Kulttuuriperintöstrategialla on merkitystä kotiseututoimijoille

17.6.2021 Uutinen

Oulun Kotiseutupäivillä on mahdollisuus vaikuttaa strategiaan

Oulussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä on yksi mahdollisuus perjantaina 13. elokuuta kello 9.30–11.30 kuulla lisää ja osallistua keskusteluun kulttuuriperintöstrategiasta. Teema on Kulttuuriperintö voimavarana – alueellinen ja rajat ylittävä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kulttuuriperintöstrategia rantautuu siis myös Valtakunnallisille kotiseutupäiville Ouluun www.ouka.fi/kotiseutupaivat. Kotiseutupäiville ja keskustelutilaisuuteen ehtii ilmoittautua vielä 30. kesäkuuta asti.

Uutta kulttuuriperintöstrategiaa laaditaan juuri nyt opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Strategian toimeksianto tulee hallitusohjelmasta. Sen on nähty olevan myös jatkoa viime vuoden lopussa toimikautensa päättäneelle kulttuuriympäristöstrategialle. Kulttuuriperintöstrategiasta tulee nimensä mukaisesti vielä kattavampi ja monimuotoisempi, kun se kattaa laajemmin koko kulttuuriperinnön kirjon.

”Kaikkien kannattaa olla mukana suuntaamassa strategiaa tärkeisiin asioihin. Tämä mitä todennäköisemmin tulee vaikuttamaan vastaisuudessa niin Kotiseutuliiton kuin kotiseutuyhdistysten ja kuntien kulttuurityöntekijöiden työhön”, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo toteaa.

Työ on alkanut ja sitä toteutetaan vahvasti osallistavalla otteella eli siten, että kulttuuriperintötoimijat ja kaikki kiinnostuneet saavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

Tavoitteena on kirkastaa ymmärrystämme kulttuuriperinnöstä ja asettaa suuntaviivoja kaikkien kulttuuriperintötoimijoiden kulttuuriperintötyölle sekä vahvistaa kulttuuriperinnön tunnistamista voimavarana koko yhteiskunnalle. Parhaimmillaan kaikki olemme osallisia kulttuuriperintöön.

Strategiaehdotuksen laatimisesta vastaavat laajapohjainen ohjausryhmä ja työryhmä, mutta tarkoitus on koko ajan tehdä työtä yhdessä monien eri toimijoiden kanssa. Strategiatyön etenemisestä kerrotaan kaikille kiinnostuneille suunnatuissa webinaareissa, ja keskeisiä teemoja käsitellään eri toimijoille suunnatuissa teematyöpajoissa. Kotiseutuliitto on myös vahvasti mukana. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko edustaa Kotiseutuliittoa ohjausryhmässä. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo on mukana työryhmässä. Kotiseutuliitto on mielellään mukana, koska kulttuuriperintö on yksi keskeisiä toimintamme sisältöalueita ja näemme tulevan strategian merkityksen kotiseututoimijoille.

Tulevista tilaisuuksista saa tietoa, kun seuraa OKM:n, Kotiseutuliiton ja muiden mukana olevien organisaatioiden viestintää ja tiedotusta.

Miksi on tärkeää saada kotiseututoimijat mukaan?

Kulttuuriperintöstrategiassa tavoitellaan kulttuuriperinnölle vakiintunutta roolia niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin yksilöiden toiminnassa. Näin sitä myös käytetään ja vaalitaan aktiivisesti. Strategiatyön taustaselvityksessä, joka tilattiin pohjustamaan ja tukemaan työtä, korostetaan alueiden ja paikallisten toimijoiden merkitystä kulttuuriperintötyössä. Paikallisyhteisöt, kuten esimerkiksi kotiseutuyhdistykset, nähdään oman alueensa kulttuuriperinnön erityisasiantuntijoina, jotka tuntevat ja voivat siirtää perinnettä eteenpäin.

Kotiseututoimijoille kulttuuriperintö on keskeistä kotiseututyön sisältöä. Mm. kotiseutuyhdistyksillä, kunnilla ja maakuntien liitoilla on yhteisiä tavoitteita kulttuuriperinnön esille tuomiseksi. Koska niillä kaikilla on kuitenkin omat tehtävänsä ja roolinsa suhteessa kulttuuriperintöön, on niiden kaikkien osallisuus ja näkökulma kulttuuriperintöstrategiaan tärkeä huomioida. Parhaiten se toteutuu osallistumalla suoraan strategian laadintaan. Yksi mahdollisuuksista on Oulussa elokuussa. Siten voi tuoda esille alueellista ja paikallista näkökulmaa, eri toimijoiden roolia, alueellista yhdenvertaisuuttaja moniäänisyyttä.

Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo havainnostaan, miten kulttuuriympäristöstrategia voimautti ja motivoi entisestään kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoita omassa työssään.

”Toivon, että näin käy myös kulttuuriperintöstrategian valmistumisen jälkeen”, esittää Vanhatalo.

”Samalla toivon, että eri sektorit ja toimijat myös alueellisesti löytävät toisensa ja lisäävät keskustelua yhteisestä kulttuuriperinnöstä: Näin kulttuuriperintö voimavarana muuttuu todeksi”, hän jatkaa.