Kotiseutuliitto korostaa osallisuutta EU:n ohjelmakautta ja rakennerahastoja koskevassa kannanotossaan

15.10.2019 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto on ottanut kantaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 linjauksiin. Liitto tähdentää osallisuuden vahvistamisen tärkeyttä. Osallisuus ennaltaehkäisee ja vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Jokaisella on oltava mahdollisuudet olla osallisena ja kehittämässä omaa kotiseutuaan ja yhteiskuntaa.

Suomen Kotiseutuliitto on ottanut kantaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan EU:n ohjelmakauden 2021–2027 linjauksiin. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Kotiseutuliitto tähdentää lausunnossaan osallisuuden vahvistamisen tärkeyttä. Osallisuus ennaltaehkäisee ja vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Jokaisella on oltava mahdollisuudet olla osallisena ja kehittämässä omaa kotiseutuaan ja yhteiskuntaa. Erityisesti tulee huomioida maahanmuuttajat ja uudet asukkaat. Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen luo puolestaan pohjaa heidän koko tulevaisuudelleen.

Lisäksi tulee varmistaa maan eri puolilla asuvan väestön keskinäinen tasavertaisuus. Kulttuuripalveluiden saavutettavuutta tulee parantaa esimerkiksi digitalisaation avulla, mutta myös muilla tavoilla. Esimerkiksi yhdistykset voivat olla entistä aktiivisemmin kuntien kumppaneina kulttuuripalveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.

Rakennerahastot tukemaan yhteisöllistä paikallista kehittämistä maalla ja kaupungeissa

Kotiseutuliitto kannattaa Leader-tyyppisen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen vahvistamista koko maassa, niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

Konkreettisena tavoitteena Kotiseutuliitto esittää lisäksi, että talkootyö huomioidaan jatkossa omarahoitusosuutena sekä Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n että Euroopan sosiaalirahaston ESR:n hankkeissa.

Kotiseutuliitto haluaa korostaa kulttuuriperinnön merkitystä paikalliselle identiteetille ja yhteisöllisyydelle. Kulttuuriympäristöt ja kulttuuriperintö nähdään myös voimavarana. Kotiseutuliitto esittää, että kulttuuriperintöyhteisöjä, kulttuuriammattilaisia ja yrityksiä tuetaan kehittämään yhdessä innovaatioita ja elinkeinotoimintaa kulttuuriperintöä hyödyntäen. Esimerkiksi aineettomat palvelut voivat edistää vähähiilistä taloutta ja kestävää kehitystä.

Yhdistysten rakenteita vahvistettava

Kotiseutuliitto vaatii, että yhdistysten toimintaedellytykset varmistetaan. Kotiseutuliitto tukee näkemystä, että rahoitusta olisi syytä saada rakennerahastojen kautta myös yhdistystoiminnan rakenteiden vahvistamiseen ja toiminnan ammattimaistamiseen. Yhdistysten hallinnon vahvistaminen voi innostaa entistä enemmän vapaaehtoisia mukaan, kun yhdistysten talous ja hallinto on hyvin järjestettyä.

Yhdistysten rooli ensimmäisten työpaikkojen tarjoajina tulee ottaa huomioon ja tukea sitä. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset tarjoavat esimerkiksi kesätyöpaikkoja. Yhdistys on usein nuoren ensimmäinen työpaikka, jossa opitaan myös työelämätaitoja. Yhdistyksillä on lisäksi suuri rooli vaikutusmahdollisuuksien luojina ja demokratian kehittäjinä. Ne myös järjestävät kursseja ja luentoja ja näin mahdollisuuksia kansalaisten ja asukkaiden jatkuvaan oppimiseen.

Kotiseutuliiton kanta ohjelmakauden 2021-2027 kehittämistavoitteisiin 041019