Näin voit osallistua kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen

20.11.2017 Aura Kivilaakso

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Miten sinä voit osallistua?

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä kulttuuriperinnön teemavuotta. Sen tarkoituksena on kasvattaa ihmisten arvostusta kulttuuriperintöään kohtaan sekä lisätä tietoa ja vahvistaa käsityksiä omasta ja Euroopan yhteisestä kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuriperintövuoden yhteydessä kulttuuriperintö voi olla mitä tahansa, minkä ihmiset kokevat perinnökseen: tietoja, taitoja ja luovia tuotoksia, digitaalisia aineistoja, rakennuksia, muistomerkkejä ja maisemia tai vaikkapa elokuvaperintöä. Teemavuoden aikana ei tehdä eroa arvokkaan tai arkisen perinnön välillä; esiin voi tuoda yhtä lailla julkisia kuin yksityisempiä kulttuuriperinnön muotoja.

Suomen pääteemana osallisuus

Kulttuuriperintövuotta vietetään Euroopan unionin aloitteesta, mutta sen toteuttamiseen voivat osallistua kaikki taustaan katsomatta. Kulttuuriperintövuosi on eräänlainen sateenvarjo, joka pitää allaan myös alueellisten ja paikallisten toimijoiden järjestämiä eri kokoisia hankkeita ja aloitteita. Erityisen tärkeässä asemassa on siis kansalaisyhteiskunta, kuten esimerkiksi kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset.

Suomi on valinnut kulttuuriperintövuoden pääteemakseen osallistumisen. Tavoitteena on, että teemavuosi lisää kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallistumista kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen, suojeluun ja vaalimiseen sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseen.

Kulttuuriperintövuonna pienistä tapahtumien ja hankkeiden puroista syntyy vaikuttava kulttuuriperinnön merkitystä perusteleva virta.

Olennaisinta ei ole tavoittavatko yksittäisten tahojen toteuttamat hankkeet vähän vai paljon ihmisiä: tärkeämpää on, että ne auttavat ymmärtämään kulttuuriperintöä voimavarana ihmisten, yhteisöjen ja kulttuurien välisen kohtaamisen paikkana ja vuoropuhelun välineenä.

Teemavuoden keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. On tärkeää, että omat juuret opitaan tuntemaan jo mahdollisimman varhain.

Kulttuuriperintö on voimavara

EU:n tavoitteena on, että teemavuosi auttaa ihmisiä näkemään kulttuuriperinnön sisältämät erilaiset mahdollisuudet. Kulttuuriperintö voi esimerkiksi vaikuttaa suotuisasti aluetalouteen ja tukea kulttuurista ja ekologista kestävyyttä. Kulttuuriperintö on aina erityisesti paikallinen ja alueellinen voimavara, mutta kulttuuriperintövuosi kannustaa ihmisiä ajattelemaan myös oman perintönsä eurooppalaisia kytköksiä. Vuosi lisää tietoisuuttamme Euroopan yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista.

Kulttuuriperintö on monimuotoista ja ajassa elävää. Parhaimmillaan se auttaa ymmärtämään muita. Kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta lisäämällä helpottuu myös eri ryhmien ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Kulttuuriperintövuoden aikana toteutuneiden hankkeiden myönteisten vaikutusten toivotaan jatkuvan myös teemavuoden jälkeen.

Mikä on sinun perintöäsi?

Kulttuuriperintöä on kaikkialla ympärillämme: niin arjessa kuin juhlassa. Siksi kannustamme kaikkia kansalaistoimijoita liittämään kulttuuriperintöä esiin tuovat, vuonna 2018 toteutuvat hankkeensa kulttuuriperintövuoden sateenvarjon alle. Teemavuosi on hyvä aika myös uusien hankkeiden ja tapahtumien suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Tapahtumien toteuttajayhteisöt voivat toimia valtakunnallisesti, paikallisesti tai esimerkiksi verkossa. Erityisen toivottavia hankkeiden toteuttajia ovat kotiseutu- ja kauopunginosayhdistykset, joissa muutenkin järjestetään paljon oman alueen kulttuuriperintöön kytkeytyvää toimintaa.

Alueen kulttuuriympäristö, kyläjuhlatraditio tai vaikkapa ruoka- ja vapaa-ajanviettoperinne voivat kaikki toimia kimmokkeena onnistuneelle kulttuuriperintöä näkyväksi tekevälle hankkeelle. Osallistumisen tavat ovat moninaiset ja joustavat vaihteleviin tarpeisiin. Mikä on sinun perintöäsi?

Osallistumisen kynnys on pyritty saamaan mahdollisimman matalaksi. Käytännössä mukaan pääsee ilmoittamalla hankkeensa vuoden koordinaattoreille kulttuuriperintövuoden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Mukaan lähteminen tuo hankkeille laajaa kansallista ja eurooppalaistakin näkyvyyttä.

>> Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Aura Kivilaakso
Erikoissuunnittelija, Museovirasto

kulttuuriperinnö eurooppalainen teemavuosi 2018