Kulttuuriperinnön hyödyt ulottuvat yli sukupolvien

4.9.2014 Tiedote

”Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö” -kansalaiskyselyyn vastasi 130 suomalaista. Kysely liittyi Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifiointia valmistelevaan taustaselvitykseen. Vastaajien mielestä kulttuuriperintö vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun ja edistää hyvinvointia. Monimuotoinen kulttuuriperintö on suomalaisille tärkeää.

“Nykypäivänä Suomessa tuntuu vaivaavan tietynlainen juurettomuus, jolloin suvuille kauan tärkeitä olleet paikat ja perinteet ovat hukkuneet ja katkenneet. Yhteistä kulttuuriperintöä vaalimalla voimme kuitenkin saada jonkinlaisen otteen edeltävien polvien elämästä ja käsitystä siitä, mikä on milläkin aikavälillä muuttunut ja mikä taas ei.”

Näin muotoili ajatuksensa eräs vastaaja kysyttäessä, mitä hyötyä kulttuuriperinnöstä voisi olla Suomelle. Kulttuuriperinnön katsottiin vaikuttavan elämänlaatuun myönteisesti ja sillä tavoin edistävän paitsi oman, myös tulevien sukupolvien hyvinvointia. Vastaajat kokivat tärkeäksi osallistua kotiseutunsa kulttuuriperinnön määrittelyyn, esittämiseen ja hyödyntämiseen.

Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton järjestämä kansalaiskysely päättyi 15.8.2014. Otakantaa.fi -sivuilla ollut kysely tuotti 130 vastausta kulttuuriperinnön vaikutuksista ja kulttuuriperintötyön kehittämisestä. Kyselyyn saapui myös runsaasti ehdotuksia siitä, miten kansalaiset voisivat entistä paremmin kasvaa arvostamaan kulttuuriperinnön eri puolia ja osallistua kulttuuriperintötyöhön.

Saapuneesta aineistosta muodostuu kuva monimuotoisen kulttuuriperinnön merkityksistä suomalaisille: ”On vaikea kuvitella tilannetta, jossa kulttuuriperintö ei vaikuttaisi elämänlaatuuni, sillä kulttuuriperinne on vahvasti läsnä elämän merkitysmaailman rakentumisessa kielen, puheen, ympäristön, tilan, kulttuurin, ajattelutapojen ja yhteiskunnan kautta. ”

Kysely on osa Faron sopimuksen ratifiointia valmistelevaa taustaselvitystä.  Hankkeesta vastaa Museovirasto yhdessä Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Faron sopimuksella (2005) tarkoitetaan Euroopan neuvoston puiteyleissopimusta aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä. Faron sopimuksen on vahvistanut 16 jäsenmaata. Hallituksen esitys tullee eduskunnan käsiteltäväksi Suomessa syksyllä 2015.

Kyselyn kooste on nähtävissä taustaselvityshankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.faronsopimus.org/uutisia.

Kulttuuriperinnön merkityksestä järjestetään lokakuussa kaksi avointa keskustelutilaisuutta.

”Kulttuuriperintö yksilöiden ja yhteisöjen arjessa” -teemaan liittyvä tilaisuus järjestetään Jyväskylässä 9. lokakuuta ja ”Kulttuuriperintö ja kestävä kehitys” -teemaan liittyvä tilaisuus Oulussa 20. lokakuuta. Lisätietoja tilaisuuksista hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliitto, Pauliina Latvala, puh. 050 347 7899, pauliina.latvala@kotiseutuliitto.fi
www.faronsopimus.org