden toiminta-alustoina luomassa yhteisöllisyyttä ja monenlaisia tapahtumia. Yli 100 kunnan ja kaupungin jäsenyys Kotiseutuliitossa on myös tässä valossa erityisen tärkeää.

Ministeri Kosonen totesikin, että kotiseutuliike on toimiva matalan kynnyksen foorumi, ja että etenkin demokratian kannalta Kotiseutuliitolla on iso yhteiskunnallinen merkitys. Ministeri arvioi myös, että asukkaiden ja kolmannen sektorin edustajina kotiseututoimijoilla on tärkeä paikallisen vaikuttajan rooli – yhdistys voi olla suora kanava kuntajohtoon ja hyvä kumppani erilaisissa osallisuusmalleissa.

Vaikutamme monella tasolla

Kotiseutuliiton luottamus- ja toimihenkilöt ovat asiantuntijoina monien eri ministeriöiden, virastojen ja yliopistojen yhteistyö- ja asiantuntijaryhmissä. Lisäksi liitolla on valtioneuvoston kanslian suuntaan vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö: liitto antaa lausunnot kaikista kotiseutuneuvoksen arvonimistä.

Kotiseutuliitolla on edustajia opetus- ja kulttuurinimisteriön, ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Valtioneuvoston asiantuntijaryhmissä. Lisäksi olemme mukana ja vaikutamme eurooppalaisissa kulttuuriperintöalan verkostoissa.

Kestävä kehitys ja yhteiskunnalliset hankkeet

Kotiseutuliiton uudistuva strategia nostaa kestävyyden liiton agendalle – millaista on kestävä kotiseututyö ja miten kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioidaan paikallisesti. Kotiseututyö voi tuottaa myös yhteiskunnallista arvoa, kun paikallisesta kulttuuriperinnöstä tuotetaan enenevissä määrin muun muassa aineettomia ja hiilineutraalia taloutta edistäviä palveluja. Kulttuuriperintö on ihmisten hyvinvointia ja alueen identiteettiä vahvistava tekijä ja merkittävä taloudellinen voimavara ja vetovoimatekijä – myös kestävän matkailun näkökulmasta.

Paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaaliminen tukee puolestaan sosiaalista kestävyyttä. Sosiaalista kestävyyttä tuo myös ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -ajattelumalli – kotiseutuliike on kaikkien yhteinen liike, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Tapaamisessa tuotiin esille myös se, miten Kotiseutuliitto on voinut ministeriön rahoituksella toteuttaa poikkeuksellisen hienoja ja vaikuttavia hankkeita, kuten paikallismuseoille suunnatun koulutussarjan. Se toteutettiin vuosina 2018-2019 yhdessä nykyisten alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Onnistumista kuvaa se, että koulutuksiin osallistui ennakoitua enemmän väkeä yli 150 museosta.

Tilaisuuden päätteeksi Kotiseutuliitto esitti ministerille kutsun osallistua Valtakunnallisille kotiseutupäiville, joita vietetään Kokkolassa 13.-16.8.2020 teemalla Perinne on voimaa, Tradition är styrka.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja paikallistoimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.