Finlands Hembygdsförbund oroligt för de lokala museernas verksamhetsbetingelser

30.11.2017 Julkilausuma

Finlands Hembygdsförbund, kommuniké

Hembygdsförbundet betonar att lokala museisamlingar är en viktig del av det kollektiva minnet och hoppas att städerna och kommunerna tryggar de lokala museernas verksamhetsbetingelser. Både att födas och att flytta förutsätter integrering på en ny ort. I denna process är museerna med sina samlingar och utställningar en utmärkt resurs.

Finlands Hembygdsförbund har från olika håll i landet, senast från Saarijärvi, fått bud om att de lokala museernas verksamhetsmöjligheter försämras. Invånarnas välmående i vilken stad eller kommun som helst beror mycket på hur de upplever bostadsorten som sin hembygd.

Skillnaden mellan lokala museer och riksomfattande samt regionala museer är att de enligt den officiella terminologin är lokala museer oberoende av om de sköts professionellt eller genom frivilligarbete. De sistnämnda kallas ofta hembygdsmuseer. Av de lokala museernas samlingar och utställningar njuter naturligtvis förutom de stadigvarande invånarna även semesterbefolkningen och turisterna.

Hembygdsförbundet betonar att de lokala museisamlingarna är en viktig del av det kollektiva minnet, som ingen annan aktör än samfundet själv svarar för. Om tillgången till samlingarna försämras eller om de rentav försvinner eller kasseras är förlusten slutlig. Följden av detta är en försämring av det kollektiva minnet, en kollektiv demens.

Finlands Hembygdsförbund hoppas att städerna och kommunerna fortfarande, även efter regionförvaltningsreformen, tryggar invånarnas möjlighet att mångsidigt bekanta sig med sin hembygds historia, kultur och konstfenomen i sitt lokala museum.

Europeiska unionen har utnämnt år 2018 till temaåret för kulturarv. Finska staten har förbundit sig att genomföra temaåret med delaktighet och rätt till kulturarvet som huvudteman. Hembygdsförbundet föreslår att temaåret och dess betydelse tas på allvar även inom kommunsektorn och att de lokala museerna ses som en resurs i genomförandet av temaåret.

paikallismuseot

Lokala museer i Finland

I Finland finns sammanlagt nästan 1 000 lokala museer, varav en stor del är hembygdsmuseer. Hundratals lokala museer utgör ett riksomfattande nätverk med låg tröskel för kulturella tjänster, i vars evenemang, utställningar och övrig verksamhet nästan en miljon besökare deltar årligen. Varje år utför över 10 000 personer frivilligarbete i de lokala museerna.

Av offentliga medel allokeras mindre än en euro per invånare till de lokala museernas verksamhet. De lokala museernas värde som en regional och lokal resurs borde ses i ett vidare perspektiv än i dagsläget. De lokala museerna fungerar som lärmiljöer, arbetsgivare, tjänsteleverantörer, resmål för kulturturismen, experter samt arenor för frivilligarbete och delaktighet.

Finlands Hembygdsförbund är centralorganisationen för hembygdsarbete och ett av vårt lands största medborgarorganisationer. Förbundets centralbyrå, 15 regionala organisationer och ungefär 750 medlemsorganisationer erbjuder över 150 000 lokala aktörer insikt i den lokala kulturen samt möjligheter att påverka och delta. Till förbundets medlemmar hör också 100 kommuner och alla landskapsförbund, som inte bara garanterar lokal täckning, utan även flexibel informationsförmedling och många samarbetsmöjligheter mellan förvaltningen och aktörerna på gräsrotsnivå.

Hembygdsförbundet ansvarar också för utdelningen av renoveringsbidrag för föreningshus och erbjuder experthjälp i frågor om renovering av föreningshus. Ungefär 40 procent av Hembygdsförbundets föreningsmedlemmar och nästan varannan kommunmedlem i Hembygdsföreningen ansvarar för ett hembygdsmuseum.

Mer information

Finlands Hembygdsförbunds ordförande, professor Janne Vilkuna
tfn 040 554 3569, janne.vilkuna @ jyu.fi

Finlands Hembygdsförbunds verksamhetsledare Riitta Vanhatalo
tfn 040 733 7033, riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto-huolissaan-paikallismuseoiden-toimintaedellytyksista

Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015 (Lokal museiverksamhet i Finland 2015). Museiverkets rapport.