Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi on julkistettu

18.5.2022 Uutinen

Kotiseutuliitto toi mukaan näkemyksiä moninaisuudesta ja kestävyydestä

Ehdotus ensimmäiseksi valtakunnalliseksi kulttuuriperintöstrategiaksi on valmistunut. Kotiseutuliitto oli laajasti työssä mukana, ja liiton jäsenkentällä oli mahdollisuus tuoda omia ajatuksiaan strategiatyöhön liiton järjestämissä keskustelutilaisuuksissa.

Strategia laadittiin vuosille 2022–2030. Strategian yksi perusteeseistä on, että kulttuuriperintö yhdistää meitä kaikkia ja on tärkeä voimavara kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Strategian tärkeimpinä arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Läpäisevänä arvona on myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville.

Moninaisuus hyvin esillä

Strategian lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen koko yhteiskunnan voimavarana.

Tavoitteena on, että kulttuuriperintöä arvostetaan ja sen suojelu ja vaaliminen ovat kaikkien yhteinen tehtävä. Tavoitteena on myös, että kaikkien oikeus kulttuuriperintöön toteutuu ja että kulttuuriperinnön hyväksi toimitaan aktiivisesti. Lisäksi tavoitteena on, että kulttuuriperinnön laaja yhteiskunnallinen merkitys tunnistetaan. Kulttuuriperintö on kaikkien hyvinvointia lisäävä voimavara.

”Kulttuuriperintö on yhteiskunnassamme piilevä voimavara, jota tulisi nostaa esiin ja hyödyntää monipuolisesti. Se tarjoaa vaihtoehtoja kestävälle ja hyvälle elämälle”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

”On hienoa, että nämä mahdollisuudet on laajasti tunnistettu strategiaehdotuksessa. Omalta osaltani kannustan yhä laajempaan yhteistyöhön kulttuuriperinnön hyväksi”, ministeri jatkaa.

”Olen iloinen, että liiton esiin tuoma moninaisuus näkyy kulttuuriperintöstrategiassa. Samoin on tärkeää, että oikeus ja osallisuus kulttuuriperintöön sekä kulttuuriperintö osana kestävää tulevaisuutta muodostavat strategian punaisen langan. Näitä tavoitteita edistää se, että kulttuuriperintö ja sen merkitys tunnistetaan laajasti yhteiskunnassa”, toteaa Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman strategiatyöryhmän jäsen.

”Kotiseututyö ja kolmannen sektorin kulttuuriperintötyö on tuotu strategiassa esille osana kulttuuriperintöalan toimijakenttää. Kotiseututyö voi olla vaikuttamassa kulttuuriperintöstrategian tavoitteiden toteutumiseen. Kotiseututoimijoiden kannattaa kommentoida lausuntokierroksella ehdotusta. Samalla voi tehdä ehdotuksia siitä, mitä strategian toteuttamisessa pitäisi ottaa huomioon”, Vanhatalo kannustaa.

Olemme vastuussa tuleville sukupolville

Kulttuuriperintötiedolla ja -taidoilla on vauhditettu siirtymistä kohti kestävämpää elämäntapaa. Tavoitteena on, että kulttuuriympäristöjä käytetään ja hoidetaan kestävällä tavalla. Kulttuuriperintöalan toimijat ovat vähähiilisen ja kestävän toiminnan tiennäyttäjiä.

Sivistys, osaaminen ja yhteiskunnan kyvykkyys hoitaa ja käyttää kulttuuriperintöä vahvistuvat kulttuuriperintökasvatuksen ja elämänmittaisen oppimisen avulla. Osaamista ja koulutusta kehitetään vastaamaan sekä alan omiin että yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin sekä tukemaan sivistystä ja luovuutta. Kulttuuriperinnön tutkimus on monitieteistä ja kansainvälistä, ja sen tuloksia hyödynnetään laajasti.
Kulttuuriperintö tunnistetaan yhteiskunnan yhteisenä pääomana.

Kulttuuriperinnön taloudellisten, työllistävien ja alueelliseen vetovoimaan liittyvien vaikutusten seurantaa kehitetään. Kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöihin pohjautuvaa kestävää matkailua edistetään. Nykyisten rahoitusmuotojen kehittämistä ja mahdollisuuksia uusille kannustimille selvitetään.

Kulttuuriperintö on yhä merkittävämpi voimavara luovalle taloudelle ja muulle liiketoiminnalle.

Taustalla eurooppalainen kulttuuriagenda

Kulttuuriperintöstrategian laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen vuonna 2019 hyväksyttyyn ohjelmaan. Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee laaditun ehdotuksen pohjalta periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi.

Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 hyväksymää eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Kulttuuriperintöstrategiaa laadittaessa on myös hyödynnetty vuonna 2020 päättyneen kulttuuriympäristöstrategian tuloksia.

 

Kulttuuriperintöstrategian julkistustilaisuus järjestetään Helsingin Oodissa ja verkossa maanantaina 6. kesäkuuta kello 13–15:

www.okm.fi/tapahtumat/2022-06-06/kulttuuriperintostrategiaehdotuksen-julkistaminen

Julkaisun pysyvä osoite on:

www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-795-6