Julkilausuma: Jokaisenoikeus korvaamaan vanha jokamiehenoikeus-termi

8.10.2018 Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliitto:
Jokaisenoikeus korvaamaan vanha jokamiehenoikeus-termi

Suomen Kotiseutuliitto kannustaa kaikkia edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa myös kielen tasolla ja esittää, että vanha jokamiehenoikeus-termi korvataan sanalla jokaisenoikeus. Tämä tasa-arvoinen oikeus kuuluu jokaiselle Suomessa oleskelevalle, kansallisuudesta riippumatta.

Asia on ollut paljon esillä nyt, kun jokaisenoikeuksia yritetään saada – hyvästä syystä – Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Suomen Kotiseutuliitto katsoo, että ennen kuin asia etenee kansainvälisellä tasolla pidemmälle, ehditään vielä muuttaa sana vastaamaan muun muassa Euroopan neuvoston ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Euroopan neuvosto suosittelee valtioita edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa myös kielen tasolla, ja Suomen Kotiseutuliitto pitää tämän suosituksen huomioimista tärkeänä. Suomen kielen lautakunta on myös antanut oman suosituksensa, jonka mukaan muun muassa ammattinimikkeitä ja yleispätevää maskuliinisuutta (kuten sanassa jokamiehenoikeus) pitäisi neutraalistaa.

Hyvistä tavoitteista huolimatta todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu niin kauan kuin etenkin lainsäädännön ja hallinnon kielessä ylläpidetään sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä. Yksi tasa-arvon toteutumisen este on sukupuolittunut kieli, kuten suomen kielen lautakuntakin on todennut.

Kotiseutuliitto toivoo, että hallinnon lisäksi myös kansalaisjärjestöissä ja kansalaistoiminnan piirissä suhtauduttaisiin vakavasti ja asiallisesti sukupuolesta riippumattomaan kieleen. Järjestöt voivat yhdessä vaikuttaa myös yleiseen mielipiteeseen. Yksin Kotiseutuliiton omassa jäsenkentässä toimii yli 150 000 henkilöä.

Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että jokaisenoikeuksia tuodaan laajasti esille myös globaalisti, ja että aihetta esillä pitämällä voidaan tuoda esille Suomi tasa-arvoisena maana. Yksi osa tätä pyrkimystä on ottaa omassa kielessämme käyttöön termi, joka ei rajaa ketään ulkopuolelle.

Jokaisenoikeudet kuuluvat jokaiselle.

Taustaa

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa alueellisen kattavuuden, joustavan tiedonkulun sekä lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä.

Jokamiehenoikeuksilla eli jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa mm. virkistäytymiseen, marjastukseen ja veneilyyn siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen ja luonnossa liikkumiseen ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä jokaisenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Oikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilla

Kotiseutuliiton edunvalvontatyö

Julkilausumat