Kysely kotiseutuyhdistyksille kotiseutujulkaisujen tekoprosessista

14.3.2022 Uutinen

Erilaiset kotiseututeokset ovat tärkeä osa paikallisen kotiseututiedon ja kirjallisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä. Kotiseutuyhdistysten historiaharrastajat tekevät merkittävää kotiseututyötä tallentaessaan alueensa kulttuuriperintöä ja muistitietoa kirjoihin ja kansiin. Nyt yhdistyksillä on mahdollisuus kertoa, miten ja miksi yhdistystoimijat ovat mukana kyläkirjojen, paikallishistoriikkien sekä perimätieto- ja muistelmakirjojen tekemisessä.

Kotiseutuyhdistyksille suunnatussa kyselyssä selvitetään suomalaisten kotiseutuyhdistystoimijoiden kotiseutu- ja muistitiedon julkaisemiseen liittyvää informaatiokäyttäytymistä. Informaatiokäyttäytymisellä tarkoitetaan ihmisen tekemää tiedonhankintaa ja -hakua. Kysely on juuri auennut ja vastausaikaa on 14. huhtikuuta asti.

Kyselyllä selvitetään tiedontarpeita ja käytettyjä lähteitä

Kysely toteutetaan osana Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielmaa. Kyselyn avulla kerätään tietoa siitä, millaisia tiedontarpeita kotiseutujulkaisuja tekevillä yhdistystoimijoilla on ja millaisia lähteitä ja kanavia he käyttävät. Lisäksi selvitetään miten ja miksi uutta kotiseututietoa luodaan ja jaetaan.

Pyrkimyksenä on tavoittaa kyselyyn vastaajia, jotka ovat olleet mukana yhden tai useamman kotiseutujulkaisun tekemisessä. Kyselyssä kotiseutujulkaisulla tarkoitetaan kotiseutukirjallisuuden piiriin lukeutuvia teoksia kuten kyläkirjoja, paikallishistoriikkeja sekä paikallisia perimätieto- ja muistelmakirjoja, jotka on julkaistu painettuina kirjoina tai e-kirjoina. Esimerkiksi erilaiset kotiseutulehdet tai verkkosivustot eivät lukeudu kyselyn piiriin.

Kyselyssä käsite muistitieto määritellään erilaisiksi suullisiksi tai tallennetuiksi tulkinnoiksi ja muistelmiksi yksilön tai yhteisön historiasta. Se voi ilmentyä kertomuksina tai kuvauksina. Muistitiedon keruutyötä voidaan tehdä historiaharrastuksen parissa esimerkiksi haastatteluin.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kyselyn vastausaika on 14.3.–14.4.2022.

Vastaamaan pääsee tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/kysely-kotiseutuyhdistyksille

Kyselyllä kerättyjä tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti. Valmistuessaan pro gradu julkaistaan sähköisenä Oulun yliopiston julkaisuarkistossa.

Lisätietoja kyselystä: Eveliina Lemmetyinen, eveliina.lemmetyinen@student.oulu.fi.