Museoviraston entistämisavustukset haettavissa

18.10.2023 Uutinen
Klingendahlin teollisuusrakennuksen kattoa Tampereella. Kuva: Harri Metsälä Museovirasto.

Avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon ovat haettavissa Museovirastossa 30. marraskuuta kello 15 saakka. Entistämisavustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Muinaisjäännösavustuksilla tuetaan kiinteiden muinaisjäännösten hoitoa ja säilymistä.

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Historian ja nykytilan selvitys ja toteutussuunnitelma tärkeitä hakemuksessa

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Kohteita voivat olla yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Hakemuksessa esitetään tiedot hakijasta ja hakemuksen kohteesta sekä avustettavaksi esitetystä hankkeesta taustatietoineen. Keskeinen osa hakemusta on hankkeen toteutussuunnitelma, jonka tulee perustua kohteen historian ja arvojen sekä kohteen nykytilan tarkkaan tuntemiseen tai selvittämiseen. Yksityiskohtainen ja perusteltu suunnitelma on välttämätön osa hakemusta, sillä hankkeet arvioidaan ainoastaan hakijan hakemuksessa esittämien tietojen perusteella.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Museovirasto arvioi hakemukset yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi hankkeen valmistelun ja suunnittelun laatuun. Lisäksi arvioidaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia säästävän korjaamisen sekä kestävän käytön ja hoidon kannalta.

Vuonna 2024 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon

Entistämisavustukset ovat Museoviraston suurin ja vanhin vuosittainen avustuskokonaisuus, joka jaetaan nyt 56. kerran. Viime vuoden haussa haettujen avustusten yhteissumma oli yli 6 miljoonaa euroa. Tukea sai 152 kohdetta yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen ja ympäristöön. Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Vuonna 2024 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

entistamisavustus@museovirasto.fi

www.museovirasto.fi/fi/avustukset/muinaisjaannosalueet

mjhoitoavustus@museovirasto.fi