Kulttuurialan yhteisöjen korona-avustukset haettavissa

17.3.2022 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taide- ja kulttuurialan ammatillisille yhteisöille sekä kulttuuriperintöalan yhteisöille. Tavoitteena on edesauttaa kulttuuritoiminnan jatkumista pandemian jälkeen ja siten ylläpitää työllisyyttä.

Taiteen ja kulttuurin toimialalle suunnattavalla tukipaketilla tuetaan kulttuurin, taiteen ja tapahtuma-alan elpymistä koronapandemiasta. Taiteen ja kulttuurin osalta tukipaketti on yhteensä noin 62 miljoonaa euroa, ja se sisältyy vuoden 2022 ensimmäiseen lisätalousarvioon.

Nyt avatulla haulla opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu tukemaan taide- ja kulttuurialan ammatillisten yhteisöjen sekä kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaa, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1. joulukuuta 2021 – 28. helmikuuta 2022. Avustuksia yhteisöille voidaan jakaa yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Avustusten hakuaika päättyy 7. huhtikuuta 2022.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina yleisavustuksina toimintaan sellaisille koronapandemiasta kärsiville taide- ja kulttuurialojen oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on palkattua henkilöstöä ja joiden toiminta on pääsääntöisesti ammatillista kulttuuritoimintaa. Yhteisöavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt tai avoimet yhtiöt, joiden toiminta on pääsääntöisesti kulttuuritoimintaa.

Avustusta voidaan lisäksi myöntää valtionosuuden ulkopuolella toimiville museoille ja muille kulttuuriperintöalan yhteisöille, joiden toiminnan tulee olla sääntömääräistä museo- tai kulttuuriperintötoimintaa.

Avustusta voidaan myöntää sekä ammatillisesti toimiville että harrastajavoimin ylläpidetyille museo- ja kulttuuriperintöalan toimijoille, jotka ovat joutuneet sulkemaan tai rajoittamaan avoinna oloa kohteissa, jotka olisivat normaalioloissa olleet avoinna yleisölle 1. joulukuuta 2021 – 28. helmikuuta 2022 välisenä aikana.

Avustusta ei myönnetä EU:n valtiontukilainsäädännössä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Taloudelliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi sellainen kulttuurin edistämiseen liittyvä toiminta, joka rahoitetaan pääasiassa kävijä- tai käyttäjämaksuilla tai muunlaisin kaupallisin keinoin.

Toiminimellä tai yksinyrittäjinä toimivat alan ammattilaiset ovat voineet hakea avustusta Taiteen edistämiskeskuksesta, ja haku on päättynyt 17. helmikuuta 2022.

Hakuilmoitus: koronatuki kulttuurialan yhteisöille

Lisätietoja:
www.okm.fi/-/koronatuki-kulttuurialan-yhteisoille