Valtioneuvosto hyväksynyt kulttuuriperintöstrategian

28.2.2023 Tiedote
Kotiseutuliitto järjesti mm. Oulun Kotiseutupäivien yhteydessä vuonna 2021 keskustelutilaisuuden kulttuuriperintöstrategiasta. Mukana tässä paneelissa ruudun kautta keskustelua vetäneen Joonas Leppäsen lisäksi Jouni Pääkkölä, Tuula Aitto-oja, Akseli Köngäs, Minna Heljala ja Jussi Nuorteva. Kuva: Anna-Maija Halme.

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen kulttuuriperintöstrategian. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kulttuuriperintö nähdään voimavarana tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategiassa on ensimmäistä kertaa Suomessa tarkasteltu kulttuuriperintöä kokonaisvaltaisesti: sitä on kaikkialla ja se on osa jokaisen elämää. Kulttuuriperintö voi olla aineellista, aineetonta tai digitaalista tai se voi liittyä kulttuuri- tai luonnonympäristöön.

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 Euroopan uutta kulttuuriohjelmaa (A New European Agenda for Culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Kotiseutuliitto oli keskeisesti mukana laatimassa strategiaa. Liiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko oli jäsen ohjausryhmässä ja liiton entinen toiminnanjohtaja, viime syksynä Kansallinen audiovisuaalinen instituuttiin (KAVI) siirtynyt Riitta Vanhatalo oli mukana strategiaa valmistelleessa ja kirjoittaneessa työryhmässä.

Kulttuuriperintöstrategian visiossa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnan voimavarana ja ihmisten elämänlaadun parantajana. Periaatepäätöksen keskeisiä arvoja ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Läpäisevänä arvona on myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen neljä teemaa ovat:

Kulttuuriperintö omana ja yhteisenä
Kulttuuriperintö, luonto ja ilmastonmuutos
Kulttuuriperintö, oppiminen, osaaminen ja tutkimus
Kulttuuriperintö ja talous
Periaatepäätös sisältää 16 tavoitetta, jotka sisältävät 54 toimenpidelinjausta.

Strategiassa on otettu kantaa kulttuuriperinnön mahdollisuuksiin osallisuuden lisäämisessä, kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden tunnistamisessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Strategiassa on korostettu osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä luotettavan tiedon merkitystä sekä kuvattu kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia ja tarpeita.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen työtä jatketaan laatimalla toimeenpanosuunnitelma, jossa yhteistyössä toimialojen ja sidosryhmien kanssa konkretisoidaan ja priorisoidaan toimenpiteiden aikataulu, toteutustapa, vastuutahot ja resursointi.

Kulttuuriperintöstrategia

Julkaisun pysyvä osoite on:

www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-895-6