SALT-yhteistyötä maaseudun ja saariston lasten ja nuorten kotiseutuidentiteetin hyväksi

26.5.2023 Tiina Saaresranta, SALT-verkoston erityisasiantuntija, Åbo Akademi, Saaristoinstituutti
Tiina Saaresranta kaunis puutalo ja vehreä puutarha taustalla.
Tiina Saaresranta. Kuva: Mia Henriksson, Åbo Akademi.

Kotiseutukasvatuksesta puhuttaessa tulee mieleen perinteet, entisajan elämä ja historia. Tämä on tärkeää juurten tunnistamiselle ja juurtumiselle. Kotiseutukasvatuksessa kyseessä ei ole kuitenkaan vain taaksepäin katsomisesta, vaan myös tämän päivän elämän moninaisuuksien löytämisestä. Vahva suhde kotiseutuun syntyy sen tarjoamien resurssien ja mahdollisuuksien tiedostamisesta. SALT-verkostohanke toimii maaseudun ja saariston lasten ja nuorten kotiseutukasvatuksen edistämiseksi.

Hyvä, vahva, positiivinen suhtautuminen omaan kotiseutuun luo turvallisen pohjan kasvulle ja on voimavara aikuisuuteen. Lapsuudessa tai nuoruudessa saadulla hyvällä kotiseutukokemuksella on merkitystä aikuisuuden valintojen suhteen. Maaseutukuntien näkökulmasta on kiinnostusta myös sille, miten saada nuoret aikuiset valitsemaan kotipaikkansa sieltä. Onnistunut kotiseutukasvatuksen konsepti voi olla myös koulun tai päiväkodin houkuttelevuustekijä.

Kotiseudun arvostamisesta tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemiseen

SALT – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä on Åbo Akademin Saaristoinstituutin viime syksynä käynnistämä hanke. Se on osa maaseutupolitiikan neuvoston ja saaristoasiainneuvottelukunnan verkostotoimintaa, joka tekee kehittämis- ja tutkimustyötä maaseudun ja saariston hyvän elämän puolesta.

SALT-hankkeessa kehitetään pedagogisia toimintamalleja varhaiskasvatukseen ja kouluun yhteistyössä kuntien kanssa. SALT on mukana luomassa vahvempaa pohjaa sille, että lapset ja nuoret tuntevat kotiseutunsa voimavarat, arvostavat sen luonto- ja kulttuuriympäristöjä sekä näkevät siinä mahdollisuuksia tulevaisuudelleen.

Jatkuvuutta kotiseutukasvatukseen yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa

Kuvassa on lapsi, jolla on edessään lappuja, jossa lukee positiivisia väitteitä saaristolaisista, kuten "Saaristolainen on sitkeä".
Velkuan koulun 5-6-luokkalaisten identiteettivaelluksella lapset ottivat kantaa saaristolaisuuteen liittyviin väittämiin. Kuva: Tiina Saaresranta.

Kotiseutukasvatusta on jo pitkään tehty kouluissa. Monissa kouluissa tehdään tälläkin hetkellä hienoa ja hyvää työtä. Useimmiten kotiseutukasvatus on teemapäiviä tai tapahtumia. SALT pyrkii tukemaan kuntia luomalla kokonaisuuksia, saamaan kasvatustyölle selkeämmin jatkuvuutta.

Jatkuvuuteen pyritään pitkäjänteisellä suunnittelulla ja pohtimalla yhdessä kotiseutukasvatuksen visioita ja tavoitteita. Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa pyritään saamaan jo osaksi suunnitteluvaihetta. Tämän tueksi hanke tuottaa materiaaleja ja välittää eteenpäin Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen pedagoginen toiminnan tuloksia.

Kotiseutukasvatus tukee kestävyyttä

SALT:n toiminnan keskiössä on kokonaisvaltainen käsitys kotiseudusta. Kotiseutukasvatus on myös kestävän kehityksen toimintaa, jossa sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys nivoutuvat ja tukevat toinen toisiaan. Lapsilla ja nuorilla, jotka saavat varttua saaristossa tai maaseudulla, on mahdollisuus ainutlaatuiseen kokemukseen siitä, mitä hyvä luontosuhde voisi pitää sisällään, miten vaalia luontoa, ja miten elää luonnon kiertokulun kanssa. Monilla heistä on tallella kyky nähdä luonto avoimin mielin ja silmin.

Kotiseutukasvatuksen toimintamalleja kehittämällä voimme lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta saaristossa ja maaseudulla.

Ota yhteyttä: Tiina Saaresranta, etunimi.sukunimi @abo.fi, +358 (0)50 4704292

Lisätietoja:

www.abo.fi/saaristoinstituutti

www.maaseutupolitiikka.fi/blog/meidan-tulee-muistaa-arvostaa-hyvaa-elamaa-maaseudulla-ja-saaristossa